Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.17-0013-C0001
Номер на проект: 14-22-15
Наименование: Развитие на придобитите от служителите на Националната агенция за професионално образование и обучение умения чрез надграждащи обучения, за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията
Бенефициент: Национална агенция за професионално образование и обучение
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.08.2014
Начална дата: 01.10.2014
Дата на приключване: 01.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в НАПОО за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
Дейности: Дейност 4: Дейности за информация и публичност Дейност 4 предвижда реализиране на мерки за информация и публичност, съгласно изискванията на Регламент на Съвета (ЕО) No.1083/2006 и на Регламент на ЕК No.1828/2006. Предвижда се:  2 броя публикации относно хода на проекта в сайта на НАПОО;  2 броя банери във вързка с провеждане на обученията по проекта;  100 броя флаш-памет с визуализация съгласно изискванията  1 информационна табела
Дейност 2: Участие на служители от НАПОО в обучения, включени в каталога на ИПА В рамките на настоящата дейност 21 служители на НАПОО ще бъдат обучени по различни теми, с оглед на характера и спецификата на техните служебни задължения. Служителите ще се обучат общо в 20 курса (общо 29 обучения), както следва: 1. Комуникативни умения на английски език (базов курс) (ЧЕО–1А) 10 дни, 40 учебни часа , 1 човек 2. Електронни таблици с MS EXCEL (базов курс) (ИТО–2), 3 дни, 18 учебни часа 3 човека 3. Презентационни умения (на английски език) (ЧЕО–10), 10 дни, 40 учебни часа за централна администрация, 1 човек 4. Електронни документи и електронен подпис (ЕП–5),1 ден, 8 учебни часа, 1 човек 5. Управление, мониторинг и отчет на изпълнението на проекти(ЕРФ–8), 2,5 дни, 20 учебни часа, 2 човека 6. Електронни таблици с MS EXCEL (надграждащ) (ИТО–3), 4 дни, 24 уч.часа, 1 човек 7. Етика и превенция на корупцията в държавната администрация(ОПА–6), 2,5 дни, 20 уч.часа, 1 човек 8. Подготовка на проекти по оперативни програми (ЕРФ–7), 2,5 дни, 20 уч.часа, 1 човек 9. Разработване, прилагане и мониторинг на публични политики(ПП–1), 3 дни, 24 уч.часа, 1 човек 10. Предварителна и последваща оценка на въздействието(ПП–2), 3 дни, 24 часа, 1 човек 11. Прилагане на закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси(ОПА-3), 2 дни, 16 уч. часа, 2 човека 12. Наставничество за стажанти в администрацията (УА-5), 1 ден, 8 уч. часа, 1 човек 13. Комуникационни стратегии и изграждане на публичен образ (УА-10), 2,5 дни, 20 уч. часа, 1 човек 14. Разговорен английски език (надграждащ курс) (ЧЕО–8 б) 10 дни, 40 учебни часа за централна администрация, 1 човек 15. Разговорен английски език(ЧЕО–8а) 10 дни, 40 учебни часа за централна администрация, 1 човек 16. Комуникативни умения на английски език(ЧЕО–1б) 10 дни, 40 учебни часа за централна администрация, 1 човек 17. Прилагане правото на ЕС в България, 2,5 дни, 20 уч. часа, 1 човек 18. Бази данни с MS ACCESS (начинаещи)(ИТО–4), 3 дни, 18 учебни часа, 1 човек 19. Електронна поща и календар MS OUTLOOK (ИТО–7), 1 ден, 8 учебни часа, 1 човек 20. Лични умения за ефективно управление (УА-6), 2,5 дни, 20 учебни часа, 2 човека
Дейност 3: Организиране и провеждане на надграждащи обучения В рамките на настоящата дейност ще бъдат организирани проведени следните обучения: 1. Планиране и провеждане на обучения В обучението още бъдат включени следните основни теми: - Специфика на обучението на възрастни - Влияние на индивидуалните особености върху процеса на учене - Оценка на потребностите на всеки участник; - Дизайн на обучение - избор на цели и съдържание, времева рамка, съобразяване с притежаваните умения - Интерактивни методи на обучение - видове и приложение - Управление на груповия процес - Оценка на ефективността на обученията - Практическа част – проектиране на обучение за определена целева група свързано с функциите на НАПОО Обучението е предвидено за експертите от специализираната дирекция - 13 служители и част от ръководния екип на НАПОО (3-ма), които организират и провеждат обучения за външни експерти и партньори. Обучаваните от НАПОО лица са: външни експерти по професионални направления; експерти, които участват в разработването на държавни образователни изисквания; служители в центровете за професионално обучение; членове на експертни комисии, представители на социалните партньори и др.. В обучението по Планиране и провеждане на обучения ще участват 16 служители на НАПОО. Обучението ще се проведе в рамките на 20 уч.ч. часа, 3 дни. Обучението ще се проведе извън София. 2. Оценка на въздействието В обучението още бъдат включени следните основни теми: - Промените относно очакванията на обществото и на клиентите и функциите на държавната администрация (и в частност НАПОО) - Оценката на въздействието – същност и цел. - Основни етапи на оценката на въздействието. - Практическа част - оценка на въздействието на конкретна промяна свързана с функциите на НАПОО. Обучението е предвидено за целия ръководен екип на НАПОО и за експертите от специализираната дирекция. В обучението по Оценка на въздействието и нормотворчеството ще участват 16 души, служители и всички от Ръководството на НАПОО. Обучението ще се проведе в рамките на 20 уч. ч. часа, 3 дни. Обучението ще се проведе извън София. Всички участници, които са завършили успешно обученията ще получат сертификати.
Дейност 1: Организация и управление на проекта В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от 3 човека, с оглед на спецификата на дейностите на проекта. Екипът включва – ръководител, координатор и счетоводител. Екипът за управление на проекта (ЕУП) ще следи за правилното изпълнение на проекта. Ръководителят на проекта съвместно с координатора ще изготвят детайлен план за изпълнението на задачите и неговата реализация ще бъде проследявана. ЕУП ще отговаря за подготовката, комуникацията и изпращането на всички необходими документи и доклади до УО на ОПАК. ЕУП ще отговаря и за комуникацията с ИПА, както и за подбора и комуникацията с изпълнителите. Настоящата дейност ще се реализира в рамките на целия период на срока на договора за БФП.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ВАЛДЕКС ООД
ТРАНСФОРМАЦИЯ ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 31 675 BGN
Общ бюджет: 22 162 BGN
БФП: 22 162 BGN
Общо изплатени средства: 10 455 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 22 162 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 335 BGN
2015 4 120 BGN
10 455 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 18 838 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 385 BGN
2015 3 502 BGN
8 887 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 324 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 950 BGN
2015 618 BGN
1 568 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Договори за членовете на екипа
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Изготвени и предадени доклади до УО на ОПАК
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Проведени месечни срещи на екипа
Индикатор 7 (Д) По Дейност 2 - Брой проведени обучения
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Брой обучени служители
Индикатор 9 (Д) По Дейност 3 - Брой проведени обучения
Индикатор 10 (Д) По Дейност 3 - Брой обучени служители
Индикатор 11 (Д) По Дейност 3 - Брой обучени служители по проекта
Индикатор 12 (Д) По Дейност 3 - Брой сертификати
Индикатор 13 (Д) По Дейност 4 - Публикации на сайта на НАПОО
Индикатор 14 (Д) По Дейност 4 - Брой банери
Индикатор 15 (Д) По Дейност 4 - Брой флашки
Индикатор 16 (Д) По Дейност 4 - Информационна табела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз