Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.08-0005-C0001
Номер на проект: 14-11-5
Наименование: „Агенция за социално подпомагане – добре функционираща държавна администрация“
Бенефициент: Агенция за социално подпомагане
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.07.2014
Начална дата: 27.08.2014
Дата на приключване: 27.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване на ефективността на държавната администрация чрез организационното развитие на администрацията на АСП.
Дейности: Дейност 1 : 1.1.Сформиран екип на проекта, 1.2.Приет план за изпълнение и мониторинг на проекта 1.3.Проведени минимум 12 работни срещи на екипа; 1.4.Подготвени и предадени междинни технически и финансови отчети, както и финален отчет за изпълн
Дейност 2 : 2.1.Проведена процедура за избор на изпълнител по ЗОП. 2.1.Сключен договор за услуги 2.3 Доклад от проведен функционален анализ в АСП.
Дейност 3 : 3.1 Доклад с предложни препоръки и план за изпълнение, включващ: - Предложени препоръки за организационни и/или функционални подобрения, включително и план за тяхното изпълнение. - Предложени препоръки за повишаване ефективността на ад
Дейност 4 : 4.1 Проведено съпътстващо обучение, свързано с провеждания функционален анализ - Повишена компетентността на администрацията по отношение на перманентни дейности по оценка на нейната ефективност и ефикасност. 4.2 Протоколи от срещи на р
Дейност 5 : 5.1 Поставена информационна табела пред офиса на проекта. 5.2 Отпечатана и разпространена информационна брошура с целите и дейностите по проекта А4 цветна, двустранна, – 500 бр. 5.3 Публикувани 3 платени публикации в електронни медии.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„АГЕНЦИЯ СТРАТЕГМА” ООД
"Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 95 278 BGN
Общ бюджет: 62 686 BGN
БФП: 62 686 BGN
Общо изплатени средства: 62 905 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 62 686 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 19 056 BGN
2015 43 849 BGN
62 905 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 53 283 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 197 BGN
2015 37 272 BGN
53 469 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 403 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 858 BGN
2015 6 577 BGN
9 436 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Брой сключени граждански договори
Индикатор 2 (Д) Брой изработени часове по проекта от екипа за управление
Индикатор 3 (Д) 1 Брой изработени часове по проекта от екипа за управление
Индикатор 4 (Д) Брой отчети
Индикатор 5 (Д) 1 vБрой отчети
Индикатор 6 (Д) Подготвена тръжна документация съгласно изискванията; 1 бр.
Индикатор 7 (Д) проведена тръжна процедура и избран изпълнител за извършване на анализа в администрацията на кандидата
Индикатор 8 (Д) 1 бр. разработен (и приведен) анализ съгласно ЕМФА;
Индикатор 9 (Д) 1 доклад
Индикатор 10 (Д) Мин.1 препоръка
Индикатор 11 (Д) Проведени 2 бр. срещи на работната група с 20 участници;
Индикатор 12 (Д) Проведено 1 бр. Двудневно обучение за общо 20 участници - представители на работната група;
Индикатор 13 (Д) 1 поставена информационна
Индикатор 14 (Д) 500 бр. разпространени информационни и рекламни материали ( брошури)
Индикатор 15 (Д) 3 Бр. платени публикации вмедиите
Индикатор 16 (Д) 2 Бр. проведени пресконференции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз