Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.06-0017-C0001
Номер на проект: 14-32-17
Наименование: Подобряване на административното обслужване на гражданите и взаимодействието между доставчиците на административни услуги чрез надграждането на Регистъра на имуществените отношения на съпрузите
Бенефициент: Агенция по вписванията
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2014
Начална дата: 25.08.2014
Дата на приключване: 25.05.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е повишаване на качеството на административното обслужване на гражданите и подобряване на взаимодействието между Агенцията по вписванията и другите доставчици на електронни административни услуги във връзка със създаването, актуализирането и използването на Регистъра на имуществените отношения на съпрузите (РИОС).
Дейности: Дейност 1: Анализ и проектиране: Анализ на административните процеси и механизми във връзка с предоставянето на административни услугите от РИОС от страна на АВ с оглед интеграция, оптимизация и електронизация; разработка на техническа спецификация з В рамките на тази дейност са включени следните поддейности: 1. Извършване на юридически анализ. 2. Извършване на бизнес анализ. 3. Подготовка на техническа спецификация. Юридическият анализ обхваща: • Анализ на нормативната и вътрешноведомствената уредба на РИОС, който включва анализ на административните и работните процеси във връзка с поддържането на актуалността, функционирането и използването на РИОС от гражданите и другите доставчици на електронни административни услуги с оглед тяхната оптимизация и интеграция. • Анализ на нормативната уредба, свързана с електронното управление в България. • Анализ за съответствието на нормативната регламентация на РИОС с нормативната уредба на електронното управление и при необходимост – подготовка на актове за изменение и допълнение на уредбата, чрез които да се отстрани несъответствието. Бизнес анализ на текущото състояние на административните процеси с оглед установяване на необходимост от реинжинеринг на процесите и реализирането им електронно съгласно ЗЕУ и наредбите по прилагането му. Разработка на техническа спецификация за необходимите софтуерни разработки за надграждане на регистъра съобразно установеното в анализа.
Дейност 2: Софтуерна разработка: Надграждане на работещата ИС, разработване и внедряване на електронни административни услуги, миграция на данни и внедряване. Надграждането на съществуващата информационно-комуникационна среда на АВ и ИС на РИОС ще бъде осъществено чрез интеграция, разработка на нови и подобряване на съществуващи софтуерни модули. Главната цел при осъществяването на технологичните разработки ще бъде внедряване на електронни административни услуги по смисъла на ЗЕУ, изчистване на данните в регистъра и подготовката им за бъдещо автоматизирано предоставяне към потребителите им. В момента част от данните се дублират, липсва структурираност в определена част от данните, системата не работи с по-новите версии на браузърите (текущо работи с IE7.0), използвания приложен сървър е IS6.0 (Windows 2003), необходимо е да работи на минимум на IS8.0. Също така регистърът и данните в него трябва да се мигрират на нов хардуер. Необходимо е въвеждането на мултиезичност на регистъра, интерфейси за обмен на данни с външни системи и потребители, включване на механизъм за електронно заплащане и електронно предоставяне на данни. В рамките на тази дейност ще бъде извършено: • Непосредствено програмиране на новите модули, функционалностите и редизайн на потребителския интерфейс във връзка с новоразработваните електронни административни услуги (Издаване на справки от Регистъра на имуществените отношения на съпрузите, относно избрания режим на имуществени отношения на съпрузите (Семеен кодекс - чл. 19, ал. 4, Наредба № 11 от 16 септември 2009г.) и издаване на удостоверение от Регистъра на имуществените отношения на съпрузите, относно избрания режим на имуществени отношения на съпрузите (Семеен кодекс - чл. 19, ал. 4, Наредба № 11 от 16 септември 2009г.) и промяната на регистъра, чрез писане на програмен код въз основа на техническата спецификация, изготвена в рамките на аналитичните дейности; • От регистъра ще се изгради интерфейс базиран на отворени стандарти за изход на данните, който да дава възможност за връзка на регистъра с други системи, вкл. и тези на централните системи, типа и параметрите на интерфейса ще се съгласуват с МТИТС по време на разработването на техническите задания за възлагане на обществената поръчка по дейността. • Надграждане на съществуващата система. В процеса на софтуерната реализация ще се изисква разработване на прототипи на програмните приложения, които ще подлежат на одобрение от управляващия екип. • Подготовка и подаване на заявления за вписване на информационни обекти и услуги в регистрите за оперативна съвместимост съгласно изискванията на ЗЕУ, тестване, документиране, инсталации и внедряване. В рамките на дейността се очаква изпълнителят да разработи техническа и експлоатационна документация съдържаща: • Ръководство за администратора; • Ръководство за потребителя; • Детайлно описание на базата данни; Описание и документация на Source-кода на новоразработените модули.
Дейност 3: Одит: Извършване на цялостен финансов одит след приключване на основните дейности по проекта и изготвяне на одиторски доклад Целта на финансовия одит е да се оцени дали всички извършени разходи отговарят на изискванията за допустимост, регламентирани в ОПАК. Дейността е задължителна за проекти с бюджет над 200 000 лв. и включва следните дейности: • Осъществяване на консултации по време на реализацията на проекта; • Извършване на цялостен одит след приключване на основните дейности по проекта; • Изготвяне на одиторски доклад. Финансовият одит ще бъде извършен от лицензирана фирма или експерт-счетоводител в края на проекта и докладът ще бъде приложен към финалния отчет на проекта.
Дейност 4: Информация и публичност: Провеждане на публични мероприятия, изработване и разпространение на рекламни и информационни материали, публикуване на актуална информация за проекта на интернет страницата на АВ. Тази дейност ще се провежда с цел да се популяризира сред обществеността дейността по проекта, като се спазват насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност на ОПАК. Тази дейност ще се осъществява по време по време на целия проект посредством публични мероприятия и рекламни и информационни материали за популяризиране на целите, очакваните, а в последствие и постигнати резултати на проекта и финансовия принос на ЕСФ. Дейността ще бъде осъществена посредством: • организиране на 1 пресконференция за оповестяване на стартирането на проектните дейности, неговите цели и очакваните резултати; • организиране на 1 кръгла маса за целевите групи; • изработка и разпространение на рекламни и информационни материали; • публикуване на актуална информация за проекта на интернет страницата на АВ.
Дейност 5: Управление на проекта: Осъществяване на текущ контрол върху всички изпълнители на дейности по проекта, верификация на направените разходи, подготовка на финансови и технически отчети, съгласно изискванията на Оперативна програма „Администр За управление и изпълнение на проекта ще бъде сформиран екип от експерти, които ще ръководят и координират проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения с Управляващия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В екипа ще бъдат включени служители на АВ. Екипът на проекта ще осъществява текущ контрол върху дейността на изпълнителите, включително качеството на изготвените анализи, документи, технически описания и софтуерни разработки, верификация на направените разходи, мониторинг на дейностите по проекта. АВ ще участва активно в дейностите на изпълнителя и ще се стреми да включи всички заинтересовани лица и страни в процеса на надграждане на функционалностите на информационната система на РИОС с цел отчитане на техните интереси и коментари. Екипът на бенефициента ще изготвя регулярни финансови и технически отчети, съгласно изискванията на ОПАК. В рамките на проекта ще бъдат възложени 2 обществени поръчки: • За изпълнител на Дейност 1 и Дейност 2; • За изпълнител на Дейност 4. За изпълнение на Дейност 3 ще бъде направен избор на одитор в съответствие със ЗОП. Тръжната документация ще се разработи от служителите на АВ и няма да се използва външен консултант. Екипът за управление на проекта ще контролира качеството на разработените документи и ще подпомага работата на своите колеги с необходимата информация и ще участва в оценителната комисия. В рамките на тази дейност ще бъдат организирани и проведени срещи на екипа за управление, за разпределяне на конкретните задачи и отговорности, както и за разработване на детайлизиран план за изпълнение на проекта. По време на изпълнението на проекта ще бъде провеждан ежемесечен мониторинг, като при констатация на отклонение от предварително планираните параметри, ще се извършва своевременно проучване на причините за него и ще се вземат мерки за отстраняването му. Част от задълженията на екипа за управление на проекта включват изготвянето на междинни технически доклади и финансови отчети за УО на ОПАК за напредъка по проекта и финален технически доклад и финансов отчет след приключване на дейностите по проекта. С особено внимание ще се следи правилното попълване и поддържане на Досието на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 499 249 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 99 850 BGN
2015 - 99 850 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 84 872 BGN
2015 - 84 872 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 977 BGN
2015 - 14 977 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 (Д) По Дейност 1 - Доклад от анализ на нормативната база и вътрешните документи на АВ във връзка с поддържането на РИОС
Индикатор 3 (Д) По Дейност 1 - Доклад от бизнес анализ на текущото състояние на административните процеси, необходими за създаването, поддържането и използването на регистъра, който ще се надгражда в рамките на проекта
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Техническа спецификация, която ще съдържа модел на реализация по електронен път на процеси и процедури; спецификация за необходимите софтуерни разработки
Индикатор 5 (Д) По Дейност 2 - Разработени нови електронни административни услуги
Индикатор 6 (Д) По Дейност 2 - Надграден електронен регистър
Индикатор 7 (Д) По Дейност 2 - Изграден интерфейс за връзка с външни системи базиран на отворени стандарти
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Подготвени и подадени заявления за вписване на информационни обекти и услуги в Регистрите за оперативна съвместимост, съгласно изискванията на ЗЕУ и осигурена оперативна съвместимост на информационно-комуникационната среда на АВ
Индикатор 9 (Д) По Дейност 3 - Положителен одиторски доклад
Индикатор 10 (Д) По Дейност 4 - Проведена пресконференция за оповестяване стартирането на проекта и поставените цели
Индикатор 11 (Д) По Дейност 4 - Участници във встъпителната пресконференция
Индикатор 12 (Д) По Дейност 4 - Проведена пресконференция за оповестяване края на проекта и постигнатите резултати
Индикатор 13 (Д) По Дейност 4 - Участници в заключителната пресконференция
Индикатор 14 (Д) По Дейност 4 - Организирана кръгла маса за представителите на целевите групи по проекта
Индикатор 15 (Д) По Дейност 4 - Участници в кръглата маса
Индикатор 16 (Д) По Дейност 4 - Отпечатани и разпространени папки
Индикатор 17 (Д) По Дейност 4 - Брандирани и разпространени рекламни химикали
Индикатор 18 (Д) По Дейност 4 - Отпечатани и разпространени рекламни тефтери
Индикатор 19 (Д) По Дейност 4 - Отпечатани и разпространени цветни, информационни брошури
Индикатор 20 (Д) По Дейност 4 - Изготвена и доставена информационна табела
Индикатор 21 (Д) По Дейност 5 - Изготвен пакет тръжна документация
Индикатор 22 (Д) По Дейност 5 - Междинен технически доклад
Индикатор 23 (Д) По Дейност 5 - Окончателен технически доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз