Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0072-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12-0072/D01-43/18.09.2014
Наименование: Нови социални услуги за деца в Тутракан
Бенефициент: Община Тутракан
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.08.2014
Начална дата: 18.09.2014
Дата на приключване: 01.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Тутракан
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социални услуги ЦСРИ 1 бр. и ЦНСТ 1 бр.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта За реализиране на проектното предложение ще бъде сформиран Екип за управление на проекта, включващ: ръководител, координатор, счетоводител, технически сътрудник. Екипът за управление на проекта не само ще координира дейностите му, но ще подпомага екипа на ЦНСТ и ЦСРИ относно организацията и управлението на услугите чрез методически указания и подкрепа. Екипът за управление на проекта ще отговаря за изпълнение на индикаторите на проекта. За постигане на ефективна координация и оперативност при изпълнение на дейностите, в рамките на организационните дейности на Проекта, ще се поддържа пряка връзка с Дирекция „Социално подпомагане”. Ще бъдат осигурени канцеларски материали за администрирането на проекта. Преди стартирането на услугата по проекта ще се организира посещение на екипа за управление на проекта за обмяна на добри практики. Екипът за организация и управление организира дейностите по проекта, следи и отговаря за изпълнение на договорените срокове, постигане на заложените индикатори за изпълнение и целесъобразно разходване на средствата. Екипът е отговорен за отчитане на проекта в различните етапи от реализирането му. Поддържа и съхранява необходимата документация, съгласно изискванията на Договарящия орган. При поискване предоставя наличната документация на Договарящия орган и одитиращи органи. Ръководи и организира дейностите на различните участници при изпълнение на проекта. Следи за ефикасното и ефективното разходване на договорените средства. Контролира провеждането на процедури за избор на изпълнител по ЗОП за целите на проекта. Доброто управление на проекта, ефективната координация между кандидата и институциите в значителна степен ще допринесат за създаване на условия за качественото предоставяне на услугата, както и за нейната устойчивост след приключване на проектните дейности.
Дейност 2: Подбор на персонала на ЦНСТ и ЦСРИ Числеността на персонала в ЦНСТ и ЦСРИ ще се определи съгласно Методиката за определяне числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена със Заповед № РД01-475/23.06.2010 г. на министъра на труда и социалната политика. Предвид възрастта на децата и младежите и необходимостта от 24 часова грижа в ЦНСТ ще работи персонал от 13 лица, а персоналът на ЦСРИ ще бъде от 7 лица. Процедурата за подбор ще е съобразена изцяло с изискванията и стандартите за предоставяне на услугата, ще съответства на изискванията на анти-дискриминационното законодателство, ще осигурява защита на потребителите. За осъществяване подбор на персонала, със заповед на Кмета на Община Тутракан ще се сформира комисия от експерти, която да извърши подбора на кандидатите. Ще бъдат поканени и външни експерти от Дирекция „Бюро по труда” и Дирекция „Социално подпомагане” – отдел „Закрила на детето”. Същата ще разработи процедура за подбор на кандидатите, критерии за подбор на екипите за двете услуги, включващи степен на образование, опит в сферата на хуманитарните дейности, социална работа, работа по проекти. Ще се изготвят Въпросници за провеждане на интервю и Формуляр за индивидуална оценка на кандидатите. Комисията ще провежда интервю с кандидатите. Съответния кандидат се оценява индивидуално от всеки член. Комисията изготвя списък на оценените кандидати с брой точки, според получената от формулярите средно аритметична индивидуална оценка, подредени по низходящ ред. Комисията ще включва следните членове: 1. Юрист 2. Експерт „Човешки ресурси” 3. Експерт „Трудова заетост” 4. Директор дирекция „Хуманитарни дейности” 5. Експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности” 6. Експерт „Трудова заетост” /външен за кандидата – от Дирекция „БТ”/. 7. Социален работник от Дирекция „Социално подпомагане” – отдел „Закрила на детето” Одобрените от Комисията за подбор на персонала лица сключват трудов договор с Кмета на община Тутракан до два месеца преди стартирането на съответната социална услуга. Екипът на ЦНСТ ще бъде ангажиран и с подготовката на децата и младежите с увреждания за преместване в новата услуга чрез участие в опознавателни срещи и създаване на контакти. Екипът на ЦСРИ ще бъде ангажиран и с набирането на потребители и подготовката на документите за изпълнение на социалната услуга. За обезпечаване на работата на Комисията за подбора на персонала ще бъдат осигурени канцеларски материали и консумативи.
Дейност 3: Дейности по подготовка за преместване и преместване на децата и младежите в ЦНСТ Подбор на специалисти, извършващи подкрепящи дейности Във връзка с подготовката и преместването на бенефициентите (макс. 3 месеца) в ЦНСТ е необходим един. приложен специалист: медицински специалист. Подкрепящият специалист ще бъде нает на граждански договори и ще предоставя почасови услуги на персонала, на децата и младежите и техните семейства, при подготовка, преместване и настаняване в ЦНСТ. Необходимостта от услугите, предоставяни от него, е на база потребностите за индивидуална работа и приспособяване към новите модели на живот и среда, в които децата и младежите следва да бъдат преместени, както и подкрепа на назначения персонал. Необходимо е да има опит в областта на социалните и хуманитарните науки. Специалистът ще изпълнява задачи, свързани с прилагане на умения, знания и практически методи, свързани с подобряване живота и здравето на потребителите. Подготовка за извеждане на децата и младежите Подготовката за извеждане на потребителите на услугата ЦНСТ от институциите ще се реализира приоритетно в рамките на специализираната институция от екипа, сформиран в институцията и екипа на услугата „ЦНСТ”, с участието на външния подкрепящ специалист. Екипите от институциите ще подпомогнат процеса на създаване на емоционални връзки между децата и непознатия за тях екип на услугата. Напускането на институцията ще се извърши поетапно, след няколко срещи между децата и младежите и екипа на услугата. В този преходен период от екипа на услугата ще се изготви План за развитие на услугата и цялостната документация за организация на работа в услугата „ЦНСТ”. Процесът на предоставяне на услуги за потребителите ще съответства на нормативната рамка на ЦНСТ, заложена в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Закона за закрила на детето и Правилника за неговото прилагане, Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца. Изпълнението на процеса ще се основава на Методиката за Център за настаняване от семеен тип за деца. Индивидуализирането на дейностите и услугите ще се извършва на база планове за действие на отдел „Закрила на детето” и плановете за грижа, разработени от екипа на услугата. Подготовката и преместването на децата и младежите от специализираните институции и настаняването им в ЦНСТ следва да се случи по най-щадящ за детето начин. Присъствието на родител, доверено лице за детето или близък от дома, както и ментора от персонала на центъра, е част от по-нататъшната комплексна работа с детето и младежа. Предвидени са посещения и престой за запознаване на детето или младежа с новото място и персонала. Тук е мястото на подбраните и обучени специалисти по проекта: от една страна персонала, който след това ще обслужва децата в ЦНСТ, от друга – специалистът, който ще е зает в периода за подготовка, адаптация и преместване. Необходимостта от услугите, предоставяни от тях е на база потребностите за индивидуална работа и приспособяване към новите модели на живот и среда, в които децата и младежите следва да бъдат преместени. За престоя им в ЦНСТ Тутракан ще са осигурени хигиенни и санитарни материали, консумативи, постеловъчен инвентар - нужни за пребиваването /първото посещение/ на децата в съответната услуга за запознаване с новото място. Предвидени са подаръци, които персоналът да подари на децата, като това ще бъдат първите лични вещи, които те притежават и ще свързват с новия си дом. С цел осигуряване на качествена услуга и ясна визия на персонала относно нейната специфика, за членовете на персонала на услугата ще бъдат организирани посещение в действащо ЦНСТ в гр. Силистра за запознаване в реална ситуация. Закупуването на материали и консумативи, както и на санитарни и перилни материали – също провеждане на процедура по ЗОП. За проучването на добрите практики са предвидени средства за командировки на лицата.
Дейност 4: Подбор на потребители на социална услуга ЦСРИ Лицата могат да заявят желание пред доставчика на социалната услуга да ползват дейности за подкрепа в ЦСРИ. В тези случаи доставчикът извършва специализирана оценка и я изпраща на ДСП по настоящ адрес на самозаявилото се лице. Въз основа на подадената молба и приложените документи съответната ДСП извършва социална оценка на потребностите на лицето/детето от социални услуги, която се отразява в доклад-предложение (за децата – социален доклад). Въз основа на резултатите от социалната анкета, социалният работник може да направи препоръка в доклада за насочване към ползване на социални услуги. В случаите когато потребителят е дете, при постигане на съгласие за ползване на социални услуги и избор на доставчик на социалната услуга между ДСП и родителите на детето или попечителите, те подават писмена молба до директора на ДСП по настоящия адрес на детето, по реда на ППЗЗД. В случаите, при които не може да се постигне контакт или няма заявено желание от страна на родителите, попечителите, настойниците или лицата, които полагат грижи за детето, ползването на социални услуги се извършва въз основа на заповед на директора на ДСП. Кандидат-потребителят се насочва към конкретни дейности за подкрепа, извършвани в ЦСРИ, съобразно индивидуалните му потребности. В съответствие с потребностите на лицата/децата ДСП издава заповед или направление за ползване на дейности за подкрепа в социалната услуга. При самозаявили се клиенти в ЦСРИ, специалистите подготвят специализирана оценка в 20-дневен срок от подаване на заявката от лицето. Специализираната оценка включва персонални становища на специалистите на ЦСРИ, които формират крайни изводи за възможните дейности за подкрепа, с които би могло да бъде подкрепено самозаявилото се лице. В заключителната част на оценката се отбелязва възможността за прием в ЦСРИ, предвид отчетените индивидуални потребности на заявилото се лице и ангажираността на специалистите. Оценката се представя на ДСП по настоящ адрес на лицето. В 7-дневен срок от постъпване на специализираната оценка служители на ДСП осъществяват среща с лицето, приемат молба за ползване на социални услуги и изготвят доклад-предложение по реда на ППЗСП. Директорът на ДСП издава заповед за ползване на дейности за подкрепа, определени в специализираната оценка. Заповедта се връчва на лицето и доставчика за подготовка на договор за ползване на социални услуги в ЦСРИ. В случай, че самозаявилото се лице има нужда от подкрепа, но същата не може да бъде оказана от специалистите на ЦСРИ, в специализираната оценка се посочва формата на алтернативна подкрепа. Самозаявилото се лице се запознава със съдържанието на оценката и при желание подава молба в ДСП за ползване на социални услуги.
Дейност 5: Информиране и публичност Предвижда се използването на следните комуникационно информационни средства: Информацията за проекта ще достигне до целевата група и широката общественост посредством: - Платени съобщения в местно печатно издание. Ще бъдат публикувани 5 платени съобщения в местен вестник на различни етапи от изпълнението на проекта. - Пресконференции. Ще бъдат проведени 3 пресконференции в гр. Тутракан /при стартиране на проекта, при стартиране на услугите и в края на проекта/ за популяризиране на дейностите по проекта, на ЦНСТ и ЦСРИ като социални услуги в общността. - Покани – Ще бъдат изработени 100 бр. покани за заинтересованите страни, които ще бъдат поканени на пресконференциите по проекта и официалното откриване на услугите. Флаери - С цел осигуряване на публичност и информиране на обществеността, заинтересованите страни и целевите групи по проекта ще бъдат изработени 3 флаери по 200 броя. Единият вид ще съдържат информация за оперативната програма и ЕСФ, проекта, неговото наименование, цели, дейности и очаквани резултати. Вторият вид ще съдържа основна информация за услугата ЦНСТ. Третият вид ще съдържа информация за услугата ЦСРИ. - Изработка и печат на рекламни материали Ще бъдат изработени различни рекламни материали съдържащи задължителните елементи за визуализация на проекта: тефтери – 100 бр., папки с лого – 100 бр., химикали – 100 бр., които ще бъдат разпространявани на пресконференциите и по време на изпълнението на дейностите по проекта. - Изработка и печат на плакати Ще бъдат отпечатани 60 бр. плакати с информация за проекта, които ще бъдат разпростарени в община Тутракан. - Банер на стойка - С цел осигуряване на публичност, информация и визуализация на проекта, ще бъдат изработени 2 преносими табели на стойка /банери/, които ще бъдат поставени на местата за провеждане на различните пресконференции. - Табела - Ще бъдат изработени и поставени 2 табели на входа на двете сгради, където ще бъдат предоставяни социалните услуги ЦНСР и ЦСРИ. Във всички форми и мероприятия за популяризиране на проекта ще се отразява, че проектът ще се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. За дизайна и отпечатването на информационните материали, за организирането и провеждането на пресконференциите по проекта се предвижда процедура по Закона за обществените поръчки.
Дейност 6: Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип В рамките на настоящото проектно предложение Община Тутракан ще е доставчик на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ ЦНСТ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното развитие на потребителите, настанени в нея. В центъра се създава среда, близка до семейната, при която потребителите получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно развитие и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в него са насочени към създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност. Цел на услугата Основната цел на Центъра за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ е осигуряване на качество на живот, което гарантира пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко дете или младеж в естествената за него среда, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа. Задачи на услугата - Да се задоволят основните жизнени потребности на децата и младежите от храна, подслон, сигурност, развитие и да се осигуряват условия за тяхното надграждане; - Да се осигури безопасна и сигурна среда за живеене; - Да се осигури равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп до училище, детска градина, читалища, библиотеки, детски клубове и занимални, общински центрове за работа с деца, спортни клубове, детски площадки и др.; - Да се осигури гарантиран достъп до специализирани здравни, социални, образователни и други услуги в общността; - Да се предоставят набор от услуги, грижа и занимания за формиране и развитие на хигиенни навици, умения за общуване, упражняване на различни социални роли и тяхното овладяване; - Да се оказва съдействие за поддържането на връзките им с родители и близки или при възможност за приемна грижа или осиновяване; - Да се подготвят порасналите деца и младежи за самостоятелен и независим живот и да се осъществи пълноценното им отделяне от ЦНСТ и включване в живота на общността; - Да се гарантира планирането и индивидуализирането на грижите за всяко дете или младеж въз основа на екипно обсъждане и екипно вземане на решение; - Да се осигури адаптацията на детето или младежа в ЦНСТ след неговото постъпване, като планирането на грижите и интервенциите за него се основава на първоначалния период на наблюдение и обсъждане в екип; - Да се интегрира личната история в обгрижването и работата с него, като по-важните събития от живота му се документират и отразяват. Капацитетът на услугата е 14 места. Целева група Деца и младежи, настанени в специализирани институции и и деца и младежи в общността. Персонал Числеността и вида на персонала в социалната услуга са определени на база Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена от министъра на труда и социалната политика, съгласно Заповед № РД 01-864 от 30.10.2012 г. В ЦНСТ, чрез подбор ще бъде ангажиран достатъчно на брой квалифициран персонал, който да осигурява 24-часов режим на работа и качествено предоставяне на услугата. Персоналът се състои от следните специалисти и общи длъжности: Ръководител – 0,5 Социален работник – 1 Детегледач/Възпитател – 9 Психолог – 0,5 Медицинска сестра – 1 Работник поддръжка/огняр - 1 Обхват на услугата Осигуряване на основни жизнени потребности Екипът на ЦНСТ организира ежедневието на децата и младежите според предварително изготвени заедно с тях общи правила за организацията на живота им. Осигурява се постоянна грижа на всяко дете или младеж в зависимост от потребностите му и съобразно с неговото мнение и избор. На децата и младежите е осигурен подслон в условията на сигурност и зачитане на достойнството им, осигурена е среда на живот, близка до семейната, която задоволява потребностите им от уединение и дава възможност за създаване и поддържане на социални контакти. Всяко дете или младеж разполага с лично пространство и с пространство за общи дейности с останалите деца и младежи и екипа на ЦНСТ. Всички правила за организацията на живота в ЦНСТ, отговорностите и задълженията на децата и младежите , както и техните права са разписани в Правилника за вътрешния ред като предварително са обсъдени с тях. Децата и младежите се хранят в приятна атмосфера с питателна и здравословна храна. По време на храненето персоналът изгражда у тях култура на хранене. Храненето на потребителите в Центъра ще се организира съгласно Методическите насоки за работата на специализираните институции за социални услуги и социални услуги в общността по изпълнение на стандартите и критериите за хранене. Храненето се извършва на постоянни интервали, не по-големи от пет часа. Поне две ястия от дневното меню включват готвена храна, доставена чрез кетъринг. За всяко дете или младеж има осигурени топли и студени напитки, както и междинни закуски. Диетичното хранене се предоставя след консултация със специалист. Осигурена е възможност на детето и младежа да разполага с лични вещи, облекло и обувки и личен шкаф, до който то има непрекъснат достъп. Персоналът предоставя на детето и младежа индивидуално облекло и обувки за задоволяване на неговите нужди, съобразени по възможност с предпочитанията му. По предложение на социалния работник и съобразено с желанието на детето/младежа се закупува индивидуално облекло, според сезона, възрастовите и половите особености. При възможност това се извършва с активното участие на детето или младежа. В ЦНСТ децата и младежите имат възможност за поддържане на лична хигиена и интимност. На децата и младежите са осигурени достатъчно сервизни помещения, както и средства за къпане и подсушаване, които са обзаведени и оборудвани, според специфичните им нужди. Грижи за здравето Доставчикът осигурява на всяко дете или младеж съдействие за получаване на медицинска и стоматологична помощ, както и достъп до други здравни услуги. При настаняването на дете или младеж в ЦНСТ, за него се избира личен лекар, който прави оценка на здравния статус на детето и младежа и изготвя план за профилактични прегледи, имунизации, при необходимост насочва към други специалисти за прегледи и консултации, определя се нуждата от медицинска рехабилитация. ЦНСТ осигурява на всички деца и младежи достъп до необходимите медицински прегледи, изследвания за установяване на здравния статус, имунизации, диспансеризации и хоспитализации при необходимост, получаването на медицинско лечение, грижи и рехабилитация. Персоналът на ЦНСТ има отговорността да наблюдава здравословното състояние на всяко дете или младеж, своевременно да осигурява необходимата специализирана/медицинска помощ. Персоналът съхранява медицинската документация от профилактика, прегледи, лечение и рехабилитация. Екипът заедно с личния лекар и други медицински специалисти /при възможност/, изготвя план за здравни грижи, който е част от плана за грижи и се актуализира периодично. ЦНСТ осигурява достъп до рехабилитационни услуги за децата и младежите, които се нуждаят от такива, както и до стоматологична помощ. В ЦНСТ се поддържат основни лекарства за оказване на първа помощ и оказване на първични здравни грижи. Лекарствата се съхраняват в специална аптечка в работния офис на персонала. В ЦНСТ са въведени ясни правила и писмени процедури за осигуряване на достъпа до здравни грижи. За здравето на децата и младежите в ЦНСТ се грижи медицинската сестра. Психологична подкрепа Екипът на ЦНСТ съдейства за осигуряването на психологична подкрепа, психологично консултиране и психотерапия съобразно потребностите на всяко дете или младеж. Психологичната подкрепа се осъществява на базата на специализирана оценка на потребностите и индивидуалния план за грижа на детето/младежа, които са разработени и се актуализират в условията на мултидисциплинарен екип от специалисти. Присъствието на психолога в Центъра е внимателно дозирано, гъвкаво и съобразено с индивидуалните особености и нужди на децата и младежите с увреждания. Психологът ще участва при работата с роднините и близките на потребителите. Индивидуалната психологична работа с детето или младежа се предоставя на определено за това място, във или извън личното пространство и място на живот. Психологичната подкрепа за децата и младежите е насочена към подобряване психичното състояние и стимулиране на тяхното развитие - емоционално, личностно, познавателно, социално. Психологичната подкрепа е насочена към преодоляването на травми от преживяно изоставяне, насилие, раздяла, премествания, живот в институция, отношение към увреждането /етикетиране/ или други травматични събития в живота на детето или младежа. Доставчикът осигурява достъп до психологични услуги, както за децата и младежите, така и за персонала. Дейността ще се осъществи от наетия по проекта психолог. Образование Екипът на ЦНСТ осигурява на всяко дете или младеж достъп до подходящо заведение за предучилищно възпитание и образование и подкрепа в образователния процес като записва всяко дете или младеж в подходяща форма на образование, в общообразователна детска градина или предучилищна подготовка, училище, а при необходимост и ресурсен учител. Социалният работник от ЦНСТ записва децата в предучилищна възраст в общообразователна полу/целодневна детска градина и съдейства за включване на децата в допълнителни занимания, организирани в детската градина като екипът на ЦНСТ осигурява необходимите материали, помагала и пособия, свързани с посещението на детето в детска градина или подготвителна група/клас; ОЗД оказва съдействие за търсене на родителите/законните представители за съдействие при записване на детето в детска градина. ЦНСТ осигурява прием на всяко дете или младеж, за което здравословното състояние позволява, в подходящо общообразователно заведение като: Социалният работник на ЦНСТ записва детето/младежа в училище, което е избрано като се имат предвид и интересите и желанията на детето/младежа /при заявено такова желание/; Екипът на ЦНСТ съдейства на детето или младежа да посещава редовно и навреме училищните занятия; ЦНСТ осигурява необходимите учебни пособия, помагала и материали. Екипът на ЦНСТ подкрепя децата и младежите в тяхната адаптация към училищната среда и подпомага тяхната самоподготовка; Социалният работник подкрепя работата на ресурсния учител, ако има нужда от такъв. ОЗД оказва съдействие за търсене на родителите/законните представители за съдействие при записване на детето в училище. Децата и младежите, които имат нужда от допълнително или специализирано обучение, могат да посещават специализирани центрове за обучение, центрове за работа с деца, както и допълнителна специализирана помощ от външни специалисти като логопед, специален педагог. Жизнени умения за самостоятелен и независим живот, отдих и свободно време Доставчикът създава условия и подкрепа на всяко дете или младеж за придобиване на знания и развиване на умения и готовност за самостоятелен и независим живот. Екипът на ЦНСТ организира ежедневието в ЦНСТ по начин, който осигурява придобиване на знания и умения за независим живот и повишаване на личностната, социалната и гражданската култура и компетентност на децата и младежите в следните области, съобразно техните възможности: - Всекидневни умения за живот; - Умения, свързани с живота в общността; - Социални и личностни умения за живот; - Интимност и сексуалност; За деца и младежи, на които индивидуалната оценка показва необходимост от допълнителна подкрепа за развитие на горепосочените умения, се организират индивидуални и групови занимания. Екипът на ЦНСТ съдейства на децата и младежите при техните контакти с институции и при административни процедури, организира издаването на лични документи. ЦНСТ съдейства и осигурява условия за включване на децата и младежите в разнообразни дейности, занимания и инициативи съобразно индивидуалните интереси на децата и младежите като спортни занимания и състезания; културни събития; достъп до информация и масови медии; курортни места и лагери; клубове по интереси, ателиета, творчески и спортни школи; отбелязване на значими лични събития и други национални и религиозни празници; игри; подпомагане развитието на таланти и др. Екипът подпомага децата и младежите в избора на занимания за свободното време и ги насърчава в тяхното осъществяване. Работа с родители и семейства Доставчикът осигурява на децата и младежите възможност да възстановяват и поддържат връзка с родителите и семейството си, както и да създават връзка с приемни родители или осиновители, като това е съобразено с най-добрия интерес на детето. Възстановяването и поддържането на връзка на детето или младежа с родителите и семейството, близки и роднини, се основава на оценка на потребностите, в търсене на най-добрия интерес на детето или младежа в съответствие с Плана за действие и Плана за грижи. Доставчикът подкрепя и подготвя детето или младежа при възможност за настаняването му при приемно семейство или осиновяване. Дейностите по възстановяване и поддържане на връзката на детето или младежа с родители и семейство или по изграждане на връзка с приемни родители или осиновители, се осъществяват от екипа на ЦНСТ. За всички дейности и срещи екипът води документация и отразява в развитието на случая, както и информира ОЗД и ДСП по местонахождение на услугата. Работа с общността, други институции и организации Доставчикът провежда дейности за интегриране на ЦНСТ в живота на местната общност и създаване на добри партньорства. ЦНСТ е част от живота на общността и активно съдейства за включването на децата и младежите в нея. Екипът съдейства за включването на хората от общността и тяхното участие в живота и дейностите, развивани в ЦНСТ, като се провеждат съвместни мероприятия. Той поддържа добри контакти и взаимоотношения със съседската общност. Екипът на ЦНСТ подкрепя децата и младежите при включването им в живота на местните общности. Доставчикът на услугата в ЦНСТ инициира дейности, насочени към активното представяне в общността чрез публични дискусии, обществени съвети, граждански форуми, кръгли маси, граждански акции и инициативи. Доставчикът на услугата в ЦНСТ развива сътрудничество и партньорство с местни и национални медии и институции и организации. Доставчикът на услугата в ЦНСТ привлича към дейността на Центъра млади хора от общността, значими за децата и младежите личности, доброволци. Управление на ЦНСТ За функционирането на ЦНСТ за деца и младежи с увреждания в община Тутракан по настоящия проект ще бъде изготвен План за развитие на услугата. Той ще бъде разработен в съответствие с потребностите на децата и младежите, съгласно Методиката за ЦНСТ, съобразно нуждите на целевата група и наличните ресурси. Екипът на услугата ще бъде подпомогнат от външен експерт, който ще окаже методическа помощ в изготвянето на Плана за развитие на услугата. За целта са предвидени средства в бюджета на проекта. План за развитие на услугата Планът за развитие на услугата ще се разработи предварително въз основа на оценка на потребностите на децата и младежите и нуждите на общността. Той ще опише актуалното състояние на услугата при разкриването й и ще очертае визията за нейното развитие. Организация на работата В новоразкритата услуга ЦНСТ за деца и младежи ще се създаде организация на работа, която ще позволи ефективно изпълнение на целите на ЦНСТ и управление на ресурсите. Доставчикът ще организира предоставянето на услугата и изготви пакет от документи, регламентиращи организацията на работа в изпълнение на законодателството и съответните разпоредби. Организацията на ЦНСТ ще съдейства за изпълнението на принципите и ценностите за работа с деца и изпълнението на Методиката за ЦНСТ за деца. Доставчикът и ръководителят на ЦНСТ са отговорни за организирането на външната и вътрешна комуникация, връзки и сътрудничество с други институции и организации, изготвят задължителната документация и длъжностни характеристики на всеки служител. Екипът на ЦНСТ ще разработи предварително, а ръководителят на услугата ще утвърди Правилника за вътрешния ред, месечен работен график, организационна структура с ясни отговорности и подчиненост. Ръководителят на ЦНСТ ще извършва контрол на качеството на предоставяне на услугата, на изпълнението на критериите и стандартите за работа с деца, ще прави атестация на персонала. Екипът на ЦНСТ ще изготви преди старта на услугата вътрешно оперативната документация, правилата за групов живот, организация на ежедневието на децата и младежите с увреждания, график на екипните срещи и др.. В ЦНСТ ще се поддържа задължителна документация. Поддържането и начините на ползване на тази документация ще се определя при спазване на изискванията за поверителност, достъпност и съхранение, регламентирани в длъжностните характеристики на членовете на персонала. Участие на децата и младежите С настоящия проект за разкриване на ЦНСТ за деца и младежи с увреждания Община Тутраканще създаде условия за свободно изразяване на мнения и взимане на самостоятелно решение от децата и младежите с увреждания, когато това е възможно, както и участие при обсъждането на въпроси, свързани с ежедневието им и вътрешния ред. Децата и младежите с увреждания, по адекватен за възрастта и степента на развитието и увреждането си начин, ще участват при вземането на решения, които се отнасят до тях и до живота в ЦНСТ. Финансово управление и отчетност Община Тутракан като кандидат по проекта и доставчик на бъдещата услуга ЦНСТ има необходимия капацитет за финансово планиране, бюджетиране и управление на паричните средства с оглед постигането на постоянна готовност и ресурсна осигуреност на ЦНСТ да предоставя качествено услугата. За финансовото обезпечаване на услугата в бюджета на проекта са заложени средства, съгласно Единните разходни стандарти за услугата ЦНСТ. Получените средства ще се разпределят така, че да се осигури изпълнението на институционалния проект и да се покрият минималните стандарти за качество. Финансовите средства, предвидени за покриване на разходите по предоставяне на услугата, ще се разпределят за възнаграждения на работещия персонал, разходи, свързани с поддръжка на сградата и създаване на благоприятни условия за престой в нея /в т.ч. разходи за ток, вода, отопление, текущ ремонт и поддръжка/, издръжка на ползвателите, комуникационни разходи /телефон, поща, интернет и др./, санитарни и хигиенни средства и материали, канцеларски материали, средства за външни специалисти, материали за индивидуална или групова работа с ползвателите за изпълнение на индивидуалните им планове за грижи, обучения и супервизия на персонала, осигуряване на нормативно регламентираната противопожарна безопасност и експлоатация на газови съоръжения, на предписанията на службата по трудова медицина за осигуряване на безопасни условия на труд, за охрана на сградата и за изпълнение изискванията на РЗИ, транспорт, командировъчни, такси, лични разходи на децата и др. В ЦНСТ ще се разработят и Вътрешни правила за финансово управление и контрол, които по предложение на ръководителя на центъра ще се утвърждават в съответствие със съществуващата схема на подчиненост от кмета на Общината. Защита на децата от злоупотреба и насилие С реализирането на настоящия проект, в ЦНСТ гр.Тутракан, ще се разработят програми, мерки, процедури за превенция на насилието и за справяне със случаи на злоупотреба и насилие над децата и младежите . Доставчикът ше има ясно разработени политики за защита от злоупотреба и насилие над потребителите и персонала. Правилникът за вътрешния ред ще е разработен по начин, гарантиращ защитата на децата и младежите от злоупотреба и насилие. Процедурата за наемане на персонал гарантира подбор на хора с подходящи нагласи и толерантност към различието и по-конкретно към децата и младежите . Ще се разработят Правила за ограничаване на достъпа на родители, близки или лица, за които е известно, че са злоупотребявали или насилвали. Ще има и Правила за достъп на посетители до децата и младежите в ЦНСТ с цел предотвратяване на насилие. Ще се разработят и Правила за подбор на доброволци, асистенти, дарители и други. Екипът на ЦНСТ ще се ръководи от принципа за нетърпимост към използването на насилие и своевременно ще предприема мерки. Доставчикът ще разработи политика за защита на персонала и ще предприеме мерки за изпълнението им. Доставчикът ще има разписана Програма за превенция на насилието над деца и младежи. Доставчикът ще има разработена писмена процедура за реагиране при съмнение или осъществено насилие над потребителите или персонала.
Дейност 7: Предоставяне на социалната услуга ЦСРИ В рамките на настоящото проектно предложение Община Тутракан ще е доставчик на социалната ЦСРИ. ЦСРИ е комплексна система от социални, педагогически, медицински, профилактични, образователни и психологически дейности, насочени към възмогно най-пълното възстановяване на потребителите за социална самостоятелност и участие в живота на обществото в максимално възможна степен. Цел на услугата - Подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различен вид и степен на увреждане, както и иподкрепа на деца и младежи от различни рискови групи чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. -Осигуряване качеството на живота на децата и младежите с увреждания чрез придоставяне на социални услуги, подпомагащи тяхната социална интеграция и професионална реализация. -Осъществяване на корекционно-компесаторна и интеграционна работа с деца и младежи с различни видове физически и интелектуални увреждания . Задачи на услугата Гарантиране правата на лицата/децата за живот в семейна среда; Зачитане на човешкото достойнство, свободата на личния избор и независимостта; Зачитане правото на лицата/децата на изразяване на мнение и изслушване; Доброволност при ползване на услугите в ЦСРИ; Прилагане на индивидуален подход при предоставяне на дейностите за подкрепа; Уважение към различията и приемане на хората с увреждания като част от човешкото разнообразие; Подпомагане на рисковите групи за включването им в социалната среда; Поверителност; Работа в екип и междуинституционално сътрудничество. Капацитетът на услугата е 30 потребители. Целева група Деца и младежи в риск Персонал Числеността и вида на персонала в социалната услуга са определени на база Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена от министъра на труда и социалната политика, съгласно Заповед № РД 01-864 от 30.10.2012 г. В ЦСРИ, чрез подбор ще бъде ангажиран достатъчно на брой квалифициран персонал. Персоналът се състои от следните специалисти и общи длъжности: Ръководител – 0,5 Социален работник – 1 Трудотерапевт-1 Кинезотерапевт, рехабилитатор-1 Педагог-Психолог – 1 Логопед-0,5 Хигиенист-1 Шофьор, домакин, работник поддръжка - 1 Обхват на услугата Предоставянето на услугата ЦСРИ цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот. - Консултативните дейности са насочени към кандидат-потребителите, потребителите и/или към техните близки; - Терапевтичните дейности и обучителните практики имат за цел да развият и/или да създадат социални умения, които са нарушени или загубени; - Рехабилитационните и интеграционни програми и дейности са насочени към възстановяване и социална интеграция; -Медицинската рехабилитация се извършва след назначение от лекар -специалист. -Терапевтичните, консултативните и рехабилитационните дейности се осъществяват от специалисти, които съдействат и подкрепят потребителите и техните близки, посредством индивидуални и/или групови занимания. Лицата ползват дейностите и програмите (индивидуални или групови) почасово – всеки ден или няколко пъти в седмицата/месеца в зависимост от индивидуалните им потребности. Броят на лицата в групите е съобразен с възрастовите особености, потребностите им и възможностите на наличната материална база. Почасовото ползване на услугата обуславя приемане на потребители над определения капацитет, при условие че се спазва работно време на специалистите и графикът на дейностите им го позволява. Освен в сградата на центъра услугата може да се предоставя и мобилно. Мобилната работа се предлага с цел по-широко обхващане на целевите групи и предотвратяване процеса на социално изключване, чрез използване ресурсите на услугата ЦСРИ. Мобилната работа се предлага в случаи, когато присъствието на потребителя в центъра е невъзможно по обективни причини. Психологична подкрепа Психологическа подкрепа се реализира чрез консултиране и различни терапевтични дейности, съобразно индивидуалните потребности на потребителите на услугата. Насочена е към възстановяване и поддържане на психическото равновесие. Тя е изключително важна при деца, когато е наложителна промяна в ценностните нагласи и мотивацията. Психологическата рехабилитация е един от позитивните фактори при подпомагане процеса на социализация и социално включване. Програмите, предлагани в ЦСРИ, се разработват в съответствие с потребностите на целевите групи. Разработените програми се утвърждават от ръководителя на центъра, с изключение на програмите за психосоциална работа на лица с психични и поведенчески разстройства, дължащи се на зависимости, които подлежат на предварително съгласуване в съответствие с Наредба № 8/07.09.2011 г. на Министерство на здравеопазването (МЗ) и Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и с утвърдените методики в областта на психосоциалната рехабилитация. На база предлаганите програми и в съответствие с потребностите на лицата, ползващи услугите на центъра, се изготвят годишни и месечни планове за работа на специалистите Работа с родители и семейства За затвърждаване и поддържане на придобитите в процеса на работата умения специалистите привличат и подкрепят близките на потребителя.. Подкрепата цели съдействие, насърчаване за включване в договарянето и поемане, според възможностите на задачи за активност и подкрепа на потребителя в домашна среда. Подкрепата може да бъде информационна, консултативна, практическа, морална, емоционална, образователна (например нови знания за отглеждане на дете или за грижи и подкрепа за възрастен с увреждане) и др. На семейството и близките се гледа като на ресурс, който след съответна подкрепа да може да допълва професионалната помощ и да поддържа постигнатите резултати напред във времето, включително и след прекратяване ползването на услугата, както и да функционира като естествена система за взаимна помощ. За работата в това направление в ЦСРИ се подготвят и поддържат активни и отворени програми или модули от дейности, които се предлагат гъвкаво и се реализират за близките на новопостъпили лица, както и за близки на лица със затруднения в адаптацията към услугата или социалната адаптация и интеграция като цяло. Програмите са предназначени за работа с родители и други заинтересовани близки на потребителя лица, които желаят да съдействат в работата по случая и сами даподкрепят развитието и прилагането нановопридобитите умения от лицето в естествената му социална среда. Подобни програми могат да предлагат следнитепрепоръчителни дейности: В случаите, при които липсват доверителни отношения с близките -установяване на такива и работна връзка с тях; Информиране и приобщаване към програмите, дейностите, инициативите на услугата; -Информиране (за проблема/болестта, възможностите, услугите, уменията); - Емоционална подкрепа и консултиране за понижаване на негативните реакции, прекомерна емоционалност, стрес, напрежение, чувството за безпомощност, отчаяние, за вина във връзка с проблемите на техния близък – потребител на услугата и др.; -Изграждане на разбиране у близките за проблемите и нуждите на потребителя; -Подкрепа на близките за придобиване на умения за грижа за лицето с увреждане; - Привличане на семейството и близките, приобщаване към социални групи и общности; - Периодично обсъждане между специалистите и близките на напредъка и трудностите на лицето с увреждане при, поддържането и развиването на уменията за адаптация и независим живот извън услугата и пренасянето в обичайната среда в общността; - Консултативна и терапевтична помощ за укрепване на междуличностните връзки в семейството и повишаване на вътрешно семейната толерантност към дисфункционалното поведение, нарушенията, уврежданията на клиента; помощ за поддържане на семейно равновесие, семейни традиции. - Консултиране на родителите и близките за конструиране и/или възобновяване на отговорности и социални функции, включване в обичайни социални роли, които лицето да поема и изпълнява в семейна и друга среда (на работа, в училище и др.). Част от дейностите могат да се провеждат индивидуално чрез консултативна работа, а за други да се организират периодично сесии в групи от родители и близки на лицата с увреждания, като в последния случай се постига и ефектът на взаимната помощ и близост между хора със сходни проблеми. Организация на работата В новоразкритата услуга ЦСРИ ще се създаде организация на работа, която ще позволи ефективно изпълнение на целите на ЦСРИ и управление на ресурсите. Доставчикът ще организира предоставянето на услугата и изготви пакет от документи, регламентиращи организацията на работа в изпълнение на законодателството и съответните разпоредби. Организацията на ЦСРИ ще съдейства за изпълнението на принципите и ценностите за работа с деца и изпълнението на Методиката за ЦСРИ. Доставчикът и ръководителят на ЦСРИ са отговорни за организирането на външната и вътрешна комуникация, връзки и сътрудничество с други институции и организации, изготвят задължителната документация и длъжностни характеристики на всеки служител. Ръководителят на ЦСРИ ще извършва контрол на качеството на предоставяне на услугата, на изпълнението на критериите и стандартите за работа , ще прави атестация на персонала. В ЦСРИ ще се поддържа задължителна документация. 1) Регистър на лицата, ползващи услугите в ЦСРИ; 2) Правилник за вътрешния ред; 3) Програми и дейности за подкрепа, предоставяни в ЦСРИ; 4) Отчетни форми на специалистите/потребителски картони; 5) Лично дело на всеки потребител; 6) Досие на потребителя (когато услугата се ползва от дете); 7) Присъствена книга на потребителите; 8) Процедура за уведомяване при възникнал инцидент; 9) Процедура за подбор на персонала в ЦСРИ; 10) Протоколи от проведени супервизии; 11) Дневник за подаване на жалби и оплаквания и др. Поддържането и начините на ползване на тази документация ще се определя при спазване на изискванията за поверителност, достъпност и съхранение, регламентирани в длъжностните характеристики на членовете на персонала. Финансово управление и отчетност Община Тутракан като кандидат по проекта и доставчик на бъдещата услуга ЦСРИ има необходимия капацитет за финансово планиране, бюджетиране и управление на паричните средства с оглед постигането на постоянна готовност и ресурсна осигуреност на ЦСРИ да предоставя качествено услугата. За финансовото обезпечаване на услугата в бюджета на проекта са заложени средства, съгласно Единните разходни стандарти за услугата ЦСРИ. Получените средства ще се разпределят така, че да се осигури изпълнението на институционалния проект и да се покрият минималните стандарти за качество. Финансовите средства, предвидени за покриване на разходите по предоставяне на услугата, ще се разпределят за възнаграждения на работещия персонал, разходи, свързани с поддръжка на сградата и създаване на благоприятни условия за престой в нея /в т.ч. разходи за ток, вода, отопление, текущ ремонт и поддръжка/, издръжка на ползвателите, комуникационни разходи /телефон, поща, интернет и др./, санитарни и хигиенни средства и материали, канцеларски материали, средства за външни специалисти, материали за индивидуална или групова работа с ползвателите за изпълнение на индивидуалните им планове за грижи, обучения и супервизия на персонала, осигуряване на нормативно регламентираната противопожарна безопасност, на предписанията на службата по трудова медицина за осигуряване на безопасни условия на труд, за охрана на сградата и за изпълнение изискванията на РЗИ, транспорт, командировъчни, такси, лични разходи на децата и др. В ЦСРИ ще се разработят и Вътрешни правила за финансово управление и контрол, които по предложение на ръководителя на центъра ще се утвърждават в съответствие със съществуващата схема на подчиненост от кмета на Общината.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 215 921 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 3 (Д) Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността за които е изградена инфраструктура, в съответствие с Националната карта на резидентните и съпътстващи услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз