Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.17-0038-C0001
Номер на проект: 14-22-41
Наименование: Повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Агенция по вписванията чрез специализирани чуждоезикови обучения
Бенефициент: Агенция по вписванията
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.08.2014
Начална дата: 24.09.2014
Дата на приключване: 24.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Агенция по вписванията чрез специализирани чуждоезикови обучения
Дейности: 1. Дейности за организация и управление на проекта Дейностите за организация и управление имат за цел установяването на система за добро управление на проекта, както и междинни дейности за гарантиране на успешната му реализация и постигане на заложените цели и индикатори. Управлението и организацията на проекта ще се изпълнява от екип, съставен от трима души – ръководител, координатор и счетоводител. С изпълнението на тази дейност ще се осигури успешно изпълнение и добра координация. По време на изпълнението на проекта ще бъде провеждан ежемесечен мониторинг, като при констатация на отклонение от предварително планираните параметри, ще се извършва своевременно проучване на причините за него и ще се вземат мерки за отстраняването му. Изготвянето на документи за процедурата за избор на изпълнител (и) по ЗОП, ще бъде възложено на външен изпълнител. С особено внимание ще се следи за правилното попълване и поддържане на досието на проекта.
2. Специализирани обучения за служителите от Агенция по вписванията по Гръцки език 2.1 Обучения по гръцки език - нива А1 и А2, за служители от Агенция по вписванията в редица Области – за 13 души (процедура по ЗОП) – за 13 души; Основната цел на обучението ще бъде развиване на уменията за общуване на гръцки език. В процеса на обучение ще се развиват основните езикови умения – четене, слушане, писане и говорене. Обученията ще бъдат шест месеца и провеждането им няма да се отрази на работния процес в администрацията.
3. Специализирани обучения за служителите от Агенция по вписванията по Руски език 3.1 Обучения по Руски език - нива А1 и А2, за служители от общата и специализираната администрация на регионални дирекции Варна и Бургас, Плевен и Стара Загора – за 55 души (процедура по ЗОП) – за 55 души; Основната цел на обучението ще бъде развиване на уменията за общуване на Руски език. В процеса на обучение ще се развиват основните езикови умения – четене, слушане, писане и говорене. Обученията ще бъдат шест месеца и провеждането им няма да се отрази на работния процес в администрацията.
4. Специализирани обучения за служителите от Агенция по вписванията по Румънски език 4.1 Обучения по Румънски език - нива А1 и А2, за служители от общата и специализираната администрация на регионални дирекции Русе и Враца – за 17 души (процедура по ЗОП) – за 17 души; Основната цел на обучението ще бъде развиване на уменията за общуване на Румънски език. В процеса на обучение ще се развиват основните езикови умения – четене, слушане, писане и говорене. Обученията ще бъдат шест месеца и провеждането им няма да се отрази на работния процес в администрацията.
5. Специализирани обучения за служителите от Агенция по вписванията по Турски език 5.1 Обучения по Турски език - нива А1 и А2, за служители от общата и специализираната администрация на регионални дирекции Хасково, Пловдив и Разград – за 35 души (процедура по ЗОП) – за 35 души; Основната цел на обучението ще бъде развиване на уменията за общуване на турски език. В процеса на обучение ще се развиват основните езикови умения – четене, слушане, писане и говорене. Обученията ще бъдат шест месеца и провеждането им няма да се отрази на работния процес в администрацията.
6. Дейности за информация и публичност (процедура по ЗОП) За изпълнение на мерките за публичност са предвидени: Провеждането на 2 две пресконференции – начална и заключителна за отразяване на постигнатите резултати в края на проекта Изработване и разпространение на 1000 рекламни брошури Изработване на 120 броя USB памет Изработване на 120 броя химикалки Изработване на 120 броя папки Изработване на 3бр. банера Всички материали за визуализация ще са съобразени с изискваните за публичност и информация на Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на ЕК № 1828/2006.
7. Изработване на документация за процедурите по ЗОП Изработване на документация за процедурите по ЗОП
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 198 060 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 39 612 BGN
2015 - 39 612 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 33 670 BGN
2015 - 33 670 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 942 BGN
2015 - 5 942 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Брой срещи на екипа по проекта
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Брой сключени договори за дейности по проекта
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Брой осъществени процедури за избор на изпълнител по реда на ЗОП
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Брой анализи за напредъка на проекта
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Бр. обучени служители по гръцки език и получени сертификата
Индикатор 9 (Д) По дейност 3: Бр. обучени служители по Руски език и получени сертификата
Индикатор 10 (Д) По дейност 4: Бр. обучени служители по Румънски език и получени сертификата
Индикатор 11 (Д) По дейност 5: Бр. обучени служители по Турски език и получени сертификата
Индикатор 12 (Д) По дейност 6: Бр. Проведени пресконференции
Индикатор 13 (Д) По дейност 6: Бр. Изработени и разпространени рекламни брошури
Индикатор 14 (Д) По дейност 6: Изработване на USB памет
Индикатор 15 (Д) По дейност 6: Изработване на 120 броя химикалки
Индикатор 16 (Д) По дейност 6: бр. банери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз