Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0092-C0001
Номер на проект: M13-22-93
Наименование: Компетентност и прогрес – част 2: надграждащи обучения за повишаване квалификацията на служителите в общинска администрация Поморие
Бенефициент: ОБЩИНА ПОМОРИЕ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 22.08.2014
Дата на приключване: 22.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Поморие
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Поморие за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията чрез предоставяне на надграждащи обучения.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта В рамките на дейността ще се формира екип за организация и управление на проекта, който ще се състои от следните членове: ръководител на проекта, координатор и счетоводител. Ще бъдат определени специфичните задължения съобразно конкретните отговорности на всеки един от членовете. Дейността на екипа за организация и управление ще има за цел да подпомага изпълнението на всички дейности по проектното предложение. Ще бъде изготвен подробен план за действие за изпълнение на заложените дейности, с конкретни отговорности и участието на всеки един от членовете на екипа с цел по-точното разпределение на времето и ресурсите за изпълнение на задачите. В съответствие с изискванията на ОПАК ще се изготви график за планираните обществени поръчки. Ще се провеждат редовни срещи на екипа.
Дейност 2. Подготовка и провеждане на тръжни процедури По тази дейност ще бъде изготвена документацията за провеждане на процедурите за избор на изпълнители по дейност 4. Провеждане на обучения по ключови компетенции и по дейност 5. Информация и публичност. Процедурите ще бъдат осъществени съобразно Закона за обществените поръчки и свързаните с него нормативни документи.
Дейност 3. Провеждане на обучения в ИПА 3.1. Дигитални компетентности 3.2. Новости в ЗУТ Дейността предвижда участие на служители на Община Поморие в курсове и семинари провеждани в ИПА в три направления: Курсове и семинари за дигитални компетентности в ИПА за кметовете и кметските наместници (25 броя): Семинар Електронни документи и електронен подпис (1 ден, 8 часа) Курс; работа с документи с MS WORD – 3 дни, 18 часа Курс електронни таблици с MS Excel, базов – 3 дни, 18 часа Семинар Електронна поща и календар MS OUTLOOK – 1 ден, 8 часа Обучение за новостите в ЗУТ – 2 дни, 16 учебни часа за „Строителство, общинска собственост и устройство на територията” – 4 души
Дейност 4. Провеждане на обучения по ключови компетенции – надграждащи езикови обучения и други ключови компетентности 4. 1. Обучение по руски език 9 базово ниво, 150 часа - ЗОП; 4.2. Обучение по руски език – надграждащо ниво, 150 часа, ЗОП; 4.3. Работа със специфични групи граждани – ЗОП; 4.4. Обучение по екипна ефективност за ръководители - ЗОП
Дейност 5. Дейности за информация и публичност За промотиране на настоящия проект ще бъде изработена информационна табела с размер 0.55 м/0.85 м, разположена в общинска администрация. Ще бъде изработен един банер с логото на ОП „Административен капацитет” и името на проекта. Периодично ще бъдат публикувани прессъобщения на сайта на общината за напредъка в изпълнението на проекта. По тази дейност са предвидени и специални публикации я медиите. Ще бъде организирана стартираща пресконференция и пресконференция след изпълнението на основните проектни дейности за представяне на постигнатите резултати.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕВРО-АЛИАНС ООД
"Вербал"ООД
Зафиров и партньори ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 98 590 BGN
Общ бюджет: 70 178 BGN
БФП: 70 178 BGN
Общо изплатени средства: 70 178 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 70 178 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 19 718 BGN
2015 50 460 BGN
70 178 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 59 652 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 760 BGN
2015 42 891 BGN
59 652 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 527 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 958 BGN
2015 7 569 BGN
10 527 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Съставени и подписани договори с членовете на екипа
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Изготвени протоколи от работни срещи
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Изготвени отчети за свършената работа
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Изготвена документация
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Сключени договори
Индикатор 10 (Д) По дейност 3: Проведени обучения по курсове
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: Преминали служители курсове на обучение в ИПА
Индикатор 12 (Д) По дейност 4: Проведени езикови обучения по курсове
Индикатор 13 (Д) По дейност 4:
Индикатор 14 (Д) По дейност 4: Преминали служители курсове по руски език
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: Преминали служители в обучения по ключови компетентности
Индикатор 16 (Д) По дейност 5: Проведени пресконференции
Индикатор 17 (Д) По дейност 5: Разпространени прессъобщения
Индикатор 18 (Д) По дейност 5: Публикации в медиите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз