Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0099-C0001
Номер на проект: ДОПТ-16/04.08.2014 г.; ДОПТ-35/10.12.2014 г.
Наименование: "Техническа помощ за формиране на тарифна политика за достъп и използване на железопътната инфраструктура в „Национална компания „Железопътна инфраструктура” - бенефициент по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г."
Бенефициент: Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 04.02.2014
Начална дата: 04.08.2014
Дата на приключване: 05.12.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Укрепване на бенефициента и подобряване на ефикасността на управление на НКЖИ, отговарящата структура за поддържането, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура в Република България и интегрирането й в транспортната мрежа на Европейския съюз, чрез формиране на тарифна политика за достъп и използване на железопътната инфраструктура. Подобряване координацията между ведомствата, отговорни за формирането и контрола за прилагането на тарифната политика.
Дейности: 5. Подготовка на проект на Регулаторен наръчник, съдържащ Методология за изчисление на таксите и проект на План за действие
4. Режим за достъп до железопътната инфраструктура и такси за предоставяни услуги
6. Организиране и провеждане на дискусионни форуми
1.Набиране на данни и анализ на съществуващата система
7. Изработване на План за действие
2. Пазарно проучване и планиране
9. Изпълнение на мерки за информация и публичност
3. Преглед и анализ на главните подходи
8. Завършване на Регулаторния наръчник
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 657 402 BGN
Общ бюджет: 2 921 548 BGN
БФП: 2 921 548 BGN
Общо изплатени средства: 1 606 855 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 921 548 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 606 855 BGN
1 606 855 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 483 316 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 365 827 BGN
1 365 827 BGN
В т.ч. Национално финансиране 438 232 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 241 028 BGN
241 028 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) 1.1 Изготвен анализ на наличните данни в компанията, ИАЖА, МТИТС и превозвачите, свързани с набирането и разходването на средствата от инфраструктурни такси
Индикатор 2 (Д) 1.2 Изготвен анализ на предоставяните от НКЖИ услуги, разходите за тяхното предоставяне и включването на тези услуги в таксите за превозвачите
Индикатор 3 (Д) 1.3 Изготвен анализ на организацията за изпълнение на дейностите
Индикатор 4 (Д) 1.4 Изготвен анализ на производителността на труда
Индикатор 5 (Д) 1.5 Изготвен анализ на влиянието на размера на таксите върху ефективността в системата (НКЖИ и превозвачите)
Индикатор 6 (Д) 1.6 Изготвен анализ на съществуващата методология за изчисляване на таксите за достъп до и използване на железопътната инфраструктура
Индикатор 7 (Д) 2.1. Изготвен анализ и прогноза за развитие на пазара на пътнически услуги
Индикатор 8 (Д) 2.2. Изготвен анализ и прогноза за развитие на пазара на товарни услуги
Индикатор 9 (Д) 2.3. Изготвен преглед за установяване на предимствата и недостатъците за страната на трите главни европейски подхода за определяне на структурата и размера на таксите за достъп и използване на инфраструктурата
Индикатор 10 (Д) 3.1. Изготвен анализ на конкретните условия с цел изработване на предложение за най-подходящия за НКЖИ подход
Индикатор 11 (Д) 3.2. Определени допълнителни такси за услуги, които НКЖИ осъществява
Индикатор 12 (Д) 4.1. Определени случаи за начисляване на по-високи такси във връзка с чл. 32 ал. 3 от Директива 2012/34
Индикатор 13 (Д) 4.2. Разработена Система на таксуване
Индикатор 14 (Д) 4.3. Предоставени опростена формула и предложение за подходящ софтуерен продукт за изчисление на таксите за достъп, базиран на съществуващите данни в НКЖИ
Индикатор 15 (Д) 4.4. Изготвен доклад с предложение за режим за достъп до железопътната инфраструктура, съобразяване Списъка с предлагани услуги и синхронизиране с изискванията на приложимите европейски директиви.
Индикатор 16 (Д) 4.5. Изготвен Анализ на финансовата ефективност от прилагането на новата тарифна система от гледна точка на инфраструктурния управител, железопътните превозвачи и държавата. Разработени финансово-икономически анализ и финансови модели.
Индикатор 17 (Д) 5. Изготвена методология за оценка и изчисление на елементите, влияещи върху образуването на таксите за използване на железопътната инфраструктура
Индикатор 18 (Д) 6. Проведени дискусионни форуми
Индикатор 19 (Д) 7. Изработен План за действие за внедряването на методологията на таксуване за използване на железопътната инфраструктура
Индикатор 20 (Д) 8. Завършен Регулаторен наръчник, приет от НК ЖИ и останалите заинтересовани страни
Индикатор 21 (Д) 9.1. Изработени и доставени печатни рекламни материали – папки, стикери и други
Индикатор 22 (Д) 9.2. Изпълнена дейност за медийно отразяване в средствата за масово осведомяване, вкл. интернет
Индикатор 23 (Д) 9.3. Изработени и доставени информационни ролбанери
Индикатор 24 (Д) 9.4. Организирани и проведени публични събития – церемония за подписване на договора, пресконференции, официална церемония за завършване на проекта
Индикатор 25 (Д) 9.5. Изработена и доставена постоянна обяснителна табела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз