Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0067-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12-0067/D01-33/16.09.2014
Наименование: "Грижи за по-добро бъдеще"
Бенефициент: Община Кула
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.08.2014
Начална дата: 16.09.2014
Дата на приключване: 30.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Кула
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социална услуга - Защитено жилище 1 бр.
Дейности: 4 Предоставяне на социалната услуга Защитено жилище С осъществяването на проекта на територията на Община Кула ще се предоставят услуги на младежи в малък групов дом - ЗЖ /Защитено Жилище/ с капацитет 8 потребителя . Социалната услуга Защитено Жилище ще разкрие 6 задължителни работни места и една подкрепяща функция - Психолог: - Управител - 1 - Трудотерапевт – 4 - Здравен работник – 1 - Психолог Психологът е специалист с подкрепяща функция, който ще планира , организира и провежда целенасочена психотерапевтична дейност с потребителите в защитеното жилище в град Кула за да бъде създадена среда близка до семейната.Ще подпомага обученият предварително персонал да изведат целевата група младежите и децата с умствена изостаналост от ДДУИ“Свети Димитър“, който се намира в непосредствена близост до защитеното жилище изградено по ПРСР. Превозването ще се извърши със специализиран превоз собственост на дом ДДУИ“Свети Димитър“, който и в момента се използва от целевата група.Преместването ще се извърши поетапно с оглед потребителите на защитеното жилище да привикнат с новата за тях среда за живот. Начинът за управление е избран съгласно Методиката за предоставяне на услугата ЗЖ. Услугата ще бъде основана на социална работа, ориентирана към удовлетворяване на потребностите на обитателите на защитеното жилище чрез индивидуален подход. С помощта на персонала ще бъде създадена среда, близка до семейната, в която всеки да води пълноценен и максимално самостоятелен живот. Защитеното жилище ще осигурява потребностите от храна, подслон, трудотерапия, нормални взаимоотношения, зачитане на личното достойнство на отделния индивид. Потребителите на услугата ЗЖ ще бъдат стимулирани към самостоятелност, съобразно индивидуалните им способности. Всички лица ще имат равен достъп до медицински, социални и др. вид услуги. Животът им в среда, близка до семейната, ще насърчава и гарантира тяхната социална интеграция. В рамките на услугата, младежите ще получават възможност за водене на нормален живот, в който ще се редуват различни дейности като домакински занимания, свободно време, обучения, пътувания.
1.Организация и управление на проектните дейности. Със заповед, Кмета на Община Кула ще назначи екип за прозрачно и ясно изпълнение на проекта. Екипът ще се състои от Ръководител, Координатор, Счетоводител, Юрист и Технически сътрудник.Екипът осигурява подходяща среда за безпроблемно изпълнение на дейностите на проекта и провеждането на тръжните процедури.След подписване на договор за финансиране екипа с проведена работна среща ще разпредели задълженията по компетентност.
3.Подбор и назначаване на специализиран персонал. • Персоналът ще бъде избран чрез провеждане на конкурс, съгласно КТ. Съгласно Методиката за определяне числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена със Заповед № РД01-864/30.10.2012г. на министъра на труда и социалната политика. Персоналът нает в Защитеното жилище ще работи на месечен график. • Разработване на Процедура за подбор на персонала на ЗЖ/Защитеното Жилище/. • Управителят и персонала на услугите ще бъдат наети чрез провеждане на подбор по документи и интервю, въз основа на изготвени процедури. • Подборът ще се осъществи в подбор и наемане на управител и подбор и наемане на персонал в ЗЖ. Ще се проведе интервю с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа с деца и младежи с увреждания. Ще се прецени до колко дадения кандидат е способен да взема решения в критични ситуации, устойчивост на стрес и напрежение, познания за целевата група, както и мотивация за работа с деца и младежи с увреждания. Комисия, назначена със Заповед на кмета на общината, прави подбора съгласно процедура за подбор на персонала на ЗЖ. Комисията взима своите решения за одобрените кандидати като дава равни възможности на всички, без ограничения на пол, вероизповедания и етническа принадлежност, семейно приложение, възраст и други. Приложните специалисти трябва да осъществяват успешното реализиране на децата и младежите и да осигуряват необходимата им специализирана подкрепа съответстваща на здравословното, емоционално и психическо състояние, както и за подготовка на услугите за тяхното приемане в преходния период на подготовка. Наетият персонал ще бъде пряко ангажирани в работата по преместването, подготовка на преместването, като съдействат и осигурява дейностите да бъдат осъществени така, че напълно да се отчитат специфичните потребности на децата и младежите, като използват специализиран подход към всеки един от потребителите за здравна, емоционално поведенческа, психотренинг, възпитателна и социална гледна точка. Наемането на лицата ще е съгласно нормите на българското законодателство.
2.Информация и публичност. Със стартирането на проекта ще се проведе информационна кампания, която ще информира обществеността за целите и дейностите предвидени за изпълнение, целевите групи, към които е насочен проекта. Чрез информационната кампания ще се популяризира ОП „РЧР” и конкретната схема, със заложените цели, финансовата подкрепа на ЕС, съфинансирана чрез ЕСФ, както и дейността на разкритите социални услуги. Ще бъдат проведени • Две пресконференции – встъпителна и заключителна. Ще бъдат изготвени: • Две публикации в местен вестник, по повод стартиране на проекта и финализирането на проекта; • Две публикации на сайта на Община Кула, по повод стартиране на проекта и заключителният етап на проекта; • Една информационна табела за социалната услуга Защитено Жилище. • Един брой Банер –стойка, която ще се разполага на всички събития свързани с визуализацията на проекта. • 200 бр. Цветни информационни брошури
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 64 512 BGN
Общ бюджет: 63 812 BGN
БФП: 63 812 BGN
Общо изплатени средства: 63 799 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 63 812 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 902 BGN
2015 50 897 BGN
63 799 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 54 240 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 967 BGN
2015 43 262 BGN
54 229 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 572 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 935 BGN
2015 7 635 BGN
9 570 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 3 (Д) Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността за които е изградена инфраструктура, в съответствие с Националната карта на резидентните и съпътстващи услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз