Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.17-0018-C0001
Номер на проект: 14-22-20
Наименование: Повишаване компетенциите на служителите на Агенция по заетостта
Бенефициент: Агенция по заетостта
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.08.2014
Начална дата: 01.10.2014
Дата на приключване: 01.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Развитие на професионалните компетенциите на служителите на Агенция по заетостта и подобряване на работните процеси чрез провеждане на обучения за повишаване на квалификацията и професионализма им, с цел по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им, както и по-качествено обслужване на гражданите и бизнеса.
Дейности: Дейност 3: Организиране и провеждане на обучение на служители на ръководни длъжности от Централна администрация на Агенция по заетостта на тема „Как да мотивираме ефективната работа на служителите”, съобразно каталога за обучения на ИПА Реализирането на дейността е насочена към провеждане на обучение за актуализиране на знанията на ръководителите на отдели в Централна администрация на Агенцията във връзка с изпълняваните от тях управленски функции. По дейността се предвижда 17 началник-отдела да бъдат включени в обучение на тема „Как да мотивираме ефективната работа на служителите”. За да се гарантира ефективното изпълнение на служебните ангажименти, включените в обучението служители, ще бъдат разпределени на 2 групи, така че да не се нарушават работните процеси на Агенцията. Продължителността на обучението следва да бъде в рамките на 2 дни (общо -16 учебни часа). Спазвайки изрично изискванията посочени в Насоките за кандидатстване, в посочената бройка не са включени служители от звената за вътрешен одит в администрации, които управляват европейски програми и служителите от звена, отговарящи за фондове на ЕС. Обучението е включено в Каталога за 2014 година за „Добро управление и изпълнение на административните дейности” и ще се проведе от Института за публична администрация. Тематичното съдържание на обучението, следва да съдържа: • Ефективност на екипите – критерии и фактори за подобряване на ефективността; • Функции и роли в екипа. Анализ на екипните роли; • Мотивация за работа в екип и създаване на екипен климат за постижения; • Управление на екипа. Роли на мениджъра на екип; • Взаимодействие и сътрудничество с другите екипи в организацията. След завършване на обучението се очаква да се изградят и подобрят уменията за взаимодействие и работа в екип, да се подобрят лидерските умения на началник отделите за управление на екип и да се постигне по-високо ниво на изпълнение на текущите задължения.
Дейност 4: Организиране и провеждане на обучение на служители на тема „Прилагане на Закона за защита на личните данни”, съобразно каталога за обучения на ИПА Реализирането на дейността е насочена към провеждане на обучение за актуализиране на знанията на служителите на Централна администрация на Агенция по заетостта, Дирекции „Регионални служби по заетостта” и експертите от Дирекциите „Бюра по труда” във връзка с изпълняваните от тях функции и преките им ангажименти с обработването на лични данни. В качеството си на администратор на лични данни, служителите следва да гарантира неприкосновеността на обслужваните клиенти при обработка на личните им данни. В този контекст се поражда необходимостта от актуализиран на знанията на служителите, кото уменията бъдат в унисон с последните изменения на Закона за защита на личните данни и правилата за неговото прилагане. По дейността се предвижда 152 служители да бъдат включени в обучение на тема „Прилагане на Закона за защита на личните данни”. За да се гарантира ефективното изпълнение на служебните ангажименти. Включените в обучението служители, ще бъдат разпределени в групи, така че да не се нарушават работните процеси. Продължителността на обучението следва да бъде в рамките на 1,5 дни (общо -12 учебни часа). Спазвайки изрично изискванията посочени в Насоките за кандидатстване, в посочената бройка не са включени служители от звената за вътрешен одит в администрации, които управляват европейски програми и служителите от звена, отговарящи за фондове на ЕС. Обучението е включено в Каталога за 2014 година за „Добро управление и изпълнение на административните дейности” и ще се проведе от Института за публична администрация. Тематичното съдържание на обучението, следва да съдържа: • Правна уредба на защитата на личните данни. • Компетентни органи за провеждане на политиката. • Условия за законосъобразно обработване на лични данни. • Оценка на въздействието. Минимално ниво на техническите и организационни мерки и допустимият вид защита на личните данни. • Права на физическите лица. Обработване на лични данни в контекста на трудовите и служебни правоотношения. • Злоупотреба с лични данни - хипотези и практически съвети. Във връзка с изпълнението на дейността и определеното от Института за публична администрация място за провеждане на обучението, като неразделна част от настоящата дейност се предвижда служителите от Дирекции „Регионална служба по заетостта” и тези от Дирекции „ Бюро по труда” да бъдат командировани. Следва 133 служителя от страната да бъдата командировани, с цел участието им в обучението.Разходите за командировки (пътни, дневни и квартирни) на включените в настоящото обучени служители, са неразделна част от настоящото проектно предложение и надлежно бюджетирани в Бюджета на проектното предложение. Предвидените разходи за командировки са съгласно Наредбата за командировки в страната и съобразени с посочените изисквания в Насоките за кандидатстване по настоящата процедура за предоставяне на БФП. След завършване на обучението следва да се обогатят и развият знанията на служителите в областта на прилагане на Закона за защитата на личните данни, да се запознаят с последващите му изменения, практиката на съда и компетентните органи в тази област.
Дейност 1: Сформиране на екип, отговорен за организацията и управлението на проекта. Цялостно администриране на проекта С цел успешно управление и изпълнение на проекта е формиран екип от експерти, които ще ръководят и координират проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения с Управляващия орган, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Екипът е съставен от експерти от различни области, имащи отношение към успешното изпълнение на дейностите по проекта. Екипът за управление на проекта (ЕУП) ще изпълнява следните задачи:  изготвяне на подробен план за действие за изпълнението на предвидените по договора дейности;  осигуряване на постоянен контрол на място върху изпълнението на проектните дейности;  извършване на своевременната подготовка и провеждане на предвидените тръжни процедури, както и да осъществява контрол върху изпълнението на договорните задължения на определените изпълнители/доставчици;  своевременно изготвяне и представяне на изискваните технически и финансови отчети по изпълнението на проекта, и да осъществява ефективна комуникация с Управляващия орган.
Дейност 5: Информираност и публичност с цел популяризиране на целите и резултатите по проекта Предвидените по проекта дейности и съответните резултати от изпълнението на проекта ще бъдат популяризирани пред обществеността, като за целта ще бъдат спазвани стриктно изискванията на „Насоките на ЕС за визуална идентификация при външни действия”. В съответствие с подписания договор, кандидатът ще предприеме всички необходими за популяризиране на получената безвъзмездна помощ. Предвижда се да бъде проведена цялостна информационна кампания по проекта в съответствие с указанията на УО на ОПАК, която ще включва: • организация на откриваща и закриваща конференция по проекта. Участие следва да вземат представители на държавната администрация, гражданското общество, бизнес организации и медии. Участници в конференциите следва да бъдат до 80 човека. Следва да бъде осигурен наем на зала, кетъринг (кафе-паузи), програма, презентация, оборудване, присъствени листи, заснемане на събитието; С цел популяризация на дейностите по проекта и в изпълнение на изискванията за информираност и публичност на проекти финансирани със средства на ЕС, се предвиждат и следните мерки: - 2 бр. публикации в местни и национални печатни издания; - 234 бр. проектни брошури; 6 стр.,формат А4, цветни, хром - 75 бр. информационни плаката 60х80; - 160 Комплект – папка, тефтер и химикал; - публикувана актуална информация за проекта на Интернет страницата на Агенция по заетостта в секция „Новини” Предвижда се дейността по информиране и публичност, с изключение на публикуването на информация на сайта на Агенция по заетостта да бъде възложена на външен изпълнител по реда на ЗОП.
Дейност 2: Разработване и провеждане на процедури по ЗОП за избор на външни изпълнители за провеждане на специализирано обучение, за повишаване на квалификацията и професионализма на служителите на тема: “Работа с трудни клиенти и клиенти със специф Дейността е планирана да бъде възложена на изпълнител, който да организира цялостното провеждане на специализирано обучението (в т.ч., обучителна зала, лектори отговарящи на съответните изисквания, транспорт на представителите на целевата група, нощувки, храна и др.). В рамките на дейността се предвижда 300 служители на Агенция по заетостта да бъдат включени в обучение за придобиване на умения за работа с трудни клиенти и клиенти със специфични потребности. Спазвайки изрично изискванията посочени в Насоките за кандидатстване, в посочената бройка не са включени служители от звената за вътрешен одит в администрации, които управляват европейски програми и служителите от звена, отговарящи за фондове на ЕС. Продължителността на обучението следва да бъде в рамките на 3 дни. Включените в обучението служители, ще бъдат разпределени в групи, така че да не се нарушават работните процеси. Темата на обучението изцяло следва да е съобразена с функциите на включените в обучението служители. Обучението е предназначено за служители от Дирекции “Бюро по труда” (ДБТ) и отдел “Работа с клиенти”, дирекция “Правно и административно обслужване” на Агенция по заетостта, които са в пряк контакт с гражданите и представителите на бизнеса. Конкретната обучителна програма следва ще бъде предложена от изпълнителя, в резултат на която да се постигне разширяване и обогатяване на знанията и уменията на служителите при предоставянето на услуги на трудни клиенти и клиенти със специфични потребности. Предназначението на обучението следва да подпомогне служителите при работа с клиенти, при които има затруднения в комуникациите и обслужването, както и при обслужване на клиенти със специфично поведение или състояние.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 998 BGN
Общ бюджет: 149 226 BGN
БФП: 149 226 BGN
Общо изплатени средства: 66 688 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 149 226 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 39 999 BGN
2015 26 689 BGN
66 688 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 126 842 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 33 999 BGN
2015 22 686 BGN
56 685 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 384 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 000 BGN
2015 4 003 BGN
10 003 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 2 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 3 (Д) По Дейност 1 - Представени междинни доклади и окончателен доклад за изпълнението на проекта
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Изготвяне на 4 функционални характеристики на членовете в екипа
Индикатор 5 (Д) По Дейност 2 - Тръжни документации
Индикатор 6 (Д) По Дейност 2 - Обучени служители
Индикатор 7 (Д) По Дейност 3 - Обучени служители
Индикатор 8 (Д) По Дейност 4 - Обучени служители
Индикатор 9 (Д) По Дейност 5 - Реализирани 2 бр. конференции
Индикатор 10 (Д) По Дейност 5 - Реализирани 2 бр. публикации в местни и национални печатни издания
Индикатор 11 (Д) По Дейност 5 - Отпечатани и разпространени 234 бр. проектни брошури
Индикатор 12 (Д) По Дейност 5 - Отпечатани и поставени на видно място на 75 броя информационни плаката
Индикатор 13 (Д) По Дейност 5 - Отпечатани и разпространни 160 Комплекта – папка, тефтер и химика
Индикатор 14 (Д) По Дейност 5 - Публикувана информация
Индикатор 15 (Д) По Дейност 5 - Изготвен доклад на базата на получени и обработени анкетни карти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз