Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.17-0020-C0001
Номер на проект: 14-22-23
Наименование: Повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Изпълнителна агенция по трансплантация
Бенефициент: Изпълнителна агенция по трансплантации
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.08.2014
Начална дата: 12.09.2014
Дата на приключване: 12.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Изпълнителна Агенция по трансплантация чрез провеждане на специализирани обучения съобразно функциите, който изпълняват.
Дейности: Дейност № 2: Дейности за информация и публичност В рамките на тази дейност се предвижда предоставяне на информация на широката общественост и осигуряване на публичност на проекта, като се използват подходящи комуникационни средства. Още при подаване на проектните предложения, кандидатите представят предвидените от тях дейности за информиране относно финансовия принос на Европейския социален фонд (ЕСФ).
Дейност № 1. Подготовка и управление на проекта Под-дейност 1.1: Сформиране на екип и дейности по организация, управление и отчитане на проекта Със заповед на Изпълнителният директор на ИАТ ще бъде сформиран екип за организация и управление на проекта, който ще е отговорен за изпълнението му, в съответствие с изискванията на ОПАК. Екипът ще е отговорен за цялостното изпълнение на проекта и за неговото отчитане, за подготвката и изпращането на доклади за напредък по проекта, искания за плащане и други документи, свързани с изпълнението му, за комуникацията с Управляващия орган на ОПАК и други, в съответствие с заеманите позиции. Екипът ще се състои от членове на следните длъжности: • Ръководител • Счетоводител • Координатор Под-дейност 1.2: Подготовка на документации и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители на дейностите по проекта В рамките на дейността ще се извършат дейностите по подготовка, организация и провеждане на процедурите по ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по проекта. Предвижда се всички изпълнители да бъдат избрани в началото на проекта, като в договорите ще се предвидят съответните клаузи и механизми за започване на изпълнението на дейностите на различни етапи от проекта. По този начин ще се елиминира рискът от забавяне в процеса на изпълнение на проекта, влошаване качеството на дейностите поради забавяне на предходни дейности, чиито резултати надграждат, и ще се осигури стабилност на изпълнението и ангажираност на изпълнителите в целия период на изпълнение на проекта.
Дейност № 3 Провеждане на специализирани обучения за служителите от дирекциите на ИАТ В периода на подготовката на настоящото проектно предложение е идентифицирана необходимостта от провеждане на специализирани обучения за служителите от Дирекция ФСАД и Дирекция РИКРТ на следните теми:  Под-дейност 3.1 Провеждане на двудневно изнесено обучение на тема: „Европейски директиви и национално законодателство в областта на трансплантациите на органи, тъкани и клетки – транспониране на европейските директиви в законодателството на различните европейски страни” - за 5 служителя от Дирекция ФСАД и 15 служителя от Дирекция РИКРТ.  Под-дейност 3.2 Провеждане на еднодневно обучение в гр. София на тема: „ Биоетика и законодателство”- за 4 служители от ФС АД и 15 служителя от РИРКТ  Под-дейност 3.3. Провеждане на двудневно изнесено обучение на тема: „Планиране и провеждане на информационни кампании за донорство на органи, тъкани и клетки” - 3 служители от ФСАД и 12 служителя от РИРКТ
Дейност № 4 Провеждане на изнесени специализирани обучения за цялата ИАТ В рамките на тази дейност ще бъдат проведени две изнесени обучения с продължителност 3 дни, на следните теми:  „Управление на донорския процес в различните европейски страни отново в светлината на международен обмен на органи, тъкани и клетки” за 30 човека (всички служители на ИАТ).  Стандартите за качество и безопасност на човешките органи, тъкани и клетки, предназначени за трансплантация, в светлината на интегрирана система за обмен между държавите-членки на ЕС” – за 30 човека (всички служители на ИАТ).
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"БУЛ ПРО КОНСУЛТИНГ" ЕООД
"КЕЙ ПИ ЕМ КОНСУЛТИНГ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 113 912 BGN
Общ бюджет: 87 047 BGN
БФП: 87 047 BGN
Общо изплатени средства: 49 246 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 87 047 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 22 782 BGN
2015 26 464 BGN
49 246 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 73 990 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 19 365 BGN
2015 22 494 BGN
41 859 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 057 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 417 BGN
2015 3 970 BGN
7 387 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Брой граждански договори
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Брой отчети за предъка на проекта
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Брой протоколи от проведени работни срещи
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Брой проведени процедури по ЗОП
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Брой пресконференции
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Брой дипляни
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2 - Брой изработени интернет банери
Индикатор 11 (Д) По Дейност 2 - Брой ролбанер
Индикатор 12 (Д) ПоДейност 2 - Публикувана информация на сайта на ИАТ
Индикатор 13 (Д) По Дейност 2 - Брой изготвени материали
Индикатор 14 (Д) По Дейност 3 - Брой обучени служители
Индикатор 15 (Д) По Дейност 4 - Брой обучени служители


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз