Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.08-0006-C0001
Номер на проект: 14-11-6
Наименование: Усъвършенстване на структурата и насърчаване на организационното развитие на Национална служба по зърното (НСЗ)
Бенефициент: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.07.2014
Начална дата: 26.08.2014
Дата на приключване: 26.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Оптимизиране на структурата на Националната служба по зърното (НСЗ) за ефективно и ефикасно управление на администрацията
Дейности: Д 1. Дейности за организация и управление на проекта За по-ефективното управление на проекта ще се изготви План за действие, в който ще се заложат срокове за изпълнение и лица, които са отговорни за всяка дейност. Екипът ще се събира на работни срещи всеки месец, ще изготвя междинните и окончателния доклад към Управляващия орган на ОПАК и ще следи за своевременно провеждане на обществените поръчки.
Д 2. Извършване на функционален анализ в администрацията на НСЗ съгласно единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация Извършването на функционалния анализ на НСЗ ще се извърши чрез прилагане на Единната методология за функционален анализ при следните етапи: • Планиране и подготовка; • Провеждане на функционалния анализ; • Анализ на данните и приключване на функционалния анализ; • Наблюдение и мониторинг на изпълнението на анализа. Първият етап е подготвителната фаза, в която ще бъдат ангажирани ръководството и администрацията на НСЗ, като важна предпоставка за създаване на приемствена среда. Последното е важно за установяване на добра комуникация, и оттам – получаване на точна и навременна информация. На следващо място ще бъдат идентифицирани всички заинтересовани страни. Акцентът на анализа ще бъде уточнен върху релевантността на функциите и организационното структуриране, ефективността и ефикасността на администрацията. Вторият етап ще включва анализ на текущото състояние, преглед на законодателството, регламентиращо структурата и дейността на администрацията, идентифициране на областите на политика, за които отговаря НСЗ, идентифициране, групиране и анализ на правомощията на структурите на администрацията, изготвяне на препоръки и план за организационното структуриране на администрацията, изготвяне на препоръки и план за подобряване на ефективността от дейността на администрацията, изготвяне на препоръки и план за подобряване на ефикасността и икономичността, и преглед на организационно-управленския модел на НСЗ и идентифициране на препоръки за извеждане извън администрацията на нетипични функции, премахване на излишни и дублиращи се функции. Третият етап включва дефиниране на приоритетни области и предложения за подобрение, изготвяне на план за действие, изготвяне на доклад за извършения функционален анализ и препоръки за повишаване ефективността на администрацията посредством организационни и структурни промени. Четвъртият етап включва изготвяне на план за наблюдение и е логичното продължение на функционалния анализ. Наблюдението на изпълнението представлява гаранция за устойчивост на постигнатите резултати. Наблюдението на изпълнението ще се извършва от длъжностни лица, които ще бъдат задължени да представят доклади.
Д 3. Изготвяне на стратегия за оптимизация на администрацията, работните процеси и актуализиране на съществуващата нормативна база Изпълнението на тази дейност е пряко следствие от изпълнението на Дейност 2. В рамките на дейността ще се изготви стратегия за оптимизация в следствие на приоритетите и политиките на НСЗ. Изготвената стратегия за оптимизация на администрацията, ще включва: • Анализ на текущото състояние на процесите в НСЗ • Преглед и анализ на съществуващите методологии, процедури и вътрешни правила • Изготвяне на план за оптимизацията на работните процеси • Актуализация на вътрешно – нормативни актове
Д 4. Провеждане на две кръгли маси за заинтересуваните страни във връзка с изготвения функционален анализ За резултатите от проведения функционален анализ на администрацията на НСЗ ще се информират идентифицираните заинтересовани страни. Подготвеният доклад по анализа ще бъде обсъден с лицата, които носят отговорността за изпълнението на функциите и дейностите на административната структура, познават спецификата на дейността й и ще бъдат ангажирани с реализирането на плана за действие. В резултат от тази дейност ще бъдат проведени две кръгли маса за обсъждане на извършвания функционален анализ със заинтересованите страни. В събитието ще вземат участие 100 участника – представители на всичките звена в структурата на НСЗ.
Д 5. Дейности за информация и публичност В рамките на тази дейност ще се провежда популяризиране и представяне на резултатите от проекта до възможно най-широк кръг служители на администрацията и медиите. Дейността включва: Подготвяне и отпечатване на 2 съобщения за медиите, които да отразяват дейността по проекта Конференции (в началото и в края на проекта) за представяне на целите на проекта и за запознаване с постигнатите резултати от проекта и демонстрация на услугите; Изготвяне и отпечатване на брошури 100 бр. Изработване на банер 1 бр. Разпространени 100 бр. USB
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 100 953 BGN
Общ бюджет: 56 764 BGN
БФП: 56 764 BGN
Общо изплатени средства: 58 714 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 56 764 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 20 190 BGN
2015 38 524 BGN
58 714 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 48 250 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 162 BGN
2015 32 746 BGN
49 907 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 515 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 029 BGN
2015 5 779 BGN
8 807 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 3 (Д) По Дейност 1 - Междинни и окончателни доклади
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Техническа документация
Индикатор 5 (Д) По Дейност 2 - Функционален анализ
Индикатор 6 (Д) По Дейност 3 - Стратегия за оптимизация на администрацията
Индикатор 7 (Д) По Дейност 4 - Кръгли маси
Индикатор 8 (Д) По Дейност 4 - Участници
Индикатор 9 (Д) По Дейност 5 - Пресконференции
Индикатор 10 (Д) По Дейност 5 - Съобщения в медии
Индикатор 11 (Д) По Дейност 5 - Брошури
Индикатор 12 (Д) По Дейност 5 - USB
Индикатор 13 (Д) По Дейност 5 - Банер


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз