Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.08-0020-C0001
Номер на проект: 14-11-20
Наименование: Изготвяне на функционален анализ на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” с цел оптимизиране на структурата на звената и избягване на дублиращи се функции
Бенефициент: Изпълнителна агенция Автомобилна администрация
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.07.2014
Начална дата: 01.09.2014
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Оптимизиране на структурата на звената на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и избягване на дублиращи се функции
Дейности: Дейност 2. Подготовка и провеждане на две процедури за избор на изпълнител по реда на ЗОП Сформираният екип за управление на проекта ще съдейства за избора на Изпълнител за разработване на документации за провеждане на тръжни процедури и изготвяне на документациите за обществени поръчки и за провеждане на 2 процедури, съгласно ЗОП. 1. Изготвяне на документации за тръжни процедури по ЗОП 2. Съгласуване на документациите за тръжни процедури с отговорните лица и административни структури. Провеждане на 2 тръжни процедури, подготовка на тръжни досиета и избор на 2 изпълнители.
Дейност 3. „Извършване на функционален анализ на структурата и звената на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” чрез стриктно прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация”. - Анализ на релевантността, анализ на ефективността, анализ на ефикасността; формулиране на препоръки за подобрение и план за действие за оптимизиране на функциите и организационно преструктуриране на администрациите, за подобряване на ефективността, ефикасността и икономичността от дейността на администрациите; - Провеждане на информационни кампании за заинтересованите страни, свързани с извършвания функционален анализ.
Дейност 1. Сформиране на екип за управление на проекта 1.1.Учредяване на екип за управление на проекта. Избор на членове на екипа. Екипът, който ще реализира проектните дейности, ще се състои от следните членове: Ръководител на проекта; Координатор; Счетоводител; Технически сътрудник; 1.2. Разработване на длъжностни характеристики на членовете на екипа по проекта; 1.3.Подписване на граждански договори. 1.4.Събрание на екипа на проекта за обсъждане предстоящото изпълнение на дейностите по проекта и разпределени конкретните задачи в съответствие с длъжностните характеристики; 1.5. Изготвяне на програма за реализиране на всяка дейност. 1.6. Актуализиране на плана за изпълнение на дейностите по проекта и разработване на подробен календарен план-график; 1.7. Участие в провеждането на процедурите за избор на външни изпълнители.
Дейност 5. Дейности за информация и публичност Пресконференции – 2 броя /начална и окончателна/ Постери/банери – 4 броя Брошури – 2000 броя Плакати – 300 броя Тефтери – 300 броя ТВ репортаж – 1 ТВ репортаж Публикации в национални медии – 5 броя Химикали – 800 броя
Дейност 4. Разработване на информационна стратегия за развитие на информатизацията на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” с цел избягване на дублиране, постигане на по-висока ефективност, ефикасност и икономичност от дейността на агенци • Определяне на целите и задачите за информатизация на ИААА. • Определяне на начините за достигане на целево състояние на информационната система на ИААА. Оценка на изходното и целевото състояние на информационната система и нейната информационна архитектура. • Архитектура на информационната система на ИААА. Определяне на ниво на стабилност, възможности за съхраняване с висока степен на съответствие на приложните системи с изискванията на ИААА. Съответствие системата с работата на агенцията, както и съответствие на нейната инфраструктура с изискванията на приложените до момента системи.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЕКО ГЛОУБ" ООД
Инфосистемс Интернешънъл ЕАД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 192 173 BGN
Общ бюджет: 178 045 BGN
БФП: 178 045 BGN
Общо изплатени средства: 51 172 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 178 045 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 38 435 BGN
2015 12 738 BGN
51 172 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 151 339 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 32 669 BGN
2015 10 827 BGN
43 497 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 707 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 765 BGN
2015 1 911 BGN
7 676 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 3 (П) Брой въведени стратегии за организационно развитие
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Брой сформирани екипи
Индикатор 5 (Д) По Дейност 2 - Възложени поръчки за изпълнение
Индикатор 6 (Д) По Дейност 3 - Извършени функционални анализи на ИААА
Индикатор 7 (Д) По Дейност 3 - Брой мерки предприети за оптимизация в следствие изводите на функционалния анализ
Индикатор 8 (Д) По Дейност 4 - Брой реализирани мерки за развитие на информатиза-цията на ИААА
Индикатор 9 (Д) По Дейност 5 - Изработени банери
Индикатор 10 (Д) По Дейност 5 - Проведени пресконференции 2
Индикатор 11 (Д) По Дейност 5 - Публикации в нац. медии
Индикатор 12 (Д) По Дейност 5 - Телевизионни излъчвания
Индикатор 13 (Д) По Дейност 5 - Брошури
Индикатор 14 (Д) По Дейност 5 - Плакати
Индикатор 15 (Д) По Дейност 5 - Тефтери
Индикатор 16 (Д) По Дейност 5 - Химикали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз