Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.06-0022-C0001
Номер на проект: 14-32-22
Наименование: Създаване на условия за ефективно реализиране на комплексното административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на системата за помирително производство на КЗП
Бенефициент: Комисия за защита на потребителите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2014
Начална дата: 01.09.2014
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Ефективно реализиране на комплексно административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на системата за помирително производство на КЗП
Дейности: Дейност 2: Изграждане на електронен регистър на юридическите лица, изявили съгласие за участие в помирително производство (алтернативно разрешаване на спор) Ще бъде разработен информационният модул, позволяващ да се поддържа електронен регистър на юридическите лица, изявили съгласие за участие в помирително производство (алтернативно разрешаване на спор). Дейността ще включи следните етапи (в съответствие с добрите практики за разработване на информационни системи): - дефиниране на изискванията към информационния модул, изграждащ регистъра на юридическите лица, изявили съгласие за участие в помирително производство (алтернативно разрешаване на спор); - разработване на архитектурен модел (дизайн) на информационния модул; - технологична разработка: прототип; - тестване и внедряване на информационния модул.
Дейност 8: Одит Дейността има следните основни направления: • Осъществяване на финансови консултации по време на реализацията на проекта; • Документална проверка и текущи становища по отношение на разходването на средства по проекта – разплащания с външни изпълнители, разходи за организация и управление и други; • Извършване на цялостен одит на проектната документация след приключване на основните дейности по проекта и изготвяне на одитен доклад. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител – регистриран одитор или одиторска организация, чрез провеждане на съответна процедура по реда на ЗОП.
Дейност 9: Подготовка на тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител по ЗОП С помощта на външен изпълнител, избран по реда на ЗОП, ще бъде разработена тръжна документация (вкл. техническо задание и методика за оценка) за провеждане на процедура за избор на изпълнител по ЗОП за дейности: 2. Изграждане на електронен регистър на юридическите лица, изявили съгласие за участие в помирително производство (алтернативно разрешаване на спор). 3. Цифровизиране (разработка на програмни средства и въвеждане) на данните в електронния регистър на юридическите лица, изявили съгласие за участие в помирително производство (алтернативно разрешаване на спор) 4. Изграждане на интерфейс, който да дава възможност за връзка на електронния регистър на юридическите лица, изявили съгласие за участие в помирително производство с централните системи на електронното управление и въвеждане на 1 бр. електронна административна информационна услуга в съответствие с разпоредбите на ЗЕУ и изискванията на МТИТС 5. Провеждане на съпътстващо обучение за служителите в КЗП 6. Доставка на хардуер
Дейност 1: Управление на проекта Създаване на екип по управлението на проекта от 5 души: ръководител проект, координатор, счетоводител, технически сътрудник и експерт тръжни процедури. Екипът ще отговаря за цялостното изпълнение на проекта, в т.ч. организиране, провеждане, реализация, отчетност, наблюдение и контрол. Екипът ще провежда редовни срещи, не по-малко от една на месец. На първата работна среща на екипа ще се: приеме актуален план за изпълнение с междинни показатели, график на дейностите, правила и процедури за работа, механизъм за вътрешна комуникация, разпределение на отговорности, в т.ч. за наблюдение на индикатори и събиране на информация за потвърждение. Екипът ще ползва външна експерта помощ при подготовка на тръжна документация, включително техническо задание и методика за оценка, в съответствие с изискванията на ЗОП. В комисията за оценяване ще бъде включен външен експерт от списъка на АОП.
Дейност 4: Изграждане на интерфейс, който да дава възможност за връзка на електронния регистър на юридическите лица, изявили съгласие за участие в помирително производство с централните системи на електронното управление и въвеждане на 1 бр. електрон В рамките на тази дейност ще се: - реализира възможността (съгласно нормативната уредба), която да осигури свързването на разработения електронен регистър на юридическите лица, изявили съгласие за участие в помирително производство (алтернативно разрешаване на спор) с централните системи на електронното управление, като се изпълнят изискванията на МТИТС и разпоредбите на Закона за електронното управление - реализира единствената информационната административна услуга, предоставяна от КЗП (съгласно СУНАУ, 29.04.2014 г.): „Осъществяване на посредничество и съдействие за разрешаването на спорове между потребители и търговци, за работа по електронен път“, в съответствие с разпоредбите на ЗЕУ и изискванията на МТИТС.
Дейност 7: Дейности за информация и публичност За популяризиране на проекта на КЗП: дейностите, начините за участие в проекта и ефекта от неговото осъществяване, ще бъде организирана и проведена информационна кампания. Всички информационни материали ще бъдат изготвени съобразно изискванията и регламентите за визуализация на Европейския съюз. Дейността включва следните поддейности: - Подготовка и отпечатване на 5 бр. плакати (хром, цветни, размер 50/70 см) и изготвяне на 2 подвижни табели (винил, със стойка, цветни, размер100/70 см) с обозначенията на Проекта Ще бъдат изготвени 200 бр. брошури (размер А5, цветни) с информация относно проекта. Брошурите ще са на разположение на всички заинтересувани страни на Презентацията на Проекта и в сградата на КЗП през цялото време на действие на Проекта. - Провеждане на откриваща и заключителна пресконференция Заключителната пресконференция ще отчете изпълнението на дейностите по Проекта пред представители на пресата, заинтересованите страни и служителите от администрацията. - В цикъл от 3 публикации (статии и интервюта) в средствата за масово осведомяване да се популяризира дейността по проекта; - Ще се изработи и един Интернет банер; - Ще се подготвят 100 броя рекламни комплекти, включващи тефтер, блокноте, химикалка и папка, с флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и ОПАК Информация за популяризирането на подкрепата от ЕСФ ще бъде включвана във: - Всички обяви, съобщения и информации на уеб страницата на КЗП и в медиите - Всички публикации и интервюта за медии; - Всички разяснителни материали и информации, предоставяни на заинтересованите страни; - Всички междинни доклади, окончателен доклад, както и всички отчетни документи по Проекта; - Плакати, брошури и табели; - Организираните пресконференции
Дейност 6: Доставка на хардуер и лицензи В рамките на дейността ще бъдат доставени: Скенери 10 бр.
Дейност 3: Цифровизиране (разработка на програмни средства и въвеждане) на данните в регистъра за постигане на автоматизиран обмен на регистрови данни и информация Дейността се състои от следните поддейности: - разработка на програмни средства: - въвеждане. В момента данните за регистъра на юридическите лица, изявили съгласие за участие в помирително производство (алтернативно разрешаване на спор) са във вид на списък, като подадената информация се пази на хартия (подадените заявления). Обемът е 30 бр. досиета на фирмите, дали съгласието си за участие в помирителни производства към Помирителна комисия, провеждани в Комисия за защита на потребителите. Дейността включва работа по осигуряване на възможности за запазване на данни и информация в структуриран вид в разработения по дейност 2 електронен регистър. Разработените програмни средства за цифровизиране ще се ползват и при последващи постъпили на хартия документи.
Дейност 5: Провеждане на съпътстващо обучение за служителите в КЗП В рамките на дейността ще бъдат направен план за обучение за работа със разработения информационен модул, поддържащ регистъра на юридическите лица, съгласни на помирително производство и ще бъдат изготвени програми за обучение в съответствие с ролите и задачите по отношение на системата на КЗП, както и системните администратори. Ще се изготви план-програма за провеждане на обученията и ще се подготвят обучителни материали в цифров и хартиен вид. Ще бъдат обучени 5 бр. служители на КЗП в 3-дневен курс на обучение, както следва: - Работа с регистъра и поддържане на електронната административна услуга; - Практическа работа за цифровизиране на данните в регистъра; - Администриране.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 487 319 BGN
Общ бюджет: 478 991 BGN
БФП: 478 991 BGN
Общо изплатени средства: 106 759 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 478 991 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 97 464 BGN
2015 9 295 BGN
106 759 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 407 142 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 82 844 BGN
2015 7 901 BGN
90 745 BGN
В т.ч. Национално финансиране 71 849 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 620 BGN
2015 1 394 BGN
16 014 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 (Д) По дейност 1: Одобрени в срок и без съществени забележки от договарящия орган доклади;
Индикатор 3 (Д) По дейност 1: Изпълнени в срок проектни дейности
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Проведени тръжни процедури
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Сключени договорr за изпълнение
Индикатор 6 (Д) По дейност 2: доклад с дефинирани изисквания към модула
Индикатор 7 (Д) По дейност 2: Разработен архитектурен модел и дизайн на данните
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Създаден прототип
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Изграден електронен регистър
Индикатор 10 (Д) По дейност 3: Брой цифровизирани досиета в регистъра
Индикатор 11 (Д) По дейност 4: Брой свързани регистри
Индикатор 12 (Д) По дейност 4: Брой въведени електронни административни услуги
Индикатор 13 (Д) По дейност 5: брой обучени служители
Индикатор 14 (Д) По дейност 6: брой скенери
Индикатор 15 (Д) По дейност 7: Изготвени и разпространени плакати
Индикатор 16 (Д) По дейност 7: Изготвени и разпространени брошури
Индикатор 17 (Д) По дейност 7: Табели
Индикатор 18 (Д) По дейност 7: Публикувани статии/интервюта и други материали
Индикатор 19 (Д) По дейност 7: Публикувани информационни материали на уебсайта на КЗП
Индикатор 20 (Д) По дейност 7: Интернет банер
Индикатор 21 (Д) По дейност 7: рекламни комплекти, включващи тефтер, блокноте, химикалка и папка с флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и ОПАК
Индикатор 22 (Д) По дейност 8: Брой представени одитни доклади
Индикатор 23 (Д) По дейност 9: тръжни документации
Индикатор 24 (Д) По дейност 7: откриваща и заключителни пресконференции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз