Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0079-C0001
Номер на проект: M13-22-80
Наименование: Мотивирани, Иновативни Служители за Инициативна администрациЯ – „МИСИЯ„
Бенефициент: Община Средец
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 25.08.2014
Дата на приключване: 25.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Средец
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на община Средец за по-мотивирано, по-ефективно и по-ефикасно изпълнение на техните задължения
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип по управление на проекта Организационната структура за изпълнение на проекта ще се състои от екип за управление на проекта (ЕУП), който ще бъде формиран от служители на общинска администрация Средец. ЕУП ще включва : 1. Ръководител; 2. Координатор; 3. Счетоводител. Служителите, определени за участие в ЕУП са с подходяща квалификация и опит в управлението на проекти. Сформираният екип ще създаде организация и ще работи за реализация на основните и специфични цели на проекта, чрез управление на комуникацията, координиране на дейностите, разпределяне на отговорности, управление на разходите, наблюдение и мониторинг за успешно приключване на планираните дейности. Екипът ще бъде отговорен за изготвянето на междинните и окончателния доклад към Управляващия орган на ОПАК и за своевременно провеждане на обществените поръчки. За по-ефективното управление на проекта ще се изготви План за действие, в който ще се заложат срокове за изпълнение разпределение на дейностите. Предвижда се също провеждане на работни срещи, в рамките на които да се решават текущи въпроси и да се координират отговорните лица. Предвид факта, че се очакват промени в Закона за обществените поръчки община Средец ще наеме външен изпълнител, който да разработи пълния пакет документации за провеждане на процедури за избор на изпълнители по дейности 3 и 4 на проекта.
Дейност 2 Провеждане на специализирани обучения за изграждане на нови ключови компетентности В рамките на тази дейност са планирани обучения са придобиване на нови ключови компетентности, свързани с две тематични области.  Първата област обхваща изграждане на детайлни знания чрез специализирано обучение за работа с основни текстообработващи програми и създаване на таблици Обученията ще са разделени в два модула – един за текстообработващи програми и втори – за работа с таблици. В обучението по дигитални компетентности ще се включат 20 служителя от дирекции „Административно-правно и информационно обслужване“, „Финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси“, „Местни приходи и общинска собственост“ и кметски наместници. Това ще са служители, които в ежедневната си работа обслужват граждани. Продължителността на обучението е предвидена в рамките на 5 дни, с място на провеждане в община Средец.  Втората тематична област е насочена към провеждане на екипен коучинг за придобиване на знания и практически умения, свръзани с инициативност, проактивно поведение и иновативност сред служителите на община Средец. Във втората тематична област ще бъдат проведени общо три специализирани обучения, които ще обхванат ръководните и експертните кадри на обшината. Обученията са групирани в три отделни групи – първата група ще обхване ръководните кадри на община Средец, втората и третата група – служители от всички дирекции на общината и кметства Чрез така планираните обучения се цели максимален брой служители да придобият знания и умения по темата. Всяко едно от обученията ще бъде с продължителност 3 дни с общо 24 обучителни часа. Обученията ще бъдат изнесени, извън община Средец, за да се осигури оптимална концентрация и участие на служителите. В обучението за ръководни кадри ще бъдат включени 30 общински служители, включително кметовете и кметските наместници. В обучението за експертния състав на общината ще бъдат включени представители на съответните дирекции и служители в кметства – общо 70 души. С цел оптимални условия за работа в групи, обучението за експертния състав ще бъде проведено в два отделни времеви диапазона – всеки за по 35 души. За проведените обучения избрания изпълнител ще има задължението да издаде сертификат, удостоверяващ, че служителя е преминал обучение по съответната тема и придобил знания и умения.
Дейност 3 Провеждане на специализирани обучения за изграждане на нови ключови компетентности В рамките на тази дейност са планирани обучения са придобиване на нови ключови компетентности, свързани с две тематични области.  Първата област обхваща изграждане на детайлни знания чрез специализирано обучение за работа с основни текстообработващи програми и създаване на таблици Обученията ще са разделени в два модула – един за текстообработващи програми и втори – за работа с таблици. В обучението по дигитални компетентности ще се включат 20 служителя от дирекции „Административно-правно и информационно обслужване“, „Финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси“, „Местни приходи и общинска собственост“ и кметски наместници. Това ще са служители, които в ежедневната си работа обслужват граждани. Продължителността на обучението е предвидена в рамките на 5 дни, с място на провеждане в община Средец.  Втората тематична област е насочена към провеждане на екипен коучинг за придобиване на знания и практически умения, свръзани с инициативност, проактивно поведение и иновативност сред служителите на община Средец. Във втората тематична област ще бъдат проведени общо три специализирани обучения, които ще обхванат ръководните и експертните кадри на обшината. Обученията са групирани в три отделни групи – първата група ще обхване ръководните кадри на община Средец, втората и третата група – служители от всички дирекции на общината и кметства Чрез така планираните обучения се цели максимален брой служители да придобият знания и умения по темата. Всяко едно от обученията ще бъде с продължителност 3 дни с общо 24 обучителни часа. Обученията ще бъдат изнесени, извън община Средец, за да се осигури оптимална концентрация и участие на служителите. В обучението за ръководни кадри ще бъдат включени 30 общински служители, включително кметовете и кметските наместници. В обучението за експертния състав на общината ще бъдат включени представители на съответните дирекции и служители в кметства – общо 70 души. С цел оптимални условия за работа в групи, обучението за експертния състав ще бъде проведено в два отделни времеви диапазона – всеки за по 35 души. За проведените обучения избрания изпълнител ще има задължението да издаде сертификат, удостоверяващ, че служителя е преминал обучение по съответната тема и придобил знания и умения.
Дейност 4 Информация и публичност Дейността е насочена към популяризиране на целите, дейностите, очакваните резултати от проекта, за да се информира обществеността чрез различни комуникационни канали за приноса от Общността. Дейността ще бъде изпълнявана при спазване на изискванията на УО на ОПАК по отношение на задължителните реквизити за визуализация на проекти, финансирани чрез ЕСФ и ОПАК. За постигане на информираност и публичност по проекта се предвижда: - Организиране и провеждане на две пресконференции – една при старта на проекта и една при приключването на проекта; - Отпечатване на 150 брошури – А4, пълна цветност, съдържащи информация за целите, дейностите и резултатите по проекта; - Изработка на 150 комплекта информационни материали – папки, химикалки, ноутпад, предвидени за обученията. Съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006 Община Средец ще има задължението да популяризира и да осигури публичност на изпълнявания проект и осигурения финансов принос на ЕСФ. В рамките на тази дейност ЕУП ще разработи бланка, съдържаща всички задължителни реквизити – флага на ЕС, логата и слоганите на ОПАК и ЕСФ, задължителният текст за финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Тази бланка ще бъде използвана от всички участници в процеса по изпълнение на проекта във връзка с документите, свързани с проекта. Избраните изпълнители също ще имат задължението да спазват изискванията за информация и публичност чрез включени клаузи в техните договори. Чрез планираните дейности и количества се цели популяризиране на получения финансов принос от общността.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
"Беневент" ООД
"ИНФО ТРЕЙДИНГ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 100 514 BGN
Общ бюджет: 97 205 BGN
БФП: 97 205 BGN
Общо изплатени средства: 97 205 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 97 205 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 20 100 BGN
2015 77 105 BGN
97 205 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 82 624 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 085 BGN
2015 65 539 BGN
82 624 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 581 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 015 BGN
2015 11 566 BGN
14 581 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Брой сключени граждански договори
Индикатор 6 (Д) Брой протоколи
Индикатор 7 (Д) Брой подготовени технически и финансови доклади и искания за плащане
Индикатор 8 (Д) Искания за плащане
Индикатор 9 (Д) Сключени договори с изпълнителите
Индикатор 10 (Д) Бр. проведени обучения в ИПА
Индикатор 11 (Д) Брой обучени служители
Индикатор 12 (Д) Бр. проведени обучения
Индикатор 13 (Д) Бр. обучени служители
Индикатор 14 (Д) Бр. Проведени пресконференции
Индикатор 15 (Д) Бр. Разработени, отпечатани и разпространени брошури
Индикатор 16 (Д) Бр. изработени комплекта (папки и химикали)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз