Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.17-0023-C0001
Номер на проект: 14-22-26
Наименование: Повишаване на професионализма и квалификацията на служителите от МОСВ чрез специализирани обучения
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.08.2014
Начална дата: 18.09.2014
Дата на приключване: 18.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване качеството на предлаганите от Министерството на околната среда и водите услуги за гражданите и бизнеса чрез повишаване на професионализма и квалификацията на служителите му.
Дейности: Дейност 5. Дейности за информация и публичност Тази дейност се провежда с цел популяризиране на резултатите от проекта сред възможно най-широк кръг граждани, представители на бизнеса и държавни институции, включително информиране на широката общественост относно полученото финансиране и осигуряване на разпространение на резултатите. Дейностите по информация и публичност включват: • Организация и провеждане на встъпителна и заключителна пресконференция; • Изработване на 3 броя банери със стойки, които ще се използват основно по време на обученията. • Изготвяне (отпечатване и разпространение) на брошури, съдържащи информация за заложените цели, предвидените проектни дейности и очакваните резултати от изпълнението на проекта. Брошурата ще се изработи в тираж 200 броя. • Изработване на 200 броя химикали, брандирани по проекта. • Изработване на 200 броя папки, брандирани по проекта. • Изработване на 200 броя USB флаш памети, брандирани по проекта. Всички документи, разработени в рамките на проекта, ще съдържат задължителните елементи за визуализация съгласно правилата на ОПАК. Информация за изпълнението на проекта ще бъде публикувана на Интернет сайта на Министерство на околната среда и водите.
Дейност 3. Обучение „Кадастър и устройствено планиране“ за 20 служители на МОСВ Дейността предвижда провеждане на тридневно обучение за 20 служители на МОСВ от Дирекция „Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки”, дирекция "Стопанска дейност, човешки ресурси, канцелария и информационно обслужване" на тема „Кадастър и устройствено планиране“. За да се постигне пълноценно участие на обучаемите в процеса на обучение и за по-качествено усвояване на преподавания материал, се предвижда обучението да бъде проведено извън територията на Столична община. Обучението ще бъде възложено на външен изпълнител, избран по реда на ЗОП като целта е да бъде почерпен опита на лектори в - водещи специалисти по посочената тема.
Дейност 2. Обучение „Екосистемни услуги – международен опит при прилагане на методи за картиране и определяне на състоянието на екосистемите и предоставяните от тях екосистемни услуги“ за 20 служители на МОСВ Дейността предвижда провеждане на тридневно обучение за 20 служители на МОСВ от Дирекция „Национална служба за защита на природата”: отдел „Защитени територии“, отдел „Натура 2000“ и отдел „Биологично разнообразие” на тема „Екосистемни услуги – международен опит при прилагане на методи за картиране и определяне на състоянието на екосистемите и предоставяните от тях екосистемни услуги“. За да се постигне пълноценно участие на обучаемите в процеса на обучение и за по-качествено усвояване на преподавания материал, се предвижда обучението да бъде проведено извън територията на Столична община. Обучението ще бъде възложено на външен изпълнител, избран по реда на ЗОП като целта е да бъде почерпен опита на лектори в - водещи специалисти по посочената тема.
Дейност 4. Обучение „Създаване на законови и подзаконови нормативни актове“ за 25 служители на МОСВ Дейността предвижда провеждане на тридневно обучение за 25 служители на МОСВ от Дирекция "Стопанска дейност, човешки ресурси, канцелария и информационно обслужване", „Управление на водите“ и „Политика по изменение на климата“ на тема „Създаване на законови и подзаконови нормативни актове“. За да се постигне пълноценно участие на обучаемите в процеса на обучение и за по-качествено усвояване на преподавания материал, се предвижда обучението да бъде проведено извън територията на Столична община. Обучението ще бъде възложено на външен изпълнител, избран по реда на ЗОП като целта е да бъде почерпен опита на лектори в - водещи специалисти по посочената тема.
Дейност 1. Обучение „Основни принципи на европейското законодателство в областта на управлението на отпадъци“ за 15 служители на МОСВ Дейността предвижда провеждане на тридневно обучение за 15 служители на МОСВ от дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите" на тема „Основни принципи на европейското законодателство в областта на околната среда и управлението на отпадъци“. За да се постигне пълноценно участие на обучаемите в процеса на обучение и за по-качествено усвояване на преподавания материал, се предвижда обучението да бъде проведено извън територията на Столична община. Обучението ще бъде възложено на външен изпълнител, избран по реда на ЗОП като целта е да бъде почерпен опита на лектори в - водещи специалисти по посочената тема.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АКСИОПЕА КОНСУЛТ" ЕООД
ДЗЗД "Организационно развитие"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 84 000 BGN
Общ бюджет: 56 240 BGN
БФП: 56 240 BGN
Общо изплатени средства: 56 240 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 56 240 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 800 BGN
2015 39 440 BGN
56 240 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 47 804 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 280 BGN
2015 33 524 BGN
47 804 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 436 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 520 BGN
2015 5 916 BGN
8 436 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Брой проведени обучения
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Брой обучени служители
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Брой получени сертификати
Индикатор 7 (Д) По Дейност 2 - Брой проведени обучения
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Брой обучени служители
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Брой получени сертификати
Индикатор 10 (Д) По Дейност 3 - Брой проведени обучения
Индикатор 11 (Д) По Дейност 3 - Брой обучени служители
Индикатор 12 (Д) По Дейност 3 - Брой получени сертификати
Индикатор 13 (Д) По Дейност 4 - Брой проведени обучения
Индикатор 14 (Д) По Дейност 4 - Брой обучени служители
Индикатор 15 (Д) По Дейност 4 - Брой получени сертификати
Индикатор 16 (Д) По Дейност 5 - Брой проведени пресконференции
Индикатор 17 (Д) По Дейност 5 - Брой изработени банери
Индикатор 18 (Д) По Дейност 5 - Брой изготвени брошури
Индикатор 19 (Д) По дейност 5 - Брой изработени химикалки
Индикатор 20 (Д) По Дейност 5 - Брой изработени папки
Индикатор 21 (Д) По Дейност 5 - Брой изработени USB флаш памети


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз