Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0166-C0001
Номер на проект: M13-22-171
Наименование: Бизнес ОРиентирана Община с Визия за Административен Напредък - БОРОВАН
Бенефициент: Община Борован
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 20.08.2014
Дата на приключване: 20.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Борован
Описание
Описание на проекта: Повишаване ефикасността и ефективността на работа в общинска администрация Борован.
Дейности: Дейност 1 - Управление на проекта Дейността е свързана с цялостното управление проекта за постигане на максимална ефективност от изпълнението му и включва цялостната координация и отчитане (финансово и техническо) на дейностите, контрол на изпълнението, координация с външни изпълнители и др.
Дейност 2 - Информация и публичност Дейността е насочена към популяризиране на целите и дейностите на проекта, съгласно изискванията на Европейската Комисия
Дейност 3 – Специализирани обучения по теми от каталога на Института по публична администрация (ИПА) за 2014 г. Дейността включва провеждане на обучения в Института по публична администрация по теми, избрани от каталога на ИПА за 2014 година, както следва: • Добро управление – отворена и прозрачна администрация (ОПА – 1) – 6 служители на ръководни позиции • Електронно управление (ЕП-1) – 6 служители • Управление на информационната сигурност в администрацията (ЕП-4) – 6 служители • Работа с документи с MS Word (ИТО-1) – 6 служители • Електронни таблици с MS EXCEL (ИТО-3) – 6 служители
Дейност 4 – Обучения по ключови компетенции за повишен капацитет на администрацията Дейността включва провеждане на две обучения за служителите на администрацията, пряко насочени към изграждане на умения за повишаване на ефективността и ефикасността на кадрите на ОА Борован. Обученията са избрани след проведено проучване на нуждите сред администрацията на общината и след експертна оценка от страна на ръководните кадри на процесите на работа и слабите места в работата на администрацията. Избрани са следните обучения: 1. Емоционална интелигентност: Как да вдъхновяваме и мотивираме - емоционална емпатия и когнитивни умения – едно тридневно обучение за 32 служители на общината; 2. Системно мислене, модели за комуникация, методи за колегиално развитие – едно тридневно обучение за 32 служители на общината; 3. Справяне с конфликтни клиенти, саморефлексия, управление на конфликта – едно тридневно обучение за 15 служители на общината;
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Бенч Марк Груп" АД
Рин Консулт - 1
"ЗОП Мениджмънт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 204 BGN
Общ бюджет: 53 207 BGN
БФП: 53 207 BGN
Общо изплатени средства: 53 207 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 53 207 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 641 BGN
2015 35 566 BGN
53 207 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 45 226 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 995 BGN
2015 30 232 BGN
45 226 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 981 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 646 BGN
2015 5 335 BGN
7 981 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Брой подробен график
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Изработена тръжна документация за избор на изпълнител по дейност 4
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Изработен формат на договор за директно възлагане по дейност
Индикатор 8 (Д) По Дейност 1 - Проведена една процедура за избор на изпълнител по дейност 4
Индикатор 9 (Д) По Дейност 1 - Предадени 3 броя междинни доклада на УО на ОПАК
Индикатор 10 (Д) По Дейност 1 - Проведени 9 срещи на екипа
Индикатор 11 (Д) По Дейност 1 - Сключен договор с външен изпълнител по дейност 2
Индикатор 12 (Д) По Дейност 1 - Сключен договор с външен изпълнител по дейност 4
Индикатор 13 (Д) По Дейност 2 - Начална пресконференция
Индикатор 14 (Д) По Дейност 2 - Брой листовки
Индикатор 15 (Д) По Дейност 2 - Брой банери
Индикатор 16 (Д) По Дейност 2 - Брой комплекти папка+химикал
Индикатор 17 (Д) По Дейност 3 - Общ брой обучени
Индикатор 18 (Д) По Дейност 3 - Брой сертификати
Индикатор 19 (Д) По Дейност 4 - Брой обучения
Индикатор 20 (Д) По Дейност 4 - Брой обучени
Индикатор 21 (Д) По Дейност 4 - Брой сертификати


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз