Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0141-C0001
Номер на проект: M13-22-146
Наименование: Общинска администрация Сливница – модерна и компетентна.
Бенефициент: община Сливница
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 22.08.2014
Дата на приключване: 22.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Сливница
Описание
Описание на проекта: Подобряване на компетентността на служителите и модернизация на работата в администрацията на община Сливница.
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта Изпълнението на дейността ще се извършва от Екип за управление на проекта на община Сливница, в чийто състав са включени ръководител на проекта, счетоводител, координатор и технически сътрудник. Моля вижте приложените автобиографии на екипа. Дейността се изразява в навременно организиране на публичните покани за избор на изпълнители по проекта, координиране и организиране на оценката на избор на изпълнители, сключване на договори с тях и управление на договорите, навременно подаване на заявки за обученията, уведомяване, координиране и организиране на служителите на общината за предвидените обучения, контрол, мониторинг и отчитане на дейностите по проекта, публикуване на материали по проекта на Интернет страницата на общината, комуникация с Управляващия орган на ОПАК, изготвяне на документация по проекта, вкл. междинни и финален доклади, финансово управление на проекта, вкл. авансово, междинни и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК, разплащане към избраните изпълнители и др.
Дейност 2 Обучения в ИПА • Разработване на програмни бюджети (ЕБ–1) по 16 уч.часа за 5 лица - ръководители и експерти, които провеждат публичните политики чрез средносрочни програми. • Счетоводно приключване на бюджетната година (ЕБ–7) по 12 учебни часа за 5 лица – за служители във фианансово-счетоводната сфера.
Дейност 3 Специализирани обучения За нуждите от провеждане на специализирани обучения ще се проведе процедура за избор на изпълнител по реда на глава 8а от ЗОП (Публична покана). С избраният изпълнител ще се сключи договор, след което ще се изготви и одобри график за провеждане на конкретните обучения с квалифициран преподавателски екип. След анализ на текущите знания, умения и квалификация на служителите в общинската администрация, ръководството е подбрало следните специализирани обучения, които да спомогнат повишаването на компетентността и модернизацията на работните процеси: • Изпозлване на специализиран софтуер за работа с данни и календари, базиран на облачни приложения - 35 лица; • Екипното взаимодействие, през призмата на управлението на групови задачи – 35 лица • Немски език А1 - 100 учебни часа - 10 лица • Административно и информационно обслужване на Английски език - 80 учебни часа - 10 лица преминали базов курс по Английски език.
Дейност 4 Осигуряване на информация и публичност Откриваща и закриваща пресконференции по проекта. Публикации в медиите за проекта и полученото финансиране по оперативна програма „Административен капацитет“. Предвижда се разпространение на информационни материали (брошури) за проекта на пресконференциите, обученията, като и публикуване на информация за проекта на Интернет страницата на общината, като на свободен принцип на гражданите и организациите, които се интересуват ще могат да използват документацията за мултиплициране на проекта или за обмен на добри практики. Ще бъде поставена и временна информационна табела. При провеждането на дейностите за информация и публичност ще има банери, посочващи, че събитието се провежда по линията на проект, съфинансиран от ЕСФ чрез ОПАК. На материалите, които ще бъдат разпространявани при провеждането им изрично ще бъде оповестено, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като ще се използват флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и на ОПАК.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 935 BGN
Общ бюджет: 77 067 BGN
БФП: 77 067 BGN
Общо изплатени средства: 77 067 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 77 067 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 987 BGN
2015 59 080 BGN
77 067 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 65 507 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 289 BGN
2015 50 218 BGN
65 507 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 560 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 698 BGN
2015 8 862 BGN
11 560 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Проведени обучения
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Обучени служители на община Сливница
Индикатор 6 (Д) По дейност 2: Обучени служители
Индикатор 7 (Д) По дейност 2: Проведени обучения
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Получени сертификати
Индикатор 9 (Д) По дейност 3: Обучени служители
Индикатор 10 (Д) По дейност 3: Проведени обучения
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: Получени сертификати
Индикатор 12 (Д) По дейност 4: Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 13 (Д) По дейност 4: Информационна табела
Индикатор 14 (Д) По дейност 4: Отпечатани брошури
Индикатор 15 (Д) По дейност 4:Публикувани материали и представяне на проекта на Интернет страницата на община Сливница
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: платени публикации в интернет издания


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз