Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0075-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-46/24.09.2014
Наименование: Бъдеще за всяко дете
Бенефициент: Община Велико Търново
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.08.2014
Начална дата: 24.09.2014
Дата на приключване: 01.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Разкриване на 3 бр. ЦНСТ в гр. Велико Търново. Създаване на социална услуга в общността от резидентен тип в гр. Велико Търново като елемент от устойчив модел за деинституционализация на деца и младежи с увреждания.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление Дейността включва: осигуряване на необходимия човешки и технически ресурс за постигане на добро управление на проекта. Сформиране на екип, отговорен за успешната реализация на проекта, осъществяващ оперативния мениджмънт - организиране и управление на дейностите по проекта; сключване на договори с експерти и изпълнители; подготовка на тръжна документация и провеждане на тръжни процедури, съгласно ЗОП; участие в подбора на персонала на ЦНСТ, съгласно КТ; провеждане на месечни работни срещи; водене на цялата кореспонденция с ДО (месечни справки, доклади, отчети, уведомителни писма и др.). Офисът на проекта ще е ситуиран в Административната сграда на Община Велико Търново и ще е осигурен с необходимата офис техника и консумативи. Дейността се реализира през цялото време на изпълнение на проекта.
Дейност 2. Информиране и публичност За информиране на обществеността и целевите групи по проекта се предвижда провеждане на публична кампания през цялото време на реализиране на проекта. Ще бъдат използвани всички възможности и механизми за огласяване на дейностите по проекта, съгласно Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР.
Дейност 3. Подбор, назначаване и обучение на персонала в ЦНСТ. 3.1. Подбор на персонал за услугата: Персоналът ще бъде избран чрез провеждане на конкурс, съгласно КТ. Според Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, Заповед № РД01-864 от 30.10.2012 г. на Министъра на труда и социалната политика ще бъдат назначени общо 38 човека, от които четири лица ще съвместяват длъжности в услугите. Управител - изпълнява задълженията си в 3 бр. ЦНСТ, медицински специалист, работник поддръжка и домакин ще изпълняват задълженията си в по 2 услуги, шофьорът ще изпълнява функциите си за 3-те ЦНСТ. Длъжностите общо за 3 бр. ЦНСТ са: Управител – 1 бр. (ръководи и 3-те ЦНСТ); Специалист «Социални дейности» – 3 бр. (1+1+1 щат); Медицински специалист – 2 бр. (1 + 2* 0.5 щат); Възпитател – 5 бр. (2+2+1 щат); Домакин – 2 бр. (1 + 2 * 0.5 щат); Детегледач – 23 бр. (8+8+7 щат); Шофьор – 1 бр.; Работник поддръжка – 1 бр. (2*0,5 щат); Процедурата за подбор ще е съобразена изцяло с изискванията и стандартите за предоставяне на услугата, ще съответства на изискванията на анти-дискриминационното законодателство, ще осигурява защита на потребителите. Подборът ще се извърши, чрез конкурс по КТ на два етапа: подбор по документи и индивидуално интервю с кандидатите. С одобрените кандидати се сключват трудови договори. При започване на работа в ЦНСТ всеки служител трябва да има ясно разбиране за същността и обхвата на неговата дейност; ценностите и философията, на които е основана тя; отговорностите и задълженията, които трябва да спазва; организационните връзки и взаимоотношения (вътрешни и външни). Тези важни условия и изисквания ще са детайлно описани в длъжностна характеристика, която всеки служител получава при сключване на трудов договор. Персоналът ще се назначи за 4 месеца преди реалното стартиране на услугата. През този период ще се запознае с децата/младежите чрез включване в подготвителния процес по преместването им и още на това ниво ще започне изграждането на връзка помежду им. Ще се осъществи обмен на информация между новия и стария персонал за всяко конкретно дете/младеж и опознаване помежду им,. Качеството на социалната грижа ще бъде осигурено чрез обучение по Компонент 1 на проект "Детство за всички". 3.2. Подбор на лица за експертни и подкрепящи дейности. Във връзка с подготовката и преместването на бенефициентите в ЦНСТ са необходими 3 бр. специалисти: Психолог (2) - работи индивидуално и/или групово с деца и младежи и техните семейства, участва като член на екипите в изготвянето на индивидуалните планове за грижа; Социален работник (1) – оказва подкрепа на децата и младежите по време на подготвителния период, участва в екипни обсъждания, провежда индивидуална и групова социална работа с детето/младежа; За периода на предоставяне на услугата: Специален/социален педагог (1) - оказва педагогическа подкрепа на децата/младежите включени в образователния процес, съдейства при възникнали трудности и подкрепя детето/младежа, оказва подкрепа и подготвя за включване в образователната институция; Рехабилитатор/ Кинезитерапевт/ (1) - Диагностицира и при необходимост осъществява индивидуални и групови рехабилитационни и ЛФК програми, целящи укрепване на общото и физическо здраве на детето. Подкрепящите специалисти ще бъдат наети на договори по ЗЗД и ще предоставят почасови услуги на децата/младежите за групова или индивидуална работа по време на подготвителния период, както и след настаняването им в ЦНСТ. Необходимостта от услугите, предоставяни от тях, е на база потребностите за индивидуална работа и приспособяване към новите модели на живот и среда, в който децата/младежите следва да бъдат преместени. Изисквания: Опит при пряка работа с деца и работа с деца/младежи с увреждания. Релевантен опит мин. 2 години и допълнителни специализации, сертификати и т.н. За извършване на подготовката за преместване са предвидени пътувания за запознаване на персонала и специалистите с всяко дете/младеж. Пътуванята ще се осъществят с наето транспортно средство. Персоналът и специалистите ще участват активно при посещенията на децата/младежите в ЦНСТ, осигурени по Компонент 1. 3.3. Обучение на персонала. Предвидено е обучение на персонала на всички ЦНСТ, разкривани на територията на Р България по проект: „Детство за всички”. 3.4. Посещение на функционираща социална услуга в действащо ЦНСТ в гр. Карнобат за запознаване в реална ситуация.
Дейност 4. Подготовка, преместване и настаняване на децата и младежите в ЦНСТ. Към настоящият момент, съгласно изготвен актуализиран списък от ДАЗД по Компонент 1 на схемата, за настаняване в ЦНСТ Велико Търново са насочени 9 деца и 7 младежи с увреждания, които ще бъдат изведени от: 1 младеж от ДДУИ Видраре; 2 младежи и 2 деца от ДДУИ Горски Сеновец; 1 дете от ДДУИ Кула; 2 младежи и 2 деца от ДДУИ Илаков рът; 1 младеж от ДДУИ Крушари; 1 дете от ДМСГД Плевен; 2 деца и 1 младеж от ДДУИ Михалци; 1 дете от ДМСГД Дебелец; Останалите деца и младежи ще бъдат насочени след изготвяне на оценки на децата от ДДЛРГ, като срока за предоставянето им в ДАЗД е до 30 май 2014 год. Процесът, който предстои по преместване на децата/младежите, които сега живеят в институции е изключително сложен. Необходимо е този процес да се реализира по най-щадящ за детето/младежа начин. По време на посещенията, с детето/младежът ще работят персонала и приложните специалисти и консултанти, то ще се запознае и привикне към новите лица от персонала на ЦНСТ. Посещенията ще са 2 или 3 пъти, преди настаняването, в зависимост от периода на адаптиране и приемане на новата среда и според потребностите на детето/младежа. Предвидени са занимателни игри с които да се преодолее бариерата по-лесно при запознаване с новите лица и условия. Занимателните игри ще се използват както от персонала, така и от консултантите при посещения в институциите.. Така екипът и децата/младежът взаимно се наблюдават, опознават един друг. Преживяното и наблюденията се обсъжда на екипна среща, води се протокол, анализира се ситуацията, правят се изводи, отчитат се грешки; набелязват се нови стъпки в общуването. В този период ще се подготви и документацията за откриване на ЦНСТ, както и документите, които се изготвят при посещенията на децата/младежите, за което са необходими канцеларски материали и консумативи. Във връзка с подготовката за настаняване на децата и младежите в ЦНСТ Велико Търново са осигурени хигиенни и санитарни материали, постеловъчен инвентар, предвидени са средства за издръжка на сградите - Ел.енергия, природен газ, вода, СОТ, интернет, телефон. Осигурени са подаръци които персоналът ще подари на децата и младежите и които да бъдат първите нови лични вещи, които те притежават и които да свързват с новия си дом. Транспортът на персонал и специалисти ще се извърши с наето МПС - (по проекта се осигурява гориво). Транспортното средство ще се използва по време на целия проект.
Дейност 5: Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип Разкриване и функциониране на три ЦНСТ, съгласно Методическото ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи (ЦНСТДМ). Осигуряване на възможност за настаняване и живот на 36 деца/младежи от специализираните институции и на 6 деца/младежи от общността при спешна нужда.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 307 369 BGN
Общ бюджет: 199 657 BGN
БФП: 199 657 BGN
Общо изплатени средства: 147 976 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 199 657 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 147 976 BGN
147 976 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 169 709 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 125 780 BGN
125 780 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 949 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 22 196 BGN
22 196 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 3 (Д) Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността за които е изградена инфраструктура, в съответствие с Националната карта на резидентните и съпътстващи услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз