Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.06-0005-C0001
Номер на проект: 14-32-5
Наименование: Създаване на информационно-комуникационна среда в системата на Националната служба по зърното (НСЗ) в условията на оперативна съвместимост
Бенефициент: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2014
Начална дата: 29.09.2014
Дата на приключване: 29.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за ефективно реализиране на комплексното административно обслужване чрез създаване на Единен регистър на обектите за съхранение на зърно и осигуряване на оперативна съвместимост с регистъра на земеделските производители
Дейности: Д 1. Дейности за организация и управление на проекта 1. Сформиран екип за организация, управление и отчитане на проекта: • Финален доклад и междинни технически отчети; • Протоколи от проведени срещи на екипа за управление на проекта. 2. Изготвени и съгласувани от УО на ОПАК документации за обществени поръчки, които ще включват дейностите по: 3. Проведени процедури по ЗОП и избрани външни изпълнители за дейностите по проекта. Успешно приключила организация и управление на проекта
Д 2. Изграждане и внедряване на софтуер за обмен на данни между Единния регистър за обектите за съхранение на зърно и регистъра на земеделските производители В рамките на тази дейност се предвижда създаване на Единен регистър за обектите за съхранение на зърно, свързването му с регистър на земеделските производители и създаване на нова административна услуга - подаване на месечни отчети за произведеното, продадено и налично зърно. Създаването на Единния регистър ще включва три модула – публични складове, зърнохранилища и други обекти Ще се създаване на модел за оптимизация и реинженеринг на процесите в контекста на електронното управление; Ще се изготви функционален модел на регистъра, модел на дейностите и описание на бизнес-процесите; Ще се разработи модулната структура (модули и връзки между тях), спецификация на съдържанието на модулите и архитектура на системата. Предвижда се системата да се състои от 3 модула (изброени по-горе). Внедряване на регистъра и интегриране на съществуващите бази-данни. Създаване на регистъра и интегриране на съществуващите бази-данни към регистъра на земеделските производители.
Д3. Дейности за информация и публичност В рамките на тази дейност ще се провежда популяризиране и представяне на резултатите от проекта до възможно най-широк кръг служители на администрацията и медиите. Дейността включва: Подготвяне и отпечатване на 2 прессъобщения Конференции (в началото и в края на проекта) за обявяване на целите на проекта и за запознаване с постигнатите резултати от проекта и демонстрация на услугите; Изготвяне и отпечатване на 100 бр. тефтери, химикалки и брошури Изработване на банер 1 бр. Популяризиране на дейностите по проекта чрез интернет страницата на службата.
Д 4. Одит В рамките на тази дейност ще бъде извършен одит на проекта, при приключване/финализиране на останалите основни проектни дейности. Одитът ще бъде извършен от сертифициран одитор избран в съответствие с приложимите законови процедури за избор на външен изпълнител.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 300 653 BGN
Общ бюджет: 286 592 BGN
БФП: 286 592 BGN
Общо изплатени средства: 286 592 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 286 592 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 60 130 BGN
2015 226 462 BGN
286 592 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 243 603 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 51 111 BGN
2015 192 492 BGN
243 603 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 989 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 020 BGN
2015 33 969 BGN
42 989 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 (Д) По дейност 1: Междинни и окончателни доклади
Индикатор 3 (Д) По дейност 1: Документация по ЗОП
Индикатор 4 (Д) По дейност 2: Софтуер за обмен на данни между Единния регистър за обектите за съхранение на зърно и регистъра на земеделските производители
Индикатор 5 (Д) По дейност 2: Регистър
Индикатор 6 (Д) По дейност 2: ЕАУ
Индикатор 7 (Д) По дейност 3: Проведени пресконференции
Индикатор 8 (Д) По дейност 3: Подготвени и отпечатани съобщения в медиите
Индикатор 9 (Д) По дейност 3: Разпространени тефтери
Индикатор 10 (Д) По дейност 3: Разпространени брошури
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: Разпространени химикалки
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Изработен банер
Индикатор 13 (Д) По дейност 4: Одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз