Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0094-C0001
Номер на проект: M13-22-95
Наименование: Модерна и отворена към нуждите на гражданите и бизнеса администрация – Община Карлово
Бенефициент: Община Карлово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 22.08.2014
Дата на приключване: 22.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Карлово
Описание
Описание на проекта: Подобряване знанията и уменията на служителите на Община Карлово за институционално и местно развитие
Дейности: 1. Провеждане на обучения на общинските служители в ИПА Служителите на общината ще вземат участие в следните обучения, избрани от каталога на Института за публична администрация: ЕП 1 – Електронно управление (базов курс) – 10 служители; ЕП 3 – Оперативна съвместимост – изисквания и реализация – 5 бр.
2. Провеждане на специализирани обучения за общинските служители, извън ИПА Дейността включва провеждане на две специализирани обучения: Първото на тема „Местно икономическо развитие“ е съставено от два модула. Първият модул ще запознае участниците с ролята на общината в процеса на икономическо развитие, разработването на ефективни програми за запазване и разширяване на съществуващия бизнес, техники за привличане на нови инвестиции и разработване и прилагане на стимули за бизнеса. Вторият модул ще наблегне на практически умения за привличане на инвеститори по време на национални и международни изложения, изготвяне на програма за посещение, поведение при посещение на потенциален инвеститор в общината, изготвяне на отговор на инвеститорско запитване. Всеки един от модулите ще бъде разположен в три дни. Участниците във всеки един модул ще са 25. В обучението ще бъдат включени ръководни кадри на Община Карлово, експерти, които имат пряко отношение към темата и кметове на кметсва. В края на обучението участниците ще получат сертификат за преминато обучение. Второто обучение-практикум в тази дейност е на тема „Организационно развитие на Община Карлово“ и надгражда резултати от проект „Оптимизиране структурата на общинска администрация Карлово“. В рамките на практикума ще се направи преглед на наличните вече резултати в следствие въведените нови правила и вътрешно-административните документи (посочени в изготвения функционален анализ на администрацията), ще се коментират слабите места и трудностите при въвеждане и работа с новите правила, ще се направят предложения за подобряване и ще се изготви план за организационно развитие на администрацията с общи цели на администрацията, цели на отделните звена и лични цели на служителите. В плана ще бъдат включени и кметовете на кметства/населени места от общината. Обучението ще бъде водено от опитен фасилитатор, който ще фасилитира дискусията между участниците и ще разработи подгодящи упражнения за постигане на ефективни резултати в края на обучението. Участници в обучението-практикум ще бъдат 50 човека – служители на ръководни длъжности, експерти и кметове на кметства
3. Обучения за развиване на ключови компетентности на общинските служители Основни теми, които ще обхващат обученията са: 1. Обучение-пракикум „Фасилитиране на групови дискусии и работни срещи“. Обучението е насочено към служители, в чиито основни задължения влиза провеждането на срещи, събрания и публични дискусии – експерти, ръководители на звена, кметове на кметства. Програмата съдържа упражнения за овладяване на различни техники при воденето на дискусия и постигане на конкретни резултати, като: - формулирате подходящи въпроси, тези и задачи - използване на различни методи на мозъчната атака - перифразиране - постигане на съгласие в групата - управляване на груповата динамика - използване на пространството и езика на тялото по подходящ начин. Обучението е тридневно и ще бъде организирано и проведено за 3 групи от по 15 човека. В края на обучението всеки участник ще получи сертификат. 2. Обучение-практикум „Справяне със стреса и конфликтни ситуации“ Обучението е особено подходящо за служители, заемащи публични длъжности, които са подложени ежедневно на стрес при осъществяване на спешни задачи и срещи с гражданите (дори извън работно време в малките общини служителите са обект на различни оплаквания и недоволства от страна на гражданите). Обучението ще бъде тридневно за групи от по 20 човека. В рамките на дейността ще бъдат реализирани 3 обучения по темата. В края на обучението участниците ще получат сертификат за преминато обучение.
4. Дейности за информация и публичност Провеждане на две пресконференции – начална пресконференция и за отчитане резултатите от изпълнение на дейностите по проекта; Разработени, отпечатани и разпространени 150 брошури
5. Дейности за управление на проекта В екипа за управление на проекта се предвиждат да вземат участие двама служители – ръководител и счетоводител на проекта. Екипът ще отговаря за успешното провеждане на дейностите, както и за отчетността при тяхното изпълнение
5. Дейности за управление на проекта Под-дейност 5.1. Подготовка на тръжни документи. Подготовка на тръжни документи и провеждане на процедури по ЗОП.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 181 902 BGN
Общ бюджет: 161 006 BGN
БФП: 161 006 BGN
Общо изплатени средства: 161 006 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 161 006 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 36 380 BGN
2015 124 625 BGN
161 006 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 136 855 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 30 923 BGN
2015 105 932 BGN
136 855 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 151 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 457 BGN
2015 18 694 BGN
24 151 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Бр. Обучени служители на общинската администрация
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Бр. Проведени обучения по теми
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: % обучени жени
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Бр. обучения
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Бр. обучени
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: % обучени жени
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: Бр. обучения
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Бр. Обучени служители
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: % обучени жени
Индикатор 14 (Д) По дейност 4: Бр проведени пресконференции
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: Бр. разработени, отпечатани и разпространени брошури
Индикатор 16 (Д) По дейност 5: Бр. изготвени междинни и окончателен доклади


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз