Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.06-0028-C0001
Номер на проект: 14-32-28
Наименование: Комплексно административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на регистрите на движимите културни ценности и музеите на Министерство на културата за целите на автоматизирания обмен
Бенефициент: Министерство на културата
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2014
Начална дата: 01.09.2014
Дата на приключване: 01.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на комплексно административно обслужване чрез оперативна съвместимост регистрите на движимите културни ценности и музеите на Министерство на културата за целите на автоматизирания обмен
Дейности: Дейност 3: Изграждане на интерфейс, който да дава възможност за връзка на изградените три електронни регистъра с централните системи на електронното управление и въвеждане на 5 бр. електронни административни услуги в съответствие с разпоредбите на ЗЕ В рамките на тази дейност ще се: - реализира възможността (съгласно нормативната уредба), която да осигури свързването на създадените електронни регистри: на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация на културни ценности, на движимите културни ценности и на музеите с централните системи на електронното управление, като се изпълнят изискванията на МТИТС и разпоредбите на Закона за електронното управление - въведат 5 бр. електронни административни услуги, предоставяни от МК (съгласно СУНАУ, 29.04.2014 г.), ползващи регистрите, разработени по Дейност 1, в съответствие с разпоредбите на ЗЕУ и изискванията на МТИТС: • Разрешение за създаване, преобразуване и закриване на частни музеи; • Регистриране на музеите; • Регистриране на движимите културни ценности, национално богатство; • Регистриране на лицата, които имат право за извършват дейности по консервация и реставрация на културни ценности. • Издаване на паспорти за културни ценности, които са национално богатство
Дейност 2: Цифровизиране (разработка на програмни средства и въвеждане) на информацията за лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация на културни ценности в електронния регистър за обезпечаване на автоматизиран обмен Дейността се състои от следните поддейности: - разработка на програмни средства: - въвеждане. В момента информацията за лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация на културни ценности са във хартиен вид, в обем 431 бр. досиета, които ще бъдат цифровизирани. Дейността включва работа по разработване на програмни средства за запазване на данни и информация в структуриран вид в разработения по дейност 1 електронен регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация на културни ценности. Разработените програмни средства за цифровизиране ще се ползват и при последващи постъпили на хартия документи.
Дейност 6: Одит Дейността има следните основни направления: • Осъществяване на финансови консултации по време на реализацията на проекта; • Документална проверка и текущи становища по отношение на разходването на средства по проекта – разплащания с външни изпълнители, разходи за организация и управление и други; • Извършване на цялостен одит на проектната документация след приключване на основните дейности по проекта и изготвяне на одитен доклад. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител – регистриран одитор или одиторска организация, чрез провеждане на съответна процедура по реда на ЗОП.
Дейност 5: Дейности за информация и публичност За популяризиране на проекта на Министерство на културата: дейностите, начините за участие в проекта и ефекта от неговото осъществяване, ще бъде организирана и проведена информационна кампания. Всички информационни материали ще бъдат изготвени съобразно изискванията и регламентите за визуализация на Европейския съюз. Дейността включва следните поддейности: - Подготовка и отпечатване на 5 бр. плакати (хром, цветни, размер 50/70 см) и изготвяне на 2 подвижни табели (винил, със стойка, цветни, размер100/70 см) с обозначенията на Проекта Ще бъдат изготвени 200 бр. брошури (размер А5, цветни) с информация относно проекта. Брошурите ще са на разположение на всички заинтересувани страни на Презентацията на Проекта и в сградата на МК през цялото време на действие на Проекта. - Провеждане на откриваща и заключителна пресконференция Заключителната пресконференция ще отчете изпълнението на дейностите по Проекта пред представители на пресата, заинтересованите страни и служителите от администрацията. - В цикъл от 3 публикации (статии и интервюта) в средствата за масово осведомяване да се популяризира дейността по проекта; - Ще се изработи и един Интернет банер; - Ще се подготвят 100 броя рекламни комплекти, включващи тефтер, блокноте, химикалка и папка, с флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и ОПАК Информация за популяризирането на подкрепата от ЕСФ ще бъде включвана във: - Всички обяви, съобщения и информации на уеб страницата на Министерство на културата и в медиите - Всички публикации и интервюта за медии; - Всички разяснителни материали и информации, предоставяни на заинтересованите страни; - Всички междинни доклади, окончателен доклад, както и всички отчетни документи по Проекта; - Плакати, брошури и табели; - Организираните пресконференции
Дейност 4: Провеждане на съпътстващо обучение за служителите в Министерство на културата В рамките на дейността ще бъдат направен план за обучение за работа със разработения информационен модул, ще бъдат изготвени програми за обучение в съответствие с ролите и задачите по отношение на системата на Министерство на културата, както и системни администратори. Ще се изготви план-програма за провеждане на обученията и ще се подготвят обучителни материали в цифров и хартиен вид. Ще бъдат обучени служители на Министерство на културата в 4-дневен курс курса на обучение за 10 бр. служители на Министерство на културата, както следва: - Работа с информационния модул - Поддържане на 5-те електронни административни услуги - Практическа работа за цифровизиране на данните в регистъра на лицата, които имат право за извършват дейности по консервация и реставрация на културни ценности - Администриране
Дейност 1: Изграждане на електронни регистри на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация на културни ценности, на движимите културни ценности и на музеите, с възможност за предоставяне на 5 бр. административни услуг Дейността ще включи следните етапи (в съответствие с добрите практики за разработване на информационни системи), при които ще се изградят електронни регистри: • на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация на културни ценности; • движимите културни ценности; • на музеите, с възможност за предоставяне на 5 бр. административни услуги по електронен път: • дефиниране на изискванията към информационния модул, изграждащ регистрите; • разработване на архитектурен модел и дизайн на данните на информационния модул; • разработка на прототип за информационния модул; • изграждане на информационния модул: • тестване на информационния модул; • внедряване на информационния модул..
Дейност 8: Подготовка на тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител по ЗОП С помощта на външен изпълнител, избран по реда на ЗОП, ще бъде разработена тръжна документация (вкл. техническо задание и методика за оценка) за провеждане на процедура за избор на изпълнител по ЗОП за дейности: 1. Изграждане на електронни регистри на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация на културни ценности, на движимите културни ценности и на музеите, с възможност за предоставяне на 5 бр. административни услуги по електронен път. 2. Цифровизиране на информацията за лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация на културни ценности в електронния регистър за обезпечаване на автоматизиран обмен на регистрови данни и информация 3. Изграждане на интерфейс, който да дава възможност за връзка на изградените три електронни регистъра с централните системи на електронното управление и въвеждане на 5 бр. електронни административни услуги в съответствие с разпоредбите на ЗЕУ и изискванията на МТИТС 4. Провеждане на съпътстващо обучение
Дейност 7: Управление на проекта Дейността ще бъде реализирана чрез следните поддейности: 1. Начална организация на екипа Ще се сформира екип и ще се разработи подробен и текущо актуализиран план график за действие с конкретни задачи, срокове, роли и задължения на членовете на екипа. Ще се координира работата на екипа по проекта с тази на изпълнителите на дейностите, избрани чрез процедури по ЗОП. 2. Процедури по ЗОП Екипът ще ползва външна експерта помощ при подготовка на тръжна документация (за първата процедура – дейности 1-4), включително техническо задание и методика за оценка, в съответствие с изискванията на ЗОП за трите процедури за избор на изпълнители по дейности, както следва: • Дейности 1-4; • Дейност 5; • Дейност 6. Ще се проведат три процедури за избор на изпълнител, като ще се включи и външен експерт от списъка на АОП. 3. Наблюдение и контрол Ще бъде разработен план за текущо наблюдение и контрол, както и оценка на междинните и крайни резултати от проекта, а също така и за анализ, оценка и превенция на риска. Екипът ще подготви първоначален доклад по проекта и ще го представи на вниманието на ръководството на Министерството. Ще се осъществява текущо наблюдение и контрол над проектните дейности, още от подготвителната фаза, когато екипът ще разработи вътрешни процедури и правила за мониторинг на дейностите спрямо целите и резултатите, както и финансовите ресурси. Ще се подготвят междинни отчети за изпълнението на проекта съгласно изискванията на ОПАК. Ще се гарантира изпълнение на проекта в съответствие с изискванията на договора по ОПАК.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 492 665 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 98 533 BGN
2015 - 98 533 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 83 753 BGN
2015 - 83 753 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 780 BGN
2015 - 14 780 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 (Д) По дейност 1: Доклад с дефинирани изисквания
Индикатор 3 (Д) По дейност 1: Разработен архитектурен модел и дизайн на данните
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Създаден прототип
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Разработени електронни регистри
Индикатор 6 (Д) По дейност 2: Брой цифровизирани досиета в електронния регистър
Индикатор 7 (Д) По дейност 3: Брой регистри с осигурена възможност за свързване
Индикатор 8 (Д) По дейност 3: Брой въведени електронни административни услуги
Индикатор 9 (Д) По дейност 4: Брой обучени служители
Индикатор 10 (Д) По дейност 5: Изготвени и разпространени плакати
Индикатор 11 (Д) По дейност 5: Изготвени табели
Индикатор 12 (Д) По дейност 5: Изготвени и разпространени брошури
Индикатор 13 (Д) По дейност 5: Проведени пресконференции
Индикатор 14 (Д) По дейност 5: Публикувани статии/интервюта и други материали
Индикатор 15 (Д) По дейност 5: Публикувани информационни материали на уебсайта на МК
Индикатор 16 (Д) По дейност 5: подготвени рекламни комплекти, включващи тефтер, блокноте, химикалка и папка с флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и ОПАК
Индикатор 17 (Д) По дейност 6: представени доклади
Индикатор 18 (Д) По дейност 7: Брой тръжни документации
Индикатор 19 (Д) По дейност 7: Брой проведени процедури
Индикатор 20 (Д) По дейност 7: Брой подписани договори
Индикатор 21 (Д) По дейност 8: тръжна документация за избор на изпълнител по ЗОП на дейности 1-4


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз