Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.06-0011-C0001
Номер на проект: 14-32-11
Наименование: ВЪВЕЖДАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧРЕЗ АВТОМАТИЗИРАН ОБМЕН НА ДАННИ С ПУБЛИКУВАНИ РЕГИСТРИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА
Бенефициент: АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2014
Начална дата: 25.08.2014
Дата на приключване: 25.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Модернизиране на системата за административно обслужване в АЯР чрез въвеждане на комплексни административни услуги
Дейности: Дейност 5 Одит на проекта За изпълнението на дейност 5 след провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП ще бъде избран квалифициран одитор (одиторската фирма или дипломиран експерт-счетоводител), който съвместно с екипа за управление на проекта и изпълнителите по проекта ще участва в подготовката на междинните доклади за изпълнението на проекта. Одиторът ще осигури добросъвестно, независимо, безпристрастно и с професионална компетентност одиторския ангажимент, съобразно законите на Република България и приетите одиторски стандарти.
Дейност 6 Управление на проекта За изпълнението на проекта ще бъде сформиран екип за изпълнение и управление на проекта. Екипът ще бъде сформиран през първия месец от изпълнение на проекта и ще осъществява своята дейност през целия проектен период. Екипът за управление ще отговаря за цялостното планиране, организиране, координиране, контрола и отчитането изпълнението на отделните дейности. В екипа ще включва:  ръководител,  координатори (двама),  счетоводител;  технически сътрудник. В съответствие с изискванията на ОПАК, екипът ще изготвя и предоставя на Управляващия орган съответните междинни и финални доклади за техническо и финансово изпълнение. За целите на изпълнението на проекта, вкл. за провеждането на срещите на екипа, ще бъдат използвани работни помещения на АЯР.
Дейност 4 Информация и публичност Дейност 4 ще бъде осъществена чрез изпълнението на следните задачи:  Провеждане на две конференции в София, както следва:  първа конференция за представяне на целите и подхода за изпълнение на проекта – до 45 участника;  втора конференция за представяне на постигнатите резултати и ефекта от тях – до 45 участника.  Изготвяне на информационни пакети за двете конференции, включващи информационен материал (презентация), брошура, химикал – общо 100 бр.;  Разпространение на прессъобщения за всяка от предвидените конференции – общо 4. Изпълнението на дейност 4 ще бъде осигурено чрез използване на външна експертна помощ, чрез публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП. За всяка от предвидените конференции ще бъдат изготвени:  програма;  презентация;  брошура;  анкетна карта за обратна връзка. Всички материали ще бъдат изготвени в съответствие с правилата на ОПАК за информация и публичност и ще съдържат логото на ОПАК, флагът на ЕС, както и съответното обозначение, че проектът е получил подкрепа от ЕСФ.
Дейност 3 Разработване и внедряване на уеб-базирана "Система за електронни услуги и комплексно административно обслужване" Това е основната дейност по проекта и включва следните поддейности: • поддейност 3.1: Анализ и оценка на бизнес процесите в АЯР с цел интегриране и окрупняване на използваните регистри и осигуряване на автоматизиран достъп до публикуваните регистри на други администрации за извършване на КАО от АЯР • поддейност 3.2: Изготвяне на проект за реинжинеринг на бизнес процесите за осигуряване на електронни услуги и комплексно административно обслужване, включително и чрез обмен на данни с публикувани регистри • поддейност 3.3: Доставка и инсталация на технически и системни програмни средства за внедряване на "Система за електронни услуги и комплексно административно обслужване" • поддейност 3.4: Разработка на приложен софтуер, включваща следните основни задачи:  интеграция и окрупняване на действащите регистри в единна база данни;  разработка на софтуер за изпълнение на административните дейности с единната база данни, "универсални справки" и "статистическа дейност";  разработка на уеб-базирано приложение за електронно попълване и подаване на заявления за административни услуги (с или без електронно заплащане);  разработка на интерфейс за връзка на Системата с централните системи на електронното управление – уеб-базирано приложение за връзка с други публикувани регистри и осигуряване на комплексни административни услуги; интегриране в е-правителство. Типът и параметрите на интерфейса ще бъдат съгласувани с МТИТС по време на разработване на техническите задания за възлагане на обществената поръчка по дейността.  миграция на данните от действащите регистри в единната база данни;  тестване и внедряване в опитна експлоатация на Системата;  разработка на техническа и потребителска документация. • поддейност 3.5: Обучение на администратори и служители. Внедряване в опитна експлоатация. Опитна експлоатация и приемане в редовна експлоатация. Описание на специфицираните поддейности: • поддейност 3.1: Анализ и оценка на бизнес процесите в АЯР с цел интегриране и окрупняване на използваните регистри и осигуряване на автоматизиран достъп до публикуваните регистри на други администрации за извършване на КАО от АЯР Анализът на бизнес процесите в АЯР ще оцени условията и изискванията за интегриране и окрупняване на използваните регистри, както и нуждите за осигуряване на автоматизиран достъп до публикуваните регистри на други администрации за извършване на КАО от АЯР. • поддейност 3.2: Изготвяне на проект за реинжинеринг на бизнес процесите за осигуряване на електронни услуги и комплексно административно обслужване, включително и чрез обмен на данни с публикувани регистри Проектът за реинжинеринг на бизнес процесите ще даде цялостно и пълно решение на задачата за въвеждане на електронното управление в АЯР, като ще специфицира всички функционални и информационни изисквания към системата. Системният проект ще включва:  Функционален модел;  Бизнес процеси;  Групи потребител и роли;  Управление на достъпа;  Потребителски интерфейс;  Информационен модел;  Архитектура на софтуера;  Архитектура на Системата;  Инфраструктура (хардуер и системен софтуер);  Сигурност и надеждност;  Физически модел;  Обмен на данни с информационни системи на други структури. Системният проект е основен етап в разработката на информационни системи и основа за разработката на приложния софтуер. • поддейност 3.3: Доставка и инсталация на технически и системни програмни средства за внедряване на "Система за електронни услуги и комплексно административно обслужване" Спецификация на техническите средства и системните програмни средства (вписаните изисквания са минимални): • Сървъри за обезпечаване на Системата с изчислителни ресурси – 2 броя – двупроцесорен сървър с два процесора Intel Xeon E5-2630 v2, 32 GB RAM, резервирано пространство за зареждане на операционната система за виртуализация, с резервирани захранвания, два порта гигабитов етернет, операционна система за обща употреба Microsoft Windows 2012 R2 Standard с лиценз за две виртуални машини, хардуер за отдалечена графична конзола. Общи монитор, мишка и клавиатура за двата сървъра. • Дисков масив за обезпечаване на системата с достатъчно пространство за съхранение на данни – с два резервирани контролера, 15 TB след RAID6, съвместим с предложената операционна система за виртуализация, резервирани захранвания, резервирана връзка към сървърите. Всички необходими кабели и устройства за връзка на дисковия масив със сървърите • Операционна система за виртуализация за обезпечаване на системата с възможност за непрекъсната работа – лиценз за всички налични процесори, със софтуер за централизирано управление, със софтуер за местене между сървърите на виртуални машини без спиране на работата им, със софтуер за автоматично запускане на машина на работещ сървър след спиране на сървъра, върху който тя е работила • Устройство за защита от външни атаки и контрол на достъпа до Интернет (firewall) – Intrusion prevention, application control, gateway anti-malware, SSL decryption and inspection and URL filtering, VPN концентратор. Производителност: 1500 Mbps; VPN производителност: 1000 Mbps; Лицензи: VPN клиентски софтуер за 100 персонални компютъра; За 50 LAN-to-LAN връзки. Техническите и програмните ресурси са задължително необходими и са за внедряване в експлоатация на Система. • поддейност 3.4: Разработка на приложен софтуер, включваща следните основни задачи:  интеграция и окрупняване на действащите регистри в единна база данни:  подсистема „Лицензионна и разрешителна дейност за ядрени съоръжения“;  подсистема „Лицензионна и разрешителна дейност с източници на йонизиращи лъчения“;  подсистема “Лицензии за специализирано обучение”;  подсистема „Удостоверения за правоспособност”;  подсистема „Регистрационни услуги“.  разработка на софтуер за изпълнение на административните дейности с единната база данни, "универсални справки" и "статистическа дейност";  разработка на уеб-базирано приложение за електронно попълване и подаване на заявления за административни услуги (с или без електронно заплащане) за 26 електронни административни услуги (онлайн услуги);  разработка на интерфейс за връзка на Системата с централните системи на електронното управление – уеб-базирано приложение за връзка с други публикувани регистри и осигуряване на комплексни административни услуги; интегриране в е-правителство. Типът и параметрите на интерфейса за връзка на Системата с централните системи на електронното управление ще бъдат съгласувани с МТИТС по време на разработване на техническите задания за възлагане на обществената поръчка по дейността.  миграция на данните от действащите регистри в единната база данни;  тестване и внедряване в опитна експлоатация на Системата;  разработка на техническа и потребителска документация. Обхватът на разработките следва утвърдената методология за изграждане на системи за административно обслужване. Предвижда се АЯР да предоставя 26 електронни административни услуги (онлайн услуги) за гражданите и бизнеса • поддейност 3.5: Обучение на администратори и служители. Внедряване в опитна експлоатация. Опитна експлоатация и приемане в редовна експлоатация. Обучението на администратори и служители от АЯР се изпълнява от разработчика на Системата. Внедряването в редовна експлоатация на Системата се изпълнява от АЯР със съдействието на Изпълнителя.
Дейност 1 Разработване на технически задания и тръжна документация за обществени поръчки за избор на изпълнители В рамките на тази дейност се предвижда да бъдат подготвени тръжни документации за провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители, както следва:  за дейности 2 и 3 (една открита процедура по ЗОП), вкл.:  Анализ и оценка на законовата и подзаконовата нормативна база и бизнес процесите в АЯР (Дейност 2);  Разработване и внедряване на уеб-базирана "Система за електронни услуги и комплексно административно обслужване" (Дейност 3).  за дейност 4: Информация и публичност (процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП);  за дейност 5: Одит на проекта (процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП). Разработването на технически задания и тръжна документация за обществени поръчки за избор на изпълнители ще бъде извършено в съответствие с добрите практики, прилагани от АЯР при подготовката на тръжни процедури.
Дейност 2 Анализ и оценка на законовата и подзаконовата нормативна база и бизнес процесите в АЯР В рамките на тази дейност ще бъдат изпълнени две основни задачи:  Анализ и оценка на законовата и подзаконовата нормативна база относно дейностите на АЯР с оглед въвеждане на електронни административни услуги и комплексно административно обслужване (КАО).  Изготвяне на проекти за изменение и допълнение на нормативната база. Изпълнението на дейност 2 и 3 ще бъде осигурено с външна експертна помощ, чрез възлагане на обществена поръчка. Екипът на външния изпълнител ще работи в тясно сътрудничество с екипа за управление на проекта и работната група.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 494 609 BGN
Общ бюджет: 453 421 BGN
БФП: 453 421 BGN
Общо изплатени средства: 395 687 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 453 421 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 98 922 BGN
2015 296 765 BGN
395 687 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 385 408 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 84 084 BGN
2015 252 250 BGN
336 334 BGN
В т.ч. Национално финансиране 68 013 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 838 BGN
2015 44 515 BGN
59 353 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 (П) Брой окрупнени регистри
Индикатор 3 (П) Брой регистри за които е осигурен автоматизиран обмен на данни
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Тръжни документации за обществени поръчки и избор на изпълнители
Индикатор 5 (Д) По Дейност 2 - Доклад за анализ и оценка законовата и подзаконовата нормативна база, относно административното обслужване, осъществявано от АЯР
Индикатор 6 (Д) По Дейност 2 - Проекти за изменение и допълнение на нормативната уредба
Индикатор 7 (Д) По Дейност 3 - Документ „Описание на бизнес процесите в АЯР“
Индикатор 8 (Д) По Дейност 3 - Документ „Изисквания за интегриране и окрупняване на използваните регистри и осигуряване на автоматизиран достъп до публикуваните регистри на други администрации за извършване на КАО от АЯР“
Индикатор 9 (Д) По Дейност 3 - Модел и проект за интегриране и окрупняване на действащите в АЯР регистри в единна база данни
Индикатор 10 (Д) По Дейност 3 - Документи "Функционални изисквания" и "Системен проект"
Индикатор 11 (Д) По Дейност 3 - Доставено техническо и програмно оборудване
Индикатор 12 (Д) По Дейност 3 - Създадена уеб-базирана "Система за електронни услуги и комплексно административно обслужване"
Индикатор 13 (Д) По Дейност 3 - Окрупнени съществуващи регистри
Индикатор 14 (Д) По Дейност 3 - Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 15 (Д) По Дейност 3 - Осигурена свързаност на други регистри
Индикатор 16 (Д) По Дейност 3 - Изготвена експлоатационна документация
Индикатор 17 (Д) По Дейност 3 - Обучени администратори и служители за експлоатация на системата
Индикатор 18 (Д) По Дейност 4 - Проведени конференции
Индикатор 19 (Д) По Дейност 4 - Участници в конференции
Индикатор 20 (Д) По Дейност 4 - Разпространени прессъобщения
Индикатор 21 (Д) По Дейност 4 - Разработени и разпространени информационни материали (презентации, брошури)
Индикатор 22 (Д) По Дейност 5 - Одиторски доклади
Индикатор 23 (Д) По Дейност 6 - Проведени работни срещи на екипа
Индикатор 24 (Д) По Дейност 6 - Изготвени доклади за напредъка и изпълнението на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз