Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0066-C0001
Номер на проект: M13-22-67
Наименование: Община Копривщица – компетентна администрация в полза на гражданите
Бенефициент: Община Копривщица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 26.08.2014
Дата на приключване: 26.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Копривщица
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на служителите в община Копривщица чрез обучения
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от трима члена – ръководител, счетоводител и координатор. На първата среща на екипа ще бъде изготвен план за действие и ще бъдат разписани конкретните ангажименти на членовете. Ще бъде уточнен график за ежемесечните срещи на екипа, на които ще се отчита напредъкът по изпълнение на проекта, резултатите от изпълнението, констатирани евентуални пропуски и мерки за отстраняването им. Екипът за управление е изцяло ангажиран с организация на дейностите, съблюдаване на постигнатите резултати и отчитането им.
Дейност 2. Обучения по ключови компетентности 2.1 Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация В обучението е изнесено с продължителност 20 учебни часа, 3 дни и в него ще се включат 20 служители. Обучението е насочено към всички служители предвид важността на тематиката за добрия психо-климат на работното място, който от своя страна е предпоставка за ефективно изпълнение на служебните задължения. 2.2 Лична ефективност В обучението ще бъдат включени 20 служители. То е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа. Обучението е предвидено за служители, заемащи ръководни и експертни длъжности в общинската администрация. 2.3 Работа с хора със специфични потребности В обучението ще се включат 20 служители. Обучението ще е с продължителност 20 учебни часа в рамките на 3 дни. Обучението е предвидено служителите в администрацията.
Дейност 3. Обучения в Института по публична администрация 3.1 Курс: Прилагане на Административно-процесуалния кодекс /за неюристи/ /сигнатура по Каталога на ИПА за 2014 – ПП-6.2/. Обучението е с продължителност 1,5 дни, 12 учебни часа и в него ще се включат четирима общински служители. За участниците в обучението са предвидени командировъчни съгласно Наредбата за командировките в страната. Преминалите курса на обучение служители ще получат сертификат.
Дейност 4. Информация и публичност Провеждане на две пресконференции: начална (за запознаване на обществеността с целите и очакваните резултати на проекта) и заключителна (за представяне на постигнатите резултати). Изработване на брошури с темите на обученията, предназначени за информиране за обученията. Изработване на банер, който ще се поставя пред помещенията при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта. Изработване на семинарни папки, които ще се използват за поставяне на материали от обучението, при провеждане на пресконференциите. Блок-листи ще се предоставят на участниците в обученията. Заявления за отбелязване желанията на участниците за включване в обучение. Изработване на химикали с логото на програмата. Изработване на флаш-памети, съдържащи материали за обученията.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 65 805 BGN
Общ бюджет: 37 524 BGN
БФП: 37 524 BGN
Общо изплатени средства: 37 524 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 37 524 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 161 BGN
2015 24 364 BGN
37 524 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 31 896 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 187 BGN
2015 20 709 BGN
31 896 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 629 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 974 BGN
2015 3 655 BGN
5 629 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Сключени договори с членовете на екипа
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Проведени работни срещи
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Проведени тръжни процедури
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Проведени обучения
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Обучени служители
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Получени сертификати
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: Проведени обучения
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Обучени служители
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: Получени сертификати
Индикатор 14 (Д) По дейност 4: Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: Изработени брошури
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: Изработени семинарни папки, блок-листи за писане, заявления за включване в обучение, химикали - брой от всеки вид
Индикатор 17 (Д) По дейност 4: Банер
Индикатор 18 (Д) По дейност 4: Флаш-памети


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз