Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.17-0019-C0001
Номер на проект: 14-22-21
Наименование: Повишаване на компетенциите и професионализма на служителите на Изпълнителна агенция „Медицински одит”
Бенефициент: Изпълнителна агенция „Медицински одит”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.08.2014
Начална дата: 24.09.2014
Дата на приключване: 24.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Повишаване на компетенциите и професионализма на служителите на Изпълнителна агенция „Медицински одит”
Дейности: Дейност 2 „Провеждане на специализирани обучения, пряко обвързани със специфичната дейност на служителите” Изпълнителна агенцията „Медицински один” е структурирана в обща и специализирана администрация и е организирана в 4 дирекции: • Обща администрация - Дирекция „Административна, правно, финансово и информационно осигуряване” с два отдела: отдел „Финансово и техническо осигуряване” и отдел „Административно и правно осигуряване” • Специализирана администрация - Дирекция „Контрол върху медицинското ослужване на лечебните заведния” с два отдела: отдел „Контрол на лечебните заведения за болнична помощ” и отдел „Контрол на лечебните заведения за извънболнична помощ” - Дирекция „Контрол по спазване правата на пациентите” - Дирекция „Контрол върху здравните дейности и услуги, осигурявани от Националната здравноосигурителна каса и застрахователните дружества” В изпълнение на дейността ще бъдат организирани и проведени четири специализирани обучения, пряко обвързани с конкретната дейност на служителите на Изпълнителна агенция „Медицински одит”, в които ще се включат служители от всички нива и дирекции в администрацията по средните теми: 1. "Правни аспекти на контрола върху качеството на медицинското обслужване" – тридневно изнесено обучение, в което ще се включат 43 служители на ИАМО. 2. "Системи и стандарти на управление и контрол на качеството на медицинското обслужване в лечебните заведения" – двудневно изнесено обучение за 35 служители на ИАМО. 3. "Способи за защита при нарушени права на пациентите. Органи в системата на медицинското обслужване, свързани с упражняването и защитата на предоставените права" – двудневно изнесено обучение за 35 служители на ИАМО. 4. „Усвояване на знания за осигуряване на безопасност на пациентите, съгласно европейските изисквания” - двудневно изнесено обучение за 35 служители на ИАМО.
Дейност 3 „Информация и публичност” В изпълнение на дейността ще бъдат: • Проведени встъпителна и заключителна пресконференции; • Изготвени и публикувани/излъчени материали в медиите, отразяващи основните етапи от изпълнението на проекта; • Изработена брошура с информация за проекта; • Изработени падове, брандирани с логото на ЕС, ОПАК, ЕСФ, името на проекта; папки, брандирани с флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ, логото и слогана на ОПАК, името на проекта; химикалки, брандирани с логата и слоганите на ЕС, ЕСФ и ОПАК. • Изработена информационна табела;
Дейност 1 „Организация и управление на проекта” Дейността предвижда поредица от действия, които следва да гарантират качествено и в съответствие с изискванията на ОПАК и относимото законодателство изпълнение на проекта: • Сформиране на екип за управление на проекта; • Разпределение на задълженията и отговорностите; • Утвърждаване на правила за контрол и работа на проектния екип; • Разработване на документация за провеждане на процедури за избор на изпълнители на Дейности 2 и 3 по проекта; • Обявяване и провеждане на процедурите; • Избор на изпълнители и сключване на договори с избраните изпълнители; • Мониторинг, контрол, координация и отчетност на изпълнението на проектните дейности;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 78 996 BGN
Общ бюджет: 69 625 BGN
БФП: 69 625 BGN
Общо изплатени средства: 69 625 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 69 625 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 69 625 BGN
69 625 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 59 181 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 59 181 BGN
59 181 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 444 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 10 444 BGN
10 444 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Сключени договори с членовете на екипа за управление
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Разработени пакети документация за избор на изпълнители
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Подписани договори с изпълнители за обучения
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Подписани договори с изпълнители за информация и публичност
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Проведено обучение на тема "Правни аспекти на контрола върху качеството на медицинското обслужване". Обучени 43 служители на ИАМО.
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Обучени служители в т.ч. жени
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Проведено обучение на тема "Системи и стандарти на управление и контрол на качеството на медицинското обслужване в лечебните заведения".
Индикатор 11 (Д) По дейност 2: Обучени служители в т.ч. жени.
Индикатор 12 (Д) По дейност 2: Проведено обучение на тема "Способи за защита при нарушени права на пациентите. Органи в системата на медицинското обслужване, свързани с упражняването и защитата на предоставените права".
Индикатор 13 (Д) По дейност 2: Обучени служители по трето обучение в т.ч. жени
Индикатор 14 (Д) По дейност 2: Проведено обучение на тема „Усвояване на знания за осигуряване на безопасност на пациентите, съгласно европейските изисквания”.
Индикатор 15 (Д) По дейност 2: Обучени служители в т. ч. жени
Индикатор 16 (Д) По дейност 3: Проведени пресконференции
Индикатор 17 (Д) По дейност 3: Изготвени и публикувани/излъчени материали в медиите
Индикатор 18 (Д) По дейност 3: Изработена брошура
Индикатор 19 (Д) По дейност 3: Изработени папки
Индикатор 20 (Д) По дейност 3: Изработени падове
Индикатор 21 (Д) По дейност 3: Изработени химикалки
Индикатор 22 (Д) По дейност 3: Изработена информационна табела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз