Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.06-0013-C0001
Номер на проект: 14-32-13
Наименование: Усъвършенстване на съществуващите и внедряване на нови електронни административни услуги, предоставяни от Национален регистър БУЛСТАТ
Бенефициент: Агенция по вписванията
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2014
Начална дата: 27.08.2014
Дата на приключване: 27.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Усъвършенстване на съществуващите и внедряване на нови електронни административни услуги, предоставяни от Национален регистър БУЛСТАТ
Дейности: Дейност 1: Усъвършенстване на 2 съществуващи и реализация на 1 нова електронни административни услуги. 1. Анализ на административните услуги Анализът на административните услуги включва следните поддейности: • Анализ на текущото състояние (услуги, административни процеси по изпълнение на услугите, организационна структура, заявления, такси за изпъление, резултат от изпълнение на услугите и др.) • Анализ на необходимите промени в агенцията за предоставяне на електронни административни услуги • Автоматизиране на административните процеси за изпълнение на услугите 2. Усъвършенстване на 2 съществуващи и реализация на 1 нова електронни административни услуги. Дейността включва: • Разработване на web базиранo приложение за подаване на заявления за административните услуги по електронен път. • Разработване на web базиранo приложение за автоматизиране на процеса на административно обслужване на основата на бизнес процеси. Предвидено е и изграждането на интерфейс, който да дава възможност за връзка на регистъра с централните системи на електронното управление, като интерфейсът ще бъде изграден по проект "Надграждане на Национален регистър БУЛСТАТ и реализация на технологични решения за свързването му с централните системи на електронното управление за целите на Комплексното административно обслужване." подаден по настоящята процедура. Типът и параметрите на интерфейса ще се съгласуват с МТИТС по време на разработване на техническите задания за възлагане на обществената поръчка по дейността.
Дейност 3. Одит на проекта В рамките на Дейността ще бъде извършен независим одит на проекта за получаване на разумна увереност, че:  Разходите са извършени съобразно Договора за безвъзмездна финансова помощ;  Разходите са извършени в съответствие с европейското и националното законодателство, включително съобразно правилата за избор на изпълнител (ЗОП, ПМС 330);  Всички декларирани разходи са действително извършени и допустими, в съответствие с изискванията на регламентите на ЕС, ПМС № 62/2007 и ПМС № 231/2007 г.;  Първичните счетоводни документи (фактури, протоколи и др.) и документите с еквивалентна доказателствена стойност са налични и валидни;  Декларациите за възстановяване на средства, подадени от бенефициентите са точни, пълни и са във формат, изискван от съответния УО;  Разходите са извършени в съответствие със счетоводните принципи. Поддържа се отделно аналитично отчитане на разходите в счетоводната система;  Разходите са извършени през периода, упоменат във финансовия/те отчет/и, за дейността по изпълнение на посочения по-горе договор;  Разходите са вписани в отчета на бенефициента (и в отчетите на партньорите в случай на финансов принос в полза на бенефициента от страна на партньорите);  Проверка на приходи от дейността;  Разходите не включват недопустими разходи съгласно чл.10 от ПМС 231/20.09.2007 г.;  Спазени са мерките за информация и публичност;  Спазени са изискванията съгласно ЗФУКПС по отношение на поддържането на адекватна одитна пътека;  Всички дейности по съответния проект са надлежно документирани като всички документи за разходите се съхраняват и са на разположение на националните и европейските контролни органи при поискване.
Дейност 4: Управление на проекта В обхвата на тази дейност са включени всички дейности, свързани с организацията и управлението на проекта. Предвижда се тя да стартира непосредствено след сключването на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и да се изпълнява през целия период на действие на проекта. В рамките на тази дейност се предвижда изпълнението на следните поддейности:  Сформиране на екипа по проекта – за изпълнението на проекта ще бъде определен екип от експерти, а именно – Ръководител на проекта; Координатор на проекта; Счетоводител на проекта; Юрист, двама Бизнес експерти – Национален регистър БУЛСТАТ, един ИТ експерт . В рамките на тази поддейност ще бъдат изготвени съответните вътрешни правила/заповеди за работата на екипа;  Провеждане на регулярни месечни срещи – в рамките на тази поддейност ще бъдат провеждани месечните срещи на екипа по проекта, на които ще бъдат обсъждани, както напредъка по изпълнение на проекта, така и съответните бъдещи действия за гарантиране спазването на план-графика за изпълнение на дейностите по проекта; Организиране и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители – екипът по проекта ще изготви график за планираните за изпълнение от външни изпълнители дейности по проекта и ще организира и проведе обществените поръчки в съответствие със Закона за обществените поръчки. Екипът за управление на проекта, съвместно с администрацията на Агенцията по вписванията ще разработи документациите за възлагане на обществените поръчки за изпълнението на Дейности 1, 2, и 3 от настоящият проект. Организиране и изпълнение на задълженията за отчитане на напредъка по проекта – екипът за изпълнение на проекта ще подготвя и изпраща на Договарящия орган изискуемите по проекта отчети и доклади за отчитане на техническия и финансов напредък по проекта. В рамките на тази поддейност ще бъде осъществявана и цялата кореспонденция с Договарящия орган, свързана с изпълнението на проекта.
Дейност 2: Информация и публичност Организиране на разяснителна кампания за представяне на помощта на програмата „Административен капацитет” за постигане на целите на проекта. Дейността включва: • планиране и провеждане на мероприятия за популяризиране на резултатите от проекта и дейностите, които са предмет на анализ – разяснителна кампания в печатни и електронни издания, разработване на електронни информационни бюлетини; За всички дейности ще се осигурява информираност и публичност с помощта на традиционни и електронни средства относно целите и начините на финансиране на проекта. Върху всички материали, обяви и публикации ще бъде оповестено, че проектът е получил финансиране от ЕСФ чрез ОПАК. Съгласно изискванията за информация и публичност, информационните материали ще съдържат: името на проекта, името и логото на ОПАК, името на ЕСФ и флага на ЕС. За информацията, разпространявана по електронен път (Интернет страници, електронни съобщения) или чрез аудио-визуални материали, описаните мерки за публичност и информираност ще се прилагат аналогично.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"СИЕЛА НОРМА" АД
БОЙЧЕВА ОДИТ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 497 512 BGN
Общ бюджет: 455 632 BGN
БФП: 455 632 BGN
Общо изплатени средства: 99 502 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 455 632 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 99 502 BGN
99 502 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 387 287 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 84 577 BGN
84 577 BGN
В т.ч. Национално финансиране 68 345 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 14 925 BGN
14 925 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 (Д) По Дейност 1 - Анализ на текущото състояние (As-Is)
Индикатор 3 (Д) По Дейност 1 - Бизнес модел на бъдещата администрация във връзка с предоставяне на електронни административни услуги (To-Be)
Индикатор 4 (Д) По дейност 1 - Разработени електронни заявления за три услуги
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Разработено web базиранo приложение за подаване на заявления за три административни услуги.
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Разработено web базиранo приложение за автоматизирано изпълнение на три административни услуги.
Индикатор 7 (Д) По дейност 2 - Проведена откриваща конференция
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Проведена на закриваща конференция
Индикатор 9 (Д) По дейност 2 - Публикации в медии (включително в електронни СМИ)
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2 - Рекламен банер със стойки с пълноцветен печат с висока резолюция формат 60х160
Индикатор 11 (Д) По Дейност 2 - Плакати 50х70 см. (4 цвята)
Индикатор 12 (Д) По Дейност 3 - Изготвени 1 междинен и 1 окончателен одитен доклад.
Индикатор 13 (Д) По Дейност 4 - Изготвен документ съдържащ списък и описващ ролите, задълженията и отговорностите в екипа за управление на проекта.
Индикатор 14 (Д) По Дейност 4 - Изготвен документ съдържащ подробен график за изпълнение на дейностите
Индикатор 15 (Д) По Дейност 4 - Изготвени технически задания и документации за стартиране на процедури по ЗОП за избор на изпълнител по всяка от дейностите
Индикатор 16 (Д) По Дейност 4 - Успешно приети всички дейности по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз