Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0147-C0001
Номер на проект: M13-22-152
Наименование: Община Роман – по-компетентни и мотивирани общински служители
Бенефициент: Община Роман
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 20.08.2014
Дата на приключване: 20.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Роман
Описание
Описание на проекта: Изграждане на високоефективна общинска администрация в Община Роман
Дейности: Дейност 1. Стартиране и управление на проекта 1. Сформиране на екип за изпълнение на проекта – ръководител, координатор, счетоводител и технически сътрудник.  Запознаване членовете на екипа с целите на проекта, дейностите и резултатите.  Разпределяне на задълженията между членовете на екипа.  Обсъждане на плана за действие и процедурите за вътрешен мониторинг и за отчетност. 2. Възлагане изпълнението на проектни дейности по процедури за избор на изпълнители в съответствие със ЗОП. 3. Отчитане на проекта
Дейности 2 – Специализирани обучения по теми от каталога на ИПА за 2014 г. Дейността предвижда включването на служители от общината в обучения по теми от каталога на Института по публична администрация през 2014 г. Дейността ще се състои от следните поддейности: 2.1. Курс на тема „Стратегическо управление и разработване на публични политики“, със сигнатура УА–1; – Обучението цели да развие практически умения за разработване на стратегически документи, да анализира процеса на мониторинг и оценка на стратегически документи, както и да предостави знания относно стандартите на обществени консултации и механизмите за координация с ресорните институции. Курса се провежда в рамките на 3 дни и е с продължителност общо 24 часа. Общият брой на обучаемите е 4 служителя, организирани в група или в групи, като се осигури непрекъсваемост на процеса на работа. 2.2. Семинар на тема „Оценка на индивидуалното изпълнение“, със сигнатура УА–4; – Семинара има за цел да запознае учстниците с основните принципи на управление на изпълнението чрез формулиране на цели, задачи и индикатори на всички нива в администрацията и на структурните и звена. Чрез практически примери, ще бъдат посочени новите моменти и прилагането на елементите на оценка и самооценка, както и задачи, техники и очаквани резултати във връзка с оценка на изпълнението. Семинара се провежда в рамките на 1 ден и е с продължителност 8 часа. Общият брой на обучаемите е 4 служителя, организирани в група или в групи, като се осигури непрекъсваемост на процеса на работа. 2.3. Курс на тема „Прилагане на комплексно административно обслужване“, със сигнатура ПП–3; – Курса има за цел да се освоят техники и процедури за подобряване на организацията на административното осблужване. Участниците ще придобият знания, относно комлексното административно обслужване. Курса се провежда в рамките на 3 дни и е с продължителност общо 24 часа. Общият брой на обучаемите е 4 служителя, организирани в група или в групи, като се осигури непрекъсваемост на процеса на работа. 2.4. Курс на тема „Одит на изпълнението в дейността на администрацията“, със сигнатура ЕБ–5; – Курса има за цел да повиши знанията и уменията относно одита на изпълнението, като представи методиката за оценка на одита с цел постигане на ефективно и ефикасно изпълнение на административните дейности. Курса се провежда в рамките на 2 дни и е с продължителност 16 часа (по 8 часа на ден). Общият брой на обучаемите е 2 служителя, организирани в група или в групи, като се осигури непрекъсваемост на процеса на работа. 2.5. Курс на тема „Добро управление на общината“, със сигнатура ДУО–1; – Обучението има за цел да да дефинира принципите за добро управление, заложени в стратегическите документи на ЕС, механизма за интегриране на концепцията, водеща до–добро изпълнение на административната дейност, както да формира умения за разработване на програма за приложение на доброто управление и изпълнение в дейността на общинските администрации. Курса се провежда в рамките на 2 дни и е с продължителност 16 часа (по 8 часа на ден). Общият брой на обучаемите е 4 служителя, организирани в група или в групи, като се осигури непрекъсваемост на процеса на работа. 2.6. Семинар на тема „Вътрешен контрол: Ефективност на системите за финансово управление и контрол“, със сигнатура ДУО–6; – Семинара има за цел да представи нови успешни примери и практически умения във връзка с постигането на ефективност на системите за финансово управление и контрол. Семинара се провежда в рамките на 1,5 дни и е с продължителност общо 12 часа. Общият брой на обучаемите е 2 служителя, организирани в група или в групи, като се осигури непрекъсваемост на процеса на работа. 2.7. Курс на тема „Облачните услуги – иновативен подход за електронно управление“, със сигнатура ЕП–6; – Курса има за цел да представи на учстниците облачните технологии и ключови моменти при управлението във високо технологична виртуална среда. Курса се провежда в рамките на 2 дни и е с продължителност 16 часа (по 8 часа на ден). Общият брой на обучаемите е 3 служителя, организирани в група или в групи, като се осигури непрекъсваемост на процеса на работа.
Дейности 3 – Обучение на тема „Управление на риска“ Организиране и провеждане на обучение на тема „Управление на риска” за 15 служителя. Обучението ще се извършва на 1 група от 15 служители за 3 дни. За извършване на дейността ще бъде нает изпълнител по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП). За целта ще се разработи методика и времеви график за провеждане на обучението. Всеки участник ще получи обучителни материали – презентационни материали, папка и химикал.
Дейности 4 – Обучение на тема „Адаптивност и прилагане на иновативни решения” Организиране и провеждане на обучение на тема „Адаптивност и прилагане на иновативни решения” за 20 служителя. Обучението ще се извършва на 1 група за 3 дни. За извършване на дейността ще бъде нает изпълнител по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП). За целта ще се разработи методика и времеви график за провеждане на обучението. Всеки участник ще получи обучителни материали – презентационни материали, папка и химикал.
Дейности 5 – Обучение на тема „Стратегическо лидерство” Организиране и провеждане на обучение на тема „Стратегическо лидерство” за 10 участника. Обучението ще се осъществи в рамките на 3 дни. За извършване на дейността ще бъде нает изпълнител по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП). За целта ще се разработи методика и времеви график за провеждане на обучението. Всеки участник ще получи обучителни материали – презентационни материали, папка и химикал.
Дейност 6 – Обучение на тема „Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация“ Организиране и провеждане на обучение на тема „Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация” за 35 служителя. Обучението ще се извършва на 1 група за 2 дни. За извършване на дейността ще бъде нает изпълнител по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП). За целта ще се разработи методика и времеви график за провеждане на обучението. Всеки участник ще получи обучителни материали- презентационни материали, папка и химикал.
Дейности 7 - Дейности за информация и публичност В изпълнение на мерките за информация и публичност ще бъдат изработени и подготвени: • 2 банера, който ще се използват при всички обучения и публични събития по проекта, съобразени с всички изисквания за проекти финансирани по ОПАК; • 2 информационни табели, които ще бъдат поставени на места с широка публична достъпност с цел популяризиране на дейностите по проекта и източниците на финансиране, съобразени с всички изисквания за проекти финансирани по ОПАК; • Подготовка на информационни материали – в рамките на проекта ще бъдат изработени 600 бр. брошури, с информация за целите и дейностите по проекта, както и за неговото финансиране, които също ще бъдат съобразени с всички изисквания за проекти финансирани по ОПАК. Ще бъдат изготвени 300 броя в началото на проекта за представяне на предвидените дейности и очакваните резултати по проекта и 300 броя в края на проекта, които ще представят изпълнените резултати и индикатори по проекта. • Пресконференция за отчитане изпълнението на проекта и удовлетвореността на целевите групи, както и за успешното му приключване; Екипът за управление на проекта ще покани за участие в пресконференцията представители от различни държавни агенции, неправителствени организации, журналисти от различни медии, и всички заинтересовани страни. Пресконференцията ще бъде отворена и за граждани.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"РИВ КОНСУЛТ 2013" ЕООД
Рин Консулт - 1
"ЗОП Мениджмънт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 58 328 BGN
Общ бюджет: 55 006 BGN
БФП: 55 006 BGN
Общо изплатени средства: 55 006 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 55 006 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 666 BGN
2015 43 341 BGN
55 006 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 46 755 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 916 BGN
2015 36 840 BGN
46 755 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 251 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 750 BGN
2015 6 501 BGN
8 251 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Проведени 12 бр. месечни срещи на екипа
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Сключени договори/заповеди с екипа за изпълнение на проекта
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Проведена/и процедура/и за избор на изпълнител/и за реализиране на обученията и дейностите за информация и публичност
Индикатор 7 (Д) По Дейност 2 - Брой проведени обучения
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Брой обучени служители
Индикатор 9 (Д) По Дейност 3 - Брой проведени обучения
Индикатор 10 (Д) По Дейност 3 - Брой обучени служители
Индикатор 11 (Д) По дейност 4 - Брой проведени обучения
Индикатор 12 (Д) По Дейност 4 - Брой обучени служители
Индикатор 13 (Д) По Дейност 5 - Брой проведени обучения
Индикатор 14 (Д) По Дейност 5 - Брой обучени служители
Индикатор 15 (Д) По Дейност 6 - Брой проведени обучения
Индикатор 16 (Д) По Дейност 6 - Брой обучени служители
Индикатор 17 (Д) По Дейност 7 - Проведена пресконференция
Индикатор 18 (Д) По Дейност 7 - Банери
Индикатор 19 (Д) По Дейност 7 - Инф. табла
Индикатор 20 (Д) По Дейност 7 - Брошури


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз