Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0139-C0001
Номер на проект: M13-22-144
Наименование: Прогрес чрез обучения на служителите на община Гърмен
Бенефициент: Община Гърмен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 21.08.2014
Дата на приключване: 21.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Гърмен
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е повишаване на квалификацията и уменията на служителите в общинска администрация Гърмен за по-ефективно и пълноценно използване на наличния човешки ресурс, чрез провеждане на серия от обучителни курсове.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта В рамките на дейността ще бъде сформиран екип на проекта, състоящ се от Ръководител проект и Счетоводител. Всички членове на екипа ще бъдат запознати с техните задачи и отговорности, които поемат при осъществяването на проекта и с изискванията на УО за изпълнение на проекти по ОПАК. Допълнително, в съответствие с изискванията на Управляващия орган, ще бъде установена система за проследимост на напредъка по проекта, базираща се на периодични междинни и годишен технически и/или финансови отчети, както и финален технически и финансов отчет.
Дейност 2: Провеждане на процедури за избор на изпълнител Дейността ще включва реализиране на необходимите действия за избор на изпълнители на услугите, предвидени в проекта. При осъществяване изборът на изпълнител ще бъдат съблюдавани правилата и разпоредбите описани в Закона за обществени поръчки, както и условията и изискванията на Управляващия орган. При стартиране на проекта ще бъде изготвен график на планираните обществени поръчки, като на тази база ще бъдат разработени документациите за провеждане на отделните процедури за избор на изпълнители. Дейностите по изготвяне на документации за определяне на външни изпълнители за отделните проектни дейности ще бъдат възложени на външен за община Гърмен изпълнител.
Дейност 3: Провеждане на обучения за развитие на ключови компетенции Дейността се състои в провеждане на 7 обучения по ключови компетентности на служители от община Гърмен и ще бъде извършена от избрания в рамките на дейност 2 външен изпълнител. Част от обученията ще бъдат реализирани извън територията на община Гърмен, а избраният външен изпълнител ще осигури както материалната им обезпеченост, така и логистичната обезпеченост за настаняване на обучаемите лица, осигуряване на пътните им разходи до предвидените места за обучение и осигуряване на дневните им разходи. Темите и съдържанието на предвидените обучителни дейности, са: Обучение по Анализ и управление на рисковете, свързани със сигурността на информацията за 15 участника за 3 дни Съдържание:  Концепции за управление на риска - Управление на риска за сигурността на информацията; Добри практики за управление на информационния риск; Стандарти за управление на информационния риск.  Активи, собственици на риска - Понятие актив; Видове активи, свързани с риска за сигурността на информацията; Собственици на риска; Идентифициране на активи свързани със сигурността на информацията.  Заплахи, уязвимости и съществуващи мерки - Заплахи, уязвимости и съществуващи механизми за контрол за осигуряване на сигурността на информацията.  Методология и подход за Оценка на риска - Методологии за преценяване на риска; Подход за преценяване на риска съгласно стандарта ISO/IEC 27005:2011; Подход съгласно стандарт ISO 31000; Други методи.  Изчисляване на риска - Изчисляване на риска, свързан със сигурността на информацията; Приемливи нива на риска; критерии за приемане на риска.  Третиране на риска - Методи за третиране на риска; Подходи; Избор на цели по контрола и механизми за контрол за въздействие върху риска; План за третиране на риска.  Практически упражнения - Идентификация на активи; Идентификация на уязвимости; Идентификация на заплахи; Оценка на риска; План за третиране на риска. Обучение по Аутсорсинг на общински дейности за 15 участника за 3 дни Съдържание:  Глобална стратегическа визия на пазара за бизнес услуги в контекста на аутсорсинга;  Организационна психодиагностика и консултиране при ориентация към аутсорсинг;  Архитектура на аутсорсинга;  Аутсорсингът като инструмент за усъвършенстване на системите за управление и развитие;  Специфични сфери на използване на аутсорсинга и възможностите за приложение;  Аутсорсинг в административна среда;  Управление на човешкия капитал в условията на аутсорсинг. Обучение по Общуване на гръцки език за 30 участника за 15 дни Съдържание:  Να γνωριστούμε/Да се запознаем;  Στη στάση/На спирката;  Η οικογένεια/Семейство;  Στο ταχυδρομείο/В пощата;  Τα χρώματα/Цветовете;  Οι μέρες της εβδομάδας/Дните от седмицата;  Οι μήνες και εποχές του χρόνου/Месеци и сезони;  Η ώρα/Часът;  Διακοπές. Επιστροφή από τις διακοπές/Ваканция;  Γράμμα σ’ ένα φίλο/Писмо до приятел;  Στην αγορά/На пазар;  Στο γιατρό/На лекар;  Σε χωριό ή σε πόλη/На село или в града;  Γράμμα σ’ ένα φίλο/Писмо до приятел;  Πανεπιστήμιο/Университет;  Τα διάφορα επαγγέλματα/Различни професии. Обучение по Управление на качеството за 20 участника за 3 дни Съдържание:  Основни понятия, свързани с управлението на качеството. История. Термини и определения;  Качество в общинските дейности;  Принципи за управление на качеството;  Модели и подходи за управление на качеството;  Системи за управление;  Стандарти за управление;  Показатели за качество, измерване и анализ на данни, непрекъснато усъвършенстване. Обучение по Обучение на обучители за 10 участника за 3 дни Съдържание:  Обучение на хора с опит. Обучение на възрастни: Роли и отговорности на обучителя; Цикъл на учене през опита; Индивидуални различия и стил на учене.  Оценка на потребностите от обучение: Обучението в системата за управление и развитие на хората; Връзки с целите и потребностите в администрацията; Методи на събиране на информация; Анализ на потребностите  Формат на обучение и методи на обучение  Разработване на материали. Източници на ресурси – Анализ; Проектиране; Разработване; Оценяване  Провеждане на обучение - Вербална и невербална комуникация; Умения за говорене пред публика; Управление на времето; Управление на груповия процес; Работа с „трудни“ участници; Даване и получаване на обратна връзка; Използване на технически средства  Оценка на резултатите от обучение - Цели на оценяването; Заинтересовани страни; Методи за оценка на резултатите  Анализ и комуникиране на ефекта от обучението – Приложение; Наблюдение; Оценка. Обучение по Лидерство за 15 участника за 3 дни Съдържание:  Дефиниране на понятието „лидер” - Откриване на разликата между мениджър/ръководител и лидер/формален-неформален.  Теории за лидерството. Стилът на лидера и видовете лидери.  Качества на лидера.  Умения за комуникация на посока и цел.  Присъствие на стратегическите послания в ежедневната работа. Удържане на приоритетите. Формулиране на очаквания.  Ефективна комуникация – продуктивна обратна връзка.  Умение за въздействие върху поведението на другите, чрез непрекъсната стимулираща и конструктивна обратна връзка. Принципи и правила за обратна връзка. Умение за провеждане на разговор за оценка на напредъка.  Лидерски стилове.  Избор на подходящ лидерски стил. Анализ на хората, с които работим. Фактори които влияят върху избора на стил.  Място и роля на делегирането в лидерските умения.  Да делегираш или не, кога делегирането е необходимо.  Лидерски умения за делегиране. Стилове на делегиране. Анализ на задачата за делегиране. Стъпки на провеждане на разговор за делегиране. Умения за провеждане на разговор за делегиране. Обучение по Управление на туристически обекти и културни събития за 10 участника за 3 дни Съдържание:  Културно-исторически потенциал на община Гърмен;  Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите;  Достъпност на паметниците на културно-историческото наследство;  Възможности за социализация на паметниците на културно-историческото наследство на територията на общината;  Състояние на инфраструктурата;  Възможности за предлагане на туристически продукти и постигане на синергия с устойчиво развитие и използване на природните ресурси;  Информационни кампании по отношение възможностите за културно-исторически туризъм; сред туристите от трети страни и местното население  Организиране на културно-масови събития.
Дейност 4: Провеждане на обучения на общински служители в ИПА В рамките на дейността ще бъдат проведени специализирани обучения за придобиване на нови, специфични умения от служителите на общинска администрация Гърмен, съгласно каталог за 2014 на Института по публична администрация, както следва: 1. ИТО-5: Курс по Презентационни умения. MS Power Point (базов курс) за 5 участника за 3 дни; 2. УИС-1: Курс по Управление на информационни системи за 2 участника за 2 дни; 3. ЧЕО-1А: Курс по Комуникативни умения на английски език (базов курс) за 5 души за 5 дни. Дейността ще стартира с подаване на заявка за участие за всяко едно обучение към Института по публична администрация. Предвидените обучителни курсове ще бъдат организирани извън територията на община Гърмен, поради което на обучаемите лица са предвидени разходи за командировки. С цел постигане на по-ефективно включване на служителите на общинската администрация в обучителните курсове, са предвидени командировките да стартират 1 ден преди курса и да приключват 1 ден след него.
Дейност 5: Дейности за информация и публичност Дейностите за информация и публичност ще включват:  Разработване, дизайн и печат на информационна брошура, която да съдържа синтезирана информация относно проектните дейности и резултати. Брошурата ще бъде отпечатана в тираж от 250 бр.;  Провеждане на откриваща и закриваща пресконференции, на които ще бъдат презентирани целите на проекта, проектните дейности, и постигнатите резултати;  Разработване на интернет банер на проекта, който да бъде качен на официалната интернет страница на общината – www.garmen.bg; Допълнително, всички документи, разработени в рамките на проекта ще съдържат задължителната визуална идентификация, оповестяваща полученото финансиране по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕСФ.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 97 293 BGN
Общ бюджет: 79 823 BGN
БФП: 79 823 BGN
Общо изплатени средства: 79 823 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 79 823 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 19 459 BGN
2015 60 364 BGN
79 823 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 849 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 540 BGN
2015 51 309 BGN
67 849 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 973 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 919 BGN
2015 9 055 BGN
11 973 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Брой сключени договори за управление на проекта
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Брой изготвени междинни отчети по проекта
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Брой изготвени годишни отчети по проекта
Индикатор 8 (Д) По Дейност 1 - Брой изготвени финални отчети
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Брой проведени тръжни процедури
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2 - Брой сключени договори за изпълнение на проектните дейности
Индикатор 11 (Д) По Дейност 3 - Брой проведени обучения
Индикатор 12 (Д) По Дейност 3 - Брой обучени общински служители
Индикатор 13 (Д) По Дейност 3 - Брой издадени сертификати / удостоверения на обучените служители.
Индикатор 14 (Д) По Дейност 4 - Брой проведени обучения
Индикатор 15 (Д) По Дейност 4 - Брой обучени общински служители
Индикатор 16 (Д) По Дейност 4 - Брой издадени сертификати / удостоверения на обучените служители
Индикатор 17 (Д) По Дейност 5 - Отпечатани информационни брошури
Индикатор 18 (Д) По Дейност 5 - Проведени пресконференции
Индикатор 19 (Д) По Дейност 5 - Изработен интернет банери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз