Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.06-0012-C0001
Номер на проект: 14-32-12
Наименование: Надграждане на Национален регистър БУЛСТАТ и реализация на технологични решения за свързването му с централните системи на електронното управление за целите на Комплексното административно обслужване.
Бенефициент: Агенция по вписванията
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2014
Начална дата: 25.08.2014
Дата на приключване: 25.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Надграждане на Национален регистър БУЛСТАТ и реализация на технологични решения за свързването му с централните системи на електронното управление за целите на Комплексното административно обслужване
Дейности: Дейност 2: Информация и публичност Организиране на разяснителна кампания за представяне на помощта на програмата „Административен капацитет” за постигане на целите на проекта. Дейността включва: • планиране и провеждане на мероприятия за популяризиране на резултатите от проекта и дейностите, които са предмет на анализ – разяснителна кампания в печатни и електронни издания, разработване на електронни информационни бюлетини; За всички дейности ще се осигурява информираност и публичност с помощта на традиционни и електронни средства относно целите и начините на финансиране на проекта. Върху всички материали, обяви и публикации ще бъде оповестено, че проектът е получил финансиране от ЕСФ чрез ОПАК. Съгласно изискванията за информация и публичност, информационните материали ще съдържат: името на проекта, името и логото на ОПАК, името на ЕСФ и флага на ЕС. За информацията, разпространявана по електронен път (Интернет страници, електронни съобщения) или чрез аудио-визуални материали, описаните мерки за публичност и информираност ще се прилагат аналогично.
Дейност 3. Одит на проекта В рамките на Дейността ще бъде извършен независим одит на проекта за получаване на разумна увереност, че:  Разходите са извършени съобразно Договора за безвъзмездна финансова помощ;  Разходите са извършени в съответствие с европейското и националното законодателство, включително съобразно правилата за избор на изпълнител (ЗОП, ПМС 330);  Всички декларирани разходи са действително извършени и допустими, в съответствие с изискванията на регламентите на ЕС, ПМС № 62/2007 и ПМС № 231/2007 г.;  Първичните счетоводни документи (фактури, протоколи и др.) и документите с еквивалентна доказателствена стойност са налични и валидни;  Декларациите за възстановяване на средства, подадени от бенефициентите са точни, пълни и са във формат, изискван от съответния УО;  Разходите са извършени в съответствие със счетоводните принципи. Поддържа се отделно аналитично отчитане на разходите в счетоводната система;  Разходите са извършени през периода, упоменат във финансовия/те отчет/и, за дейността по изпълнение на посочения по-горе договор;  Разходите са вписани в отчета на бенефициента (и в отчетите на партньорите в случай на финансов принос в полза на бенефициента от страна на партньорите);  Проверка на приходи от дейността;  Разходите не включват недопустими разходи съгласно чл.10 от ПМС 231/20.09.2007 г.;  Спазени са мерките за информация и публичност;  Спазени са изискванията съгласно ЗФУКПС по отношение на поддържането на адекватна одитна пътека;  Всички дейности по съответния проект са надлежно документирани като всички документи за разходите се съхраняват и са на разположение на националните и европейските контролни органи при поискване.
Дейност 4: Управление на проекта В обхвата на тази дейност са включени всички дейности, свързани с организацията и управлението на проекта. Предвижда се тя да стартира непосредствено след сключването на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и да се изпълнява през целия период на действие на проекта. В рамките на тази дейност се предвижда изпълнението на следните поддейности:  Сформиране на екипа по проекта – за изпълнението на проекта ще бъде определен екип от експерти, а именно – Ръководител на проекта; трима Координатор на проекта; Счетоводител на проекта; Юрист, двама Бизнес експерти – Нациионален регистър БУЛСТАТ, един ИТ експерт и Технически сътрудник. В рамките на тази поддейност ще бъдат изготвени съответните вътрешни правила/заповеди за работата на екипа;  Провеждане на регулярни месечни срещи – в рамките на тази поддейност ще бъдат провеждани месечните срещи на екипа по проекта, на които ще бъдат обсъждани, както напредъка по изпълнение на проекта, така и съответните бъдещи действия за гарантиране спазването на план-графика за изпълнение на дейностите по проекта; Организиране и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители – екипът по проекта ще изготви график за планираните за изпълнение от външни изпълнители дейности по проекта и ще организира и проведе обществените поръчки в съответствие със Закона за обществените поръчки. Екипът за управление на проекта, съвместно с администрацията на Агенцията по вписванията ще разработи документациите за възлагане на обществените поръчки за изпълнението на Дейности 1, 2, и 3 от настоящият проект. Организиране и изпълнение на задълженията за отчитане на напредъка по проекта – екипът за изпълнение на проекта ще подготвя и изпраща на Договарящия орган изискуемите по проекта отчети и доклади за отчитане на техническия и финансов напредък по проекта. В рамките на тази поддейност ще бъде осъществявана и цялата кореспонденция с Договарящия орган, свързана с изпълнението на проекта.
Дейност 1: Надграждане на Национален регистър БУЛСТАТ чрез предоставяне на интерфейси за връзка с ЕСГРАОН, Търговския регистър, МВР, НАПОО и ГРАО. Реализация на технологични решения за свързване с централните системи на електронното управление за цел При реализацията на дейността ще бъдат изпълнени следните основни задачи: - Изготвяне на тръжна документация от екипа за управление на проекта и провеждане на обществена поръчка за възлагане на Дейност 1 за изпълнение; - Анализ на данните, които регистър БУЛСТАТ може да обменя с ЕСГРАОН, Търговския регистър, МВР, НАПОО и ГРАО; - Спецификация на интерфейсите за обмен на данни; - Създаване на правила и политики за използване на данните в регистър БУЛСТАТ; - Реализация на интерфейсите като уеб услуги; - Създaване на интерфейси (уеб услуги) за интеграция с компонента на електронно управление Единна среда за обмен на електронни данни за синхронен достъп до данните в регистрите. По този начин ще се изгради интерфейс, който да дава възможност за връзка на регистъра с централните системи на електронното управление. Типът и параметрите на интерфейса ще се съгласуват с МТИТС по време на разработване на техническите задания за възлагане на обществената поръчка по дейността.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
БОЙЧЕВА ОДИТ
"АКСИОР" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 497 437 BGN
Общ бюджет: 451 137 BGN
БФП: 451 137 BGN
Общо изплатени средства: 99 487 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 451 137 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 99 487 BGN
99 487 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 383 467 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 84 564 BGN
84 564 BGN
В т.ч. Национално финансиране 67 671 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 14 923 BGN
14 923 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 (Д) По дейност 1: Брой регистри за които е осигурен автоматизиран обмен на данни;
Индикатор 3 (Д) По дейност 1: Брой свързвани на електронни регистри с централните системи на електронното управление за постигане на автоматизиран обмен на регистрови данни и информация, включително изграждане на конвертори/адаптери за автоматизиран обмен на данни
Индикатор 4 (Д) По дейност 2: Проведена откриваща конференция
Индикатор 5 (Д) По дейност 2: Проведена на закриваща конференция
Индикатор 6 (Д) По дейност 2: Публикации в медии (включително в електронни СМИ)
Индикатор 7 (Д) По дейност 2: Рекламен банер със стойки с пълноцветен печат с висока резолюция формат 60х160
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Плакати 50х70 см. (4 цвята)
Индикатор 9 (Д) По дейност 3: Изготвени 1 междинен и 1 окончателен одитен доклад
Индикатор 10 (Д) По дейност 4: Изготвен документ съдържащ списък и описващ ролите, задълженията и отговорностите в екипа за управление на проекта.
Индикатор 11 (Д) По дейност 4: Изготвен документ съдържащ подробен график за изпълнение на дейностите.
Индикатор 12 (Д) По дейност 4: Изготвени технически задания и документации за стартиране на процедури по ЗОП за избор на изпълнител по всяка от дейностите.
Индикатор 13 (Д) По дейност 4: Успешно приети всички дейности по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз