Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0065-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12-0065/D01-34/16.09.2014
Наименование: Разкриване на социални услуги в общността – Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в гр. Карлово
Бенефициент: Община Карлово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.08.2014
Начална дата: 16.09.2014
Дата на приключване: 01.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Карлово
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социална услуга ЦНСТ 1 бр
Дейности: Д 3 Подбор, назначаване и обучение на персонал. Ще бъде разработена и утвърдена процедура за подбор на персонал, в която ще бъдат ясно упоменати длъжностите и минималните изисквания за заемането им; ще бъдат описани целите на подбора и информация за изпълнявания проект. Подборът на персонал ще бъде извършен на конкурсен принцип. Възможността да участват в конкурса ще бъде широко разгласена чрез обявяване на свободни места в Дирекция „Бюро по труда”; публикувана обява в местните средства за масова информация, интернет страницата и информационните табла в Общината. По време на срока за подаване на документи, заинтересованите лица ще имат възможност да получат информация от екипа за управление на проекта и да се запознаят със спецификите на социалната услуга, както и условията за работа. Специална комисия, назначена със Заповед на кмета, с участието на екипа за организация и управление на проекта и 2-ма консултанти на експертна позиция в Община Карлово, ще проведе интервю с допуснатите кандидати. Интервюто ще има за цел да подбере най-подходящите специалисти за конкретните длъжности. След приключване на интервютата, комисията ще предложи на кмета на Община Карлово да сключи договори с тях. Всички одобрени при подбора специалисти, които ще започнат работа в ЦНСТ, както и екипът за управление на Проекта, ще преминат въвеждащо и надграждащо обучение. Провеждането на специализирани обучения с лектори, имащи съответния опит, ще допринесе за повишаване знанията, уменията и капацитета на екипа, който ще предоставя услугата.
Д 4 Подготовка на децата за преместването и настаняването им в ЦНСТ. Подготовката и преместването на децата от специализираните институции и настаняването им в ЦНСТ следва да се случи по възможно най-щадящ за тях начин. Присъствието на родител, доверено лице за детето или близък от Дома, както и член от персонала на центъра, е част от по-нататъшната комплексна работа с детето. Предвидени са посещения и престой за запознаване на детето с новото място и персонал. Тук е мястото на подбраните и обучени специалисти по проекта: от една страна персонала, който след това ще обслужва децата в ЦНСТ, от друга – специалистите и консултантите, които ще са заети в периода за подготовка, адаптация и преместване. За целта е предвидено да престоят ръководителя и социалния работник 2 дена като са планирани средства за командировки. В подкрепа ще се включат лекар и психолог, които ще участват в процеса на подготовката за преместването на децата. Психологът ще оказва психологическа подкрепа и консултиране на децата. Лекарите ще се запознаят с децата, и с техните заболявания. Лекарите ще бъдат наети като външни експерти на граждански договори и за тях са предвидени средства за командировки (пътни и дневни) при посещенията в ДДУИ по време на подготвителният процес на преместване на децата. Необходимостта от услугите, предоставяни от тях е на база потребностите за индивидуална работа и приспособяване към новите модели на живот и среда, в която децата следва да бъдат преместени. За престоя на децата в ЦНСТ - Карлово ще бъдат осигурени хигиенни и санитарни материали, както и всичко необходимо за тяхното отглеждане и качествено обслужване.
Д 7 Мониторинг. Осъществяване на периодичен контрол от страна на екипа за управление на проекта като: Координаторът ще участва при изпълнение на дейностите по проекта, като извършва периодичен контрол, както на място, така и по документи и следи за изпълнение на сроковете, заложени в договорите с изпълнителите на дейности по проекта. Следи за спазване на последователността и етапите за реализация на проекта. При констатации на неправомерни действия докладва на Ръководителя на проекта. Обобщава и анализира получената информация и докладва на всеки две седмици на ръководителя на проекта. При констатирани несъответствия със сроковете и дейностите, заложени в договорите, сключени с изпълнителите, предлага мерки за коригиращи действия. Отчита резултатите и етапите от реализирането на проекта и изготвя периодични и междинни доклади. Счетоводителят следи за целесъобразността, законосъобразността и допустимостта на разходваните средства. Извършва вътрешен одит (на всеки 6 месеца), докладва на ръководителя на проекта и обявява резултатите от него, както на Интернет страницата на бенефициента, така и на медиите. Счетоводител по проекта ще оперира с финансовите средства по проекта, като извършва теглене на пари в брой и изплаща командировъчни и възнаграждения по граждански договори. Ще осъществява текущия контрол върху разплащанията и ще изготвя редовни справки за изплатените суми. Предвижда се членовете на екипа да изготвят и представят на ръководителя по проекта редовни доклади, включително анализ на напредъка и оценка на извършената работа от страна на изпълнителите на дейностите по проекта. На редовните срещи на екипа ще бъде извършвана оценка на изпълнението и ще се проследява постигането на резултатите, чрез анализ на изпълнението на индикаторите, залегнали в проекта. В допълнение, ще се търси обратна връзка от обществеността и заинтересовани лица за проекта, чрез публични събития (пресконференции) и обратна връзка на публикувана информация в медиите или на интернет страницата на бенефициента.
Д 6 Подготовка за преминаване към държавно делегирана дейност; Изготвяне на докладна записка до Общински съвет – Карлово за преминаване на дейността като държавно делегирана; подготвяне на документите и депозирането им в АСП чрез РДСП – Пловдив за издаване на заповед за делегиране на дейността като държавна; 7.3 Включване на дейностите по предоставянето на социалната услуга „ЦНСТ” в проекто–бюджета за 2015 г., считано от 01.11.2015 г.
Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип В изпълнение на дейността ще бъде разкрит 1 Център за настаняване от семеен тип с капацитет 14 деца - 12 деца от специализирани институции и допълнителни 2 места за настаняване на деца от общността по спешност. В Центъра ще работят 1 ръководител, 1 социален работник, 1 хигиенист, 6 детегледачи, една медицинска сестра. Избраният метод на управление на Центъра е съгласно Методиката за предоставяне на услугата ЦНСТ. ЦНСТ представлява услуга, която дава възможност за постоянно живеене на група деца в среда близка до семейната. Предвижда се да се предоставят специализирани /психологически, социални, рехабилитационни, образователни, здравни и т.н./ услуги в пространството за живеене. Осигуряването на ежедневните грижи изисква работа на смени на постоянен екип, обгрижващ децата; осигуряване на постоянни грижи за 12/14 деца: организиране на хранене, посещение на детска градина и училище; осигуряване на достъп до външни услуги в зависимост от потребностите на децата и заложените в плановете за грижи цели и дейности; организиране на занимания за свободното време, съобразени с индивидуалните потребности на децата, настанени в ЦНСТ; осигуряване на бельо, дрехи и обувки и всички аксесоари и индивидуални средства, включително козметични средства и лекарства, необходими за децата в услугата; отпразнуване на лични и национални празници (именни и рождени дни, Коледа, Великден, и др. ) в ЦНСТ; осигуряване на подкрепа за възстановяване на контакти с биологичните родители; осъществяване на взаимодействие със съседи, съученици, приятели на децата настанени в ЦНСТ. За функционирането на ЦНСТ ще бъде изготвен План за развитие на услугата, разработен в съответствие с потребностите на децата, утвърденото методическо ръководство за ЦНСТ, нуждите на областта и наличните ресурси. Планът за развитие ще се разработи въз основа на оценка на потребностите на децата. Той цели очертаването на визия за развитие на услугата. В ЦНСТ ще се поддържа задължителната документация за услугата, също така ще се разработят и прилагат процедури за мониторинг и вътрешен контрол на предоставяната услуга. Персоналът в ЦНСТ ще бъде организиран така, че да осигурява на децата чувство за сигурност и безопасност, навременна и пълноценна грижа, време за общуване, игри и забавления. Цялостната дейност в ЦНСТ ще се извършва в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето (ЗЗД), Закона за социалното подпомагане (ЗСП) и Правилниците за прилагането им, както и на Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца.
Д2 Информация и публичност на проекта. Популяризиране на проекта чрез материали и публикации, срещи, интервюта, прес-съобщения и други ординарни и интерактивни ПР подходи, систематизирани в кампания. Интензивно уеб-отразяване в официалния сайт на Община Карлово. Писмена кореспонденция с институции, организации и медии с информация за хода на проекта; Организиране и провеждане на начална и финална пресконференции; Изработка на информационна табела. Участия в семинари и конференции на други организации, изпълняващи подобни проекти (при покана).
Д1 Организация и управление на проекта. Сформиране на екип за организация и управление на проекта, който ще се състои от ръководител проект, координатор и счетоводител; детайлно организиране и разпределение на дейностите за периода на проекта; създаване на вътрешна система за контрол и оценка на изпълнението. Успешно реализиране на всички дейности по проекта във времевия график и отчетени съгласно изискванията на ДО. Разработване на вътрешни правила за работа на екипа. Създаване на система за наблюдение и анализ на качественото изпълнение на проекта и управление на процесите. Създаване на мерки за контрол и влияние при неизпълнение. Разработване на механизми за ясна демаркация на постиженията по проекта. В рамките на дейността ще се направи избор на доставчици на външни услуги и материали, съгласно предварително разработен и утвърден график за тръжни процедури. Ще бъдат осигурени материали и консумативи за администрирането на проекта – офис консумативи, канцеларски материали.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕВРОЛАНС
„ТЕРИ – 09” ЕООД, гр. Сопот
Дубако ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 153 818 BGN
Общ бюджет: 94 929 BGN
БФП: 94 929 BGN
Общо изплатени средства: 91 754 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 94 929 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 30 764 BGN
2015 60 990 BGN
91 754 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 80 690 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 26 149 BGN
2015 51 841 BGN
77 991 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 239 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 615 BGN
2015 9 148 BGN
13 763 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 3 (Д) Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността за които е изградена инфраструктура, в съответствие с Националната карта на резидентните и съпътстващи услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз