Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0129-C0001
Номер на проект: M13-22-133
Наименование: Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-резултатно изпълнение на задълженията
Бенефициент: ОБЩИНА ПЕТРИЧ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 26.08.2014
Дата на приключване: 26.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Петрич
Описание
Описание на проекта: Повишаване на капацитета и професионализма на общинските служители
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Дейността е пряко свързана с организацията и управлението на проекта, което ще се осъществява на основата на системен подход, ясно и последователно планиране и наблюдение на проектните дейности. Организацията на екипа ще се осъществи чрез възлагане на задълженията и дейностите на членовете на екипа съобразно законодателството. С цел доброто изпълнение на проекта ще се сформира оптимален екип за управление, който ще се състои от следните позиции: ръководител, счетоводител, координатор и технически сътрудник. Екипът ще следи за правилното провеждане на всички проектни дейности като ръководи работата на външните изпълнители и дава насоки и препоръки с оглед навременното и пълно изпълнение на проекта. Ще бъде изготвен подробен график за изпълнение на дейностите с цел оптималното постигане на заложените цели и резултати. Екипът ще има вътрешен механизъм за мониторинг, което ще способства за ефективната комуникация между членовете на екипа и доброто управление на проекта. Мониторингът ще включва текущо и систематично набиране и анализ на информация за изпълнение на дейностите по проекта, която ще се използва за отчитане на заложените индикатори. С цел добрата организация на проектната документация и правилното съхранение на всички документи и отчети ще се изготви проектно досие, което ще се актуализира и съхранява от определен член на екипа. Екипът ще координира разработването на документацията за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на дейностите, което ще се осъществи съобразно националното законодателство в областта на обществените поръчки. Освен това ще бъдат спазени принципите на прозрачност и независимата оценка на кандидатите. Дейността е в пряко изпълнение на Общата цел на ОПАК и на специфичните цели на настоящия проект.
Дейност 2: Провеждане на специализирани обучения Необходимостта на служителите за изпълнение на службните си ангажименти показва, че съществува нуждата от обучение по следните теми на обучения:  Проведени обучения “Превенция на корупцията в държавната администрация” - 80 служители;  Проведени обученияна тема „Социално интегриране на малцинствените групи в Община Петрич” – 70 служители;  Проведено обучение „Електронно правителство“ - 70 служители; Проведено обучение „Структурни фондове на Европейския съюз“ – 50 служители; Обученията са предназначени за служители от администрацията на експертни и ръководни длъжности, които в своята работа имат необходимост от усъвършенстване на уменията и познанията си в областта на антикорупцията в държавната администрация, социалното интегриране на малцинствените групи, ефективността и модерната администрация, нуждата от ИТ среда и рамките на програмния период 2014 – 2020 на европейския съюз. Обученията ще бъдат двудневни в групи средно от по 20 до 30 служители на курс, за да не се затормозява работата на общината. Обученията могат да бъдат изнесени извън Община Петрич. Обученията ще се проведат от избран външен изпълнител.
Дейност 3: Провеждане на специализирано обучение от Каталога на Института по публична администрация за 2014г. ”Обща рамка за оценка на качеството в публичната администрация (CAF) – прилагане на европейски опит и практика в България”, с каталожен Учебното съдържание и продължителността на обучението е съгласно обучителния курс ”Обща рамка за оценка на качеството в публичната администрация (CAF) – прилагане на европейски опит и практика в България”, с каталожен № (УА-9)/2014г., провеждан от Института по публична администрация и е предназначено за ръководители и служители в общинската администрация. Общият брой на обучаемите е 10 служители, организирани в група или в групи, като се осигури непрекъсваемост на процеса на работа.
Дейност 4. Дейности за информация и публичност Тази дейност е насочена към осъществяване на мерки за популяризиране на проекта чрез информиране на широката общественост и медиите, както и на факта, че Европейският социален фонд и правителството на Република България са финансирали проекта в съответствие с правилата за информация и публичност в европейските регламенти. Настоящата дейност ще включва: • Провеждане на начална пресконференция • Провеждане на финална пресконференция • Изработване интернет банер – 1 брой • Публикации в местни вестници – 2 броя • Изработване на информационни брошури – 300 броя • Доставени и брандирани с логото на ОПАК и ЕС, USB преносими памети от по 4GB – 200 броя • Изработени флаери с информация за проекта и Програмата – 250 броя • Изработени реклaмни тефтери с логото на Порграмата и ЕС – 50 броя • Изработени рекламни чанти с логото на Програмата и ЕС – 150 броя • Изработени брандирани рекламни химикалки с логото на Програмата и ЕС – 300 броя • Изработени информационни плакати с логото на Програмата и ЕС -50 броя • Радио събщения в местни радиостанции - 10 броя При провеждането на дейностите за информация и публичност ще се спазват всички изисквания на Управляващия орган на ОПАК относно информацията и публичността на материалите и събитията. На рекламни материали, които ще бъдат разпространявани при провеждането им, изрично ще бъде оповестено, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като се използват флагът на ЕС, логото и слоганът на ЕСФ и на ОПАК.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Би Ен Груп БГ" ООД
ССАРМ
"ДРЕЙК АДВЪРТАЙЗИНГ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 114 500 BGN
Общ бюджет: 107 997 BGN
БФП: 107 997 BGN
Общо изплатени средства: 22 900 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 107 997 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 22 900 BGN
2015 0 BGN
22 900 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 91 798 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 19 465 BGN
2015 0 BGN
19 465 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 200 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 435 BGN
2015 0 BGN
3 435 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Сключени граждански договори с екипа за управление на проекта
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Съставени междинни и окончателен доклад
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Подписани договори за изпълнение
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Проведени обучения
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Обучени служители
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2 - Получени сертификати
Индикатор 11 (Д) По Дейност 3 - Проведени обучения
Индикатор 12 (Д) По Дейност 3 - Обучени служители
Индикатор 13 (Д) По Дейност 3 - Получени сертификати
Индикатор 14 (Д) По дейност 4 - Организирани и проведени публични събития
Индикатор 15 (Д) По Дейност 4 - Разработени рекламни материали
Индикатор 16 (Д) По Дейност 4 - Публикувани съобщения в местни вестници
Индикатор 17 (Д) По Дейност 4 - Излъчени радиосъобщения в местни радиостанции
Индикатор 18 (Д) По Дейност 4 - Изработен и публикуван интернет банер


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз