Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.06-0020-C0001
Номер на проект: 14-32-20
Наименование: Надграждане на Виртуална система за електронно-комуникативна връзка, свързана с административното обслужване на граждани, фирми и организации – външни контрагенти на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация“
Бенефициент: Изпълнителна агенция Автомобилна администрация
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2014
Начална дата: 24.09.2014
Дата на приключване: 24.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса и повишаване на тяхното доверие към ИА „Автомобилна администрация“ чрез надграждане на Виртуалната система за електронно-комуникативна връзка, свързана с административното обслужване на граждани, фирми и организации – външни контрагенти на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация“ и предоставяне на нови електронни услуги.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта Подготовка и провеждане на обществени поръчки за проектните дейности, осъществяване на текущ контрол върху всички изпълнители по проекта, верификация на направените разходи, подготовка на финансови и технически отчети съгласно изискванията на ОПАК.
Дейност 2: Надграждане на Виртуална система за електронно-комуникативна връзка 2.1. Разработка на електронни административни услуги Предвижда се да бъдат реализирани следните електронни услуги:  Издаване на лиценз и удостоверения на ППС за обществен превоз на пътници на територията на Република България.  Издаване на лиценз и удостоверения на ППС за обществен превоз на товари на територията на Република България.  Издаване на дубликат на лиценз за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България.  Издаване на дубликат на удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България  Продължаване срока на валидност на лиценз за обществен превоз на пътници на територията на Република България.  Продължаване срока на валидност на лиценз за обществен превоз на товари на територията на Република България.  Отразяване на настъпили промени в обстоятелствата, вписани в лиценз за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България.  Промени в списъка на превозни средства към лиценз за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България.  Проверка и оценка на представените документи, относно изискването за доказване на финансова стабилност по Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България Дейността ще започне с технологичен анализ и преглед на нормативната база, касаеща предоставянето на цитираните административни услуги и предложения за нейното изменение и допълнение с оглед възможностите за предоставяне на услугите по електронен път и събирането на информация по служебен път (прилагане на принципа за служебното начало). Ще бъде създаден референтен модел на услугите (по отделни услуги или група услуги). Новите електронни услуги ще бъдат интегрирани към Административната информационна система на ИААА и ЕСОЕД. 2.2. Изграждане на интерфейс, който да дава възможност за връзка на електронните регистри с централните системи на електронното управление. Типът и параметрите на интерфейса ще се съгласуват с МТИТС при разработването на техническото задание за обществената поръчка по дейността. 2.3. Сертификация на услугите, съгласно изискванията на НОИОСИС и подготовка на документи за вписването им в регистъра за електронните услуги (РЕУ). ● Вписване на всяка от разработените електронни администативни услуги в регистъра на електронните услуги ● Вписване на всички документи и информационни обекти в регистъра на информационните обекти ● Вписване на всички унифицирани данни, съответстващи на посочените информационни обекти и необходимите пакети от данни ● Сертификация за оперативна съвместимост и информационна сигурност на всички ползвани приложения при предоставянето на реализираните електронни административни услуги.
Дейност 3: Закупуване на хардуер и лицензи За нуждите на проекта е необходимо да бъдат закупени: • един сървър от висок клас за обслужване и управление на Надградената виртуална система • Лиценз за MS Windows Server 2012 R2 + • Един брой непрекъсваемо захранване (UPS), което да гарантира захранването на сървъра с електрически ток, в случай, че има неизправност в електрическата мрежа
Дейност 4: Обучение и подготовка на персонала Дейността е пряко ориентирана към повишаване на квалификацията на служителите на агенцията, което ще доведе до подобряване на обслужването на гражданите и фирмите, външни контрагенти на ИААА. За ефективното изпълнение на дейностите по проекта ще бъдат обучени 40 служители, включително обучители за работа с разработените електронни административни услуги.
Дейност 5: Одит Одитът ще бъде извършен съгласно нормативните изисквания. С оглед времетраенето на проекта и с цел улесняване на управлението му ще се представят доклади в средата и в края на проекта.
Дейност 6: Информация и публичност Дейностите за информация и публичност са елемент от успешно реализирания проект. На практика промотирането на проекта сред всички заинтересовани страни ще доведе до ползването на резултатите от него. За тази цел са предвидени следните мероприятия за достигане до най-широк кръг от реципиенти: • Отпечатване на 1000 броя брошури: формат А5/ 4 страници/ пълноцветен печат на картон 130 грама, мат с включени цели дейности и резултати по проекта • Отпечатване на 1000 броя: брошури формат А5/ 12 страници/ пълноцветен печат на картон 130 грама, мат • Тиражиране (запис) на 1000 броя CD с отпечатване на обложки: 4+0 цвята / хартия 100 грама мат/ • Табела с алуминиева рамка във фоайето на НЗЦПБ – размери 2х1 метра – фолио пълноцветен печат 4+0 • Мероприятия , които ще бъдат финансирани със средства на ИААА: - Ще бъде добавена категория в уеб сайта на ИААА - „Проект по ОПАК“ с пълна информация за проекта – цели, дейности и резултати. - Изготвени две публикации и качени в сайта на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията - Презентация по проекта изготвена от ИААА и показана на пресконференцията - Банер в сайта на ИААА за проекта - Финална пресконференция с поканени национални медии Отпечатването на брошурите цели достигане на информацията за проекта до широк кръг потенциални и настоящи ползватели на административните услуги на ИААА с включени цели дейности, резултати, както и разяснения на нововъведените системи, улеснения за клиенти, функционалности и е-инструменти ориентирани към контрагентите на ИААА Ще бъдат изпратени до Регионалните дирекции на ИААА и ще бъдат раздавани на клиентите. Тези разяснения ще бъдат публикувани интернет страницата на Агенцията в раздела на проекта. CD носителите ще съдържат записани върху тях „Инструкция“ как се ползват електронните административни услуги създадени по проекта. Всички печатни материали, пресконференции, публикации и банери в интернет ще бъдат съобразени със задължителните изисквания и указания в Приложение 13 по настоящата процедура
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЕКО ГЛОУБ" ООД
ДЗЗД Давид Информейшън Системс
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 494 246 BGN
Общ бюджет: 359 867 BGN
БФП: 359 867 BGN
Общо изплатени средства: 206 578 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 359 867 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 98 849 BGN
2015 107 728 BGN
206 578 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 305 887 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 84 022 BGN
2015 91 569 BGN
175 591 BGN
В т.ч. Национално финансиране 53 980 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 827 BGN
2015 16 159 BGN
30 987 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 (Д) По дейност 1: Договори с членовете на екипа
Индикатор 3 (Д) По дейност 1: Протоколи от заседания на екипа за управление
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Протоколи от срещи с ръководството на екипа за управление
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Доклади – междинен и окончателен
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Договори по ЗОП за изпълнение на проектните дейности
Индикатор 7 (Д) По дейност 2: Електронни административни услуги
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Интерфейс за връзка на електронните регистри с централните системи на електронното управление
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Подобрено административно обслужване
Индикатор 10 (Д) По дейност 3: Качествено функциониране и обслужване на информационно-комуникационните ресурси на ИААА
Индикатор 11 (Д) По дейност 4: Обучени 40 служители
Индикатор 12 (Д) По дейност 4: Учебни материали и помагала
Индикатор 13 (Д) По дейност 4: Доклад от обученията
Индикатор 14 (Д) По дейност 4: Повишаване на квалификацията на служителите на ИААА - сертификати на служителите
Индикатор 15 (Д) По дейност 5: Изготвени одитни доклади
Индикатор 16 (Д) По дейност 6: Отпечатани брошури
Индикатор 17 (Д) По дейност 6: Тиражирани CD
Индикатор 18 (Д) По дейност 6: Табела
Индикатор 19 (Д) По дейност 6: Категория в уеб сайта на ИААА
Индикатор 20 (Д) По дейност 6: Публикации
Индикатор 21 (Д) По дейност 6: Презентации
Индикатор 22 (Д) По дейност 6: Банер
Индикатор 23 (Д) По дейност 6: Пресконференции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз