Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0095-C0001
Номер на проект: M13-22-96
Наименование: „ Обучения за повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Свиленград ”
Бенефициент: Община Свиленград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 03.10.2014
Дата на приключване: 03.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Свиленград
Описание
Описание на проекта: Повишаване професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Свиленград за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта В тази дейност са включени следните под-дейности: • Изготвяне на тръжна документация за две обществени поръчки: обща за дейности 2-7 и отделна за дейност 9; • Провеждане на тръжни процедури, съобразно предвидените по проекта дейности и изготвените тръжни документации • Изготвяне на междинни доклади и на окончателен доклад по изпълнение на проекта • Осигуряване на отчетност, мониторинг и контрол на изпълнението За управление и изпълнение на проекта ще бъде сформиран екип от експерти, които ще ръководят и координират проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения с Управляващия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В екипа ще бъдат включени служители на общинската администрация. Екипът на проекта ще осъществява текущ контрол върху дейността на изпълнителите, включително качеството на проведените обучения, верификация на направените разходи и мониторинг. Екипът на бенефициента ще изготвя регулярни финансови и технически отчети, съгласно изискванията на ОПАК.
Дейност 2: Обучение по „Развитие на умения за представяне в среда на унифицирани комуникации“ Обучението ще обхваща най-малко следните елементи: 1. Предизвикателства на обединените комуникации 2. Възможности за подобряване на административния капацитет чрез ползване на среда за унифицирани комуникации. 3. Унифицирани комуникации и възможности за подобряване на личната ефективност 4. Предизвикателства пред уменията за представяне в новата комуникационна среда: i. Умения за презентиране, които трябва да запазим ii. Умения за презентиране, които трябва променим iii. Умения за добро лично представяне a. Как да пренесем представянето в подходяща за унифицираните комуникации форма? b. Планиране на времето, c. Планиране на отговори за очаквани „трудни“ въпроси. 5. Поведенчески умения по време на представянето 6. Особености на представянето по канали за унифицирани комуникации 7. Как да организираме демонстрации? 8. Упражнения за подготовка на представяния в унифицирана комуникационна среда 9. Публично достъпни среди за унифицирани комуникации и типични сценарии за представяне. 10. Подходящи казуси, упражнения и ролеви игри. Продължителност: 3 дни х 8 учебни часа, общо 24 часа
Дейност 3: Обучение по „Организационно поведение и организационна култура“ Програмата на курса ще обхваща най-малко следните теми: 1. Организационна среда. Естество на поведението на организациите. Какво влияе на поведението на организациите? 2. Лидерството и мениджмънта като обединяващ фактор за поведението на организацията 3. Организационни практики и принципи 4. Как глобализацията и международният контекст влияят на поведението на организациите? 5. Влияние на културата върху поведението на организациите 6. Що е организационна култура? 7. Теории и модели за организационната култура. Специфика на подходите към културата на организациите в Европа и САЩ. 8. Важни аспекти на организационното поведение и култура: • Мисия, визия, стратегически и оперативни цели • Политики, бизнес процеси и процедури. Структура на организацията. Формулиране на ключови организационни компетенции според индустрията. • Изграждане на идентичност на организацията: o делови език, писмени документи, брошури, информативни бюлетини, o отношение към външни и вътрешни клиенти и партньори - харта и етичен кодекс, споделени ценности. Ценностите и принципите на организацията като инструмент за изграждане на лоялност на служители, клиенти и партньори. o изграждане на доверие - физическа среда, хора, процеси и взаимоотношения в ежедневната дейност на организацията, o набиране и подбор на хора със съответстващи знания, умения и нагласи в съответствие с ключовите компетентности на организацията. 9. Упражнения, бизнес казуси, ролеви игри за развитие на уменията на обучаваните. Продължителност: 3 дни х 8 учебни часа, общо 24 часа Обучението ще се проведе изнесено – на не повече от 300 км от Свиленград, в рамките на 3 дни. Ще бъдат осигурени (включени в цената на обучението): транспорт (отиване и връщане), хотелско настаняване, закуска, обед, вечеря и 2 кафе паузи на ден за участниците, както и зала, лектори, техника (компютър, мултимедия и екран) и обучителни материали (учебник и работна тетрадка).
Дейност 4: Обучение по „Организация и управление на предоставянето на административни услуги на база добри практики и стандарти“ Обучението ще обхване най-малко следните основни теми: 1. Преглед на концепции за услуга, добри практики и стандарти за управление на услуги. 2. Типична документация, свързана с управление на услуги 3. Основни процеси за управление и доставка на услуги 4. Мениджмънт на веригата на доставките, когато процеси или части от процеси по доставката на услуги се изпълняват от други страни 5. Проектиране на нови услуги, промяна на съществуващи и услуги и пускането им в експлоатация 6. Определяне, осигуряване и управление на ресурсите, необходими за предоставяне на услуги. Управление на човешките ресурси, изпълняващи роли при доставянето на услуги. 7. Управление на нивата на услугите. Споразумения за предоставяне на услуги с предварително договорено ниво на външни и вътрешни клиенти. Видове споразумения. 8. Отчитане на услуги. 9. Информационна сигурност, свързана с предоставянето на услуги. Достъпност и непрекъснатост на услугите. 10. Управление на финансите, свързани с услугите. Бюджетиране за услуги. Счетоводно отчитане на разходите за услуги. Модели на разходите за услуги. Таксуване за предоставени услуги. Стратегии и форми на таксуване. Управление на поведението на потребителите на услуги, чрез подходящи форми на таксуване. 11. Управление на инциденти и искания за услуги. Управление на проблеми. 12. Управление на отношенията с клиенти и доставчици на услуги. Специфика на договорите. 13. Специфични аспекти на доставката на услуги при електронно управление (e-government) Продължителност: 3 дни х 8 учебни часа, общо 24 часа
Дейност 5: Обучение по „Предприемачество, подкрепа за развитие на местния бизнес и насърчаване на предприемачеството“ Обучението ще обхване най-малко следните основни теми: 1. Предприемачество. Иновации. Определения. Примери за общински предприемачески инициативи, реализирани в Европейския съюз. 2. Как изглежда една предприемаческа инициатива? a. Предприемаческата идея b. Пътят към реализацията на предприемаческата идея c. Определяне на бизнеса модела. Как да конструираме бизнес модела? d. Определяне на етапи, предположения и задачи e. Маркетингова стратегия и тактика. Как да ги направим прости, разбираеми и изпълними? 3. Представяне на предприемаческата инициатива пред заинтересуваните лица и източници за финансиране, като други предприемачи, инвестиционни фондове, рискови капиталисти, бизнес ангели и др. 4. Правни форми и правно осигуряване 5. Как да привлечем хора с предприемачески дух? 6. Реализация на предприемаческата инициатива? 7. Форми за подкрепа за развитие на местния бизнес и предприемачество. Продължителност: 3 дни х 8 учебни часа, общо 24 часа
Дейност 6: Обучение по „Управление на промяната“ Обучението ще обхване най-малко следните основни теми: 1. Промяната-ключ за бъдещето; 2. Естество; 3. Отношение към промяната; 4. Стратегии за преодоляване на съпротивата срещу промяна-системен модел за интервенции; 5. Модел на “организационно равнище-екипно-индивидуално“ 6. Промяната като процес; 7. Техники и подходи за управлението й; 8. Планиране за промяна; 9. Ролята на висшите и средни мениджъри 10. Комуникация в процеса на промяна – модел ADKAR 11. Бизнес казуси и упражнения, с фокус върху администрацията. Продължителност: 3 дни х 8 учебни часа, общо 24 часа
Дейност 7: Чуждоезикови обучения на служителите на общинска администрация Свиленград, свързани с техните служебни правомощия и задължения Общо 60 служители на общинската администрация Свиленград ще преминат чуждоезикови обучения, както следва: 1. Английски език ниво А2 – за 15 души, минимум 2 пъти седмично по минимум 3 учебни часа, с продължителност до 6 месеца; 2. Английски език ниво В1 – за 15 души, минимум 2 пъти седмично по минимум 3 учебни часа, с продължителност до 6 месеца; 3. Френски език ниво А1 – за 15 души, минимум 2 пъти седмично по минимум 3 учебни часа, с продължителност до 6 месеца; 4. Италиански език ниво А1 – за 15 души, минимум 2 пъти седмично по минимум 3 учебни часа, с продължителност до 6 месеца;
Дейност 8: Обучение по „Инициативи за развитие на културни дейности на общината и тяхното финансиране“ (ДУО–8) от каталога на ИПА Обучението ще обхване следните теми: • Политика и програми за развитие на културата в общината. • Анализи за финансиране на изкуства и културни дейности, поддържане от общините по линия на национален бюджет, делегирани дейности, общински фондове. • Алтернативни финансови източници. • Оперативни програми на ЕС за периода 2014-2020 година: възможности за финансиране на изкуствата, културното наследство и културния туризъм. Продължителност: 1 ден х 8 учебни часа, общо 8 часа.
Дейност 9: Дейности за информация и публичност За популяризиране на проекта на община Свиленград, дейностите, начините за участие в проекта и ефекта от неговото осъществяване, ще бъдат организирани и проведени дейности за информация и публичност. Те ще бъдат извършвани от външен изпълнител, избран посредством тръжна процедура по ЗОП Всички информационни материали ще бъдат изготвени съобразно изискванията и регламентите за визуализация на Европейския съюз. Дейността включва: - отпечатването на 10 плаката с размер 70/50 см; - изготвянето на една информационна табела с размери 100/70 см с обозначенията на Проекта. - изготвянето на 500 брошури с размер А5, цветни с информация относно проекта: цели и резултати. Брошурите ще са на разположение на всички заинтересувани страни на Презентацията на Проекта и в информационния център на общината през цялото време на действие на Проекта. - 200 броя комплекти рекламни материали за проекта – химикал, рекламна чанта и бележник с размер А5. с логото и слогана на ОПАК и ЕСФ; - организиране и провеждане на Презентация – откриваща конференция (през втория месец от изпълнението на Проекта) – 20 участника; - организиране и провеждане на заключителна пресконференция (през 12-ти месец от изпълнението на Проекта) – 20 участника, Заключителната пресконференция ще отчете изпълнението на дейностите по Проекта пред представители на пресата, общността и служителите на общинска администрация. - публикуване на 3 платени публикации с информация за текущо изпълнение на проекта. Информация за относно източниците на финансиране и подкрепата от ЕСФ ще бъде включвана във всички публикации и материали, свързани с проекта: - всички учебни материали, програми, анкети, списъци, сертификати използване при изпълнението на проекта. - публикации и обяви в областни ежедневници, съобщения и информации на уеб страницата на общинската администрация; - разяснителни материали и информации, предоставяни на целевите групи и заинтересованите лица; - междинни доклади, окончателен доклад, както и всички отчетни документи по Проекта; - Табела, брошури и рекламни комплекти; - Организираните презентация и заключителна пресконференция
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 182 784 BGN
Общ бюджет: 159 089 BGN
БФП: 159 089 BGN
Общо изплатени средства: 159 089 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 159 089 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 36 557 BGN
2015 122 533 BGN
159 089 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 135 226 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 31 073 BGN
2015 104 153 BGN
135 226 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 863 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 484 BGN
2015 18 380 BGN
23 863 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Изготвени тръжни документации
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Проведени процедури по ЗОП
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Одобрени в срок и без съществени забележки от договарящия орган доклади
Индикатор 8 (Д) По дейност 1: Изпълнени в срок проектни дейности
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Брой служители, преминали обучението
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Брой служители, получили сертификат за успешно преминато обучение
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: Брой служители, преминали обучението
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Брой служители, получили сертификат за успешно преминато обучение
Индикатор 13 (Д) По дейност 4: Брой служители, преминали обучението
Индикатор 14 (Д) По дейност 4: Брой служители, получили сертификат за успешно преминато обучение
Индикатор 15 (Д) По дейност 5: Брой служители, преминали обучението
Индикатор 16 (Д) По дейност 5: Брой служители, получили сертификат за успешно преминато обучение
Индикатор 17 (Д) По дейност 6: Брой служители, преминали обучението
Индикатор 18 (Д) По дейност 6: Брой служители, получили сертификат за успешно преминато обучение
Индикатор 19 (Д) По дейност 7: Брой служители, преминали обучението
Индикатор 20 (Д) По дейност 7: Брой служители, получили сертификат за успешно преминато обучение
Индикатор 21 (Д) По дейност 8: Брой служители, преминали обучението
Индикатор 22 (Д) По дейност 8: служители, получили сертификат за успешно преминато обучение
Индикатор 23 (Д) По дейност 9: Изготвени и разпространени плакати 70х50 см
Индикатор 24 (Д) По дейност 9: Изготвени и разпространени табела 100х70 см
Индикатор 25 (Д) По дейност 9: Изготвени и разпространени брошури А5
Индикатор 26 (Д) По дейност 5: Изготвени и разпространени рекламни комплекти
Индикатор 27 (Д) По дейност 9: Проведена презентация - откриваща конференция за 20 души
Индикатор 28 (Д) По дейност 9: Проведена заключителна пресконференция за 20 души
Индикатор 29 (Д) По дейност 9: Публикувани съобщения в регионални медии и на сайта на общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз