Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0121-C0001
Номер на проект: A12-22-157
Наименование: Усъвършенстване на уменията и компетенциите на служителите в район „Изгрев”
Бенефициент: Столична община - район Изгрев
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 18.09.2014
Дата на приключване: 18.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да се осигури подобряване на административното обслужване,чрез по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията на служителите в район „Изгрев“
Дейности: Дейност 1: Създаване на организационна структура на проекта Първата фаза от изпълнението на проекта е свързана със сформиране на екип, състоящ се от: • Ръководител на проекта; • Счетоводител на проекта; • Координатор на проекта; С членовете на екипа ще бъдат сключени договори за извършване на съответния ангажимент. Договорите ще включват изпълнение на ангажименти съобразно позицията им в екипа и ще бъдат за целия срок на проекта. Ще бъде подробно обсъден и детайлизиран План графика за изпълнение на дейностите. Всяка от проведените срещи на екипа ще бъде протоколирана.
Дейност 3: Организиране и провеждане на две тридневни изнесени специализирани обучения за Енергийна ефективност Дейността предвижда провеждане на две изнесени тридневни обучения на теми свързани с енергийната ефективност и цели изграждането на енергийно ефективно поведение на служителите в администрацията на район „Изгрев”. С оглед осигуряване на непрекъснатата работа на районната администрация, служителите ще бъдат разделени на две групи от по около 50 човека, които по различно време ще бъдат обучавани. Обученията ще се провеждат в рамките на три дни (с две нощувки) извън София. За осигуряване на транспорта, настаняването, храната, залата за обучение и техническото оборудване ще бъде сключен договор за логистична услуга с външен изпълнител по реда на глава осем „а” „Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана” съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП). За провеждане на лекционните занимания ще бъдат избрани обучители чрез директно възлагане.
Дейност 5: Дейности за информация и публичност Проектът отделя голямо внимание на осигуряването на широка публичност и визуализация на заложените дейности. Чрез изпълнението на тази дейност не само ще се отговори на изискванията на ЕС в областта на публичността, но и ще бъдат информирана обществеността за ползите от проекта. Въз основа на разработения комуникационен план, изпълняван от екипа по управление на проекта ще се проведат две пресконференции – една в началото и една в края на проекта. Първата ще запознае широката общественост с целите на проекта и предвидените дейности. Втората ще информира за постигнатите резултати.
Дейност 4: Организиране и провеждане на две тридневни изнесени специализирани мероприятия за изграждане на екип Дейността предвижда провеждане на две изнесени тридневни специализирани мероприятия за изграждане и сплотяване на екип за служителите в администрацията на район „Изгрев”. Предвид необходимостта от осигуряване на непрекъснатата работа на районната администрация, служителите ще бъдат разделени на две групи от по около 50 човека,за които по различно време ще бъдат проведени мероприятията. Мероприятията ще се проведат в рамките на три дни (с две нощувки) на територията на Република България. Логистичното подсигуряване (транспорт, храна, нощувки), както и за провеждането на мероприятията ще бъде сключени договори за с външни изпълнители по реда на глава осем „а” „Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана” съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП).
Дейност 2: Участие в специализирани обучения, включени в каталога за обучения на ИПА Дейността предвижда посещението на отделни служители на администрацията на специализирани обучения включени в каталога на ИПА за 2013 г. Избора на обученията и участниците е направен в следствие на индивидуалните потребности на всеки в контекста на неговата професионална компетентност и позиция. Идентифицираните обучения по тематични групи са обособени в под дейности, както следва: Под дейност 2.1: Управленски умения в администрацията: • Публичен имидж – елемент на доброто управление (УА-6) - В обучението е планирано да участват – 3-ма участника: Началник отдел „ПНАИОЧР” и двамата заместник кметове на район „Изгрев”; • Делова етика ( УА - 7) - В обучението е планирано да вземат участие: началник отдел „УОСЖФ, РКТД”, младши експерт „УОСЖФ, РКТД” и главен специалист „ПНАИОЧР”; Под дейност 2.2: Управление на човешките ресурси • Управление и оценка на изпълнението (ЧР -2) –В обучението ще участват – Главен експерт „ПНАИОЧР” и старши експерт „ПНАИОЧР”; • Практически аспекти в работата на звената по човешките ресурси ( ЧР- 6) –В обучението ще участват – Главен експерт „ПНАИОЧР” и старши експерт „ПНАИОЧР”; Под дейност 2.3: Правни аспекти и управление на административната дейност. Превенция и противодействие на корупцията • Административно регулиране на стопанската дейност (ПР -4) - В обучението ще участва главен експерт „УОСЖФ,РКТД”; • Конфликт на интереси – правна рамка и практики (ПР -17) - В обучението ще участва Главен архитект; • Практически умения за деклариране и управление на конфликти на интереси (ПР-18)- В обучението ще участват: Главен експерт „УТКР”, Младши експерт ”УОСЖФ, РКТД” и Старши специалист „ИИБЕКС”; • Основни производства по АПК (ПР-5)- В обучението ще участват: Началник отдел „ПНАИОЧР и Юрисконсулт „ПНАИОЧР”; • Прилагане на гражданския процесуален кодекс(ПР-7)- В обучението ще участват: Началник отдел „ПНАИОЧР и Юрисконсулт „ПНАИОЧР”; • Семеен кодекс и кодекс на международното частно право (ПР-9) - В обучението ще участва Секретар „МКБППМН”; • Участие на България в процеса на вземане на решения от институциите на ЕС и нарушение на задължението за прилагане на правото на ЕС (ПР - 15). В обучението ще участва главен юрисконсулт „ПНАИОЧР”; • Форми на сътрудничество между администрацията, граждански и бизнес организации (ПР -19) - В обучението ще участват: Началник отдел „УТКР”, старши експерт „УТКР” и главен специалист „УТКР”; Под дейност 2.4: Финансово и стопанско управление • Актуални въпроси при изготвянето на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия (ФС -2). В обучението ще участва главен специалист „ФСД”; • Вътрешен и външен одит (ФС -4) - В обучението ще участва началник отдел „ФСД”;
Дейност 6: Дейности по управление на проекта Създаването на стабилна организационна структура е в основата на успешното изпълнение на проекта. Ще бъде приет план график за провеждане на ежемесечни срещи на екипа, където ще се обсъждат въпроси относно напредъка по дейностите и възможни пречки, които биха изникнали. Ще бъдат разглеждани и обсъждани постигнатите резултати.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Бенч Марк Груп" АД
ЕЙТ Корпорейт
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 72 950 BGN
Общ бюджет: 46 352 BGN
БФП: 46 352 BGN
Общо изплатени средства: 46 352 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 46 352 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 590 BGN
2015 31 762 BGN
46 352 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 39 399 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 402 BGN
2015 26 998 BGN
39 399 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 953 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 189 BGN
2015 4 764 BGN
6 953 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Брой сключени договори
Индикатор 6 (Д) По Дейност 2 - Брой взети участия в обучения
Индикатор 7 (Д) По Дейност 3 - Брой проведени обучения
Индикатор 8 (Д) По Дейност 4 - Брой проведени мероприятия
Индикатор 9 (Д) По Дейност 5 - Организирани и проведени 2 пресконференции
Индикатор 10 (Д) По Дейност 5 - 1зработване и поставяне на информационна табела
Индикатор 11 (Д) По Дейност 5 - Публикувани на 2 прессъобщения
Индикатор 12 (Д) По Дейност 6 - Протоколи от ежемесечни срещи на екипа на проекта
Индикатор 13 (Д) По Дейност 6 - Доклади от извършената дейност от екипа


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз