Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0181-C0001
Номер на проект: 58-131-180-180
Наименование: Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект “Водопроводна и канализационна мрежа на гр.Копривщица –актуализация на съществуващите мрежи
Бенефициент: Община Копривщица
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 26.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Копривщица
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект за техническа помощ е осъществяването на ефективна и качествена подготовка на инвестиционен проект „Водопроводна и канализационна мрежа на гр. Копривщица – актуализация на съществуващите мрежи”, с оглед одобрението на горепосоченото проектно предложение за финансиране в рамките на Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.
Дейности: Дейност 1: Изготвяне на предпроектно проучване, включително пълен анализ „ползи-разходи” Разработване на предпроектно проучване, включително пълен анализ „ползи-разходи”, в съответствие с изискванията на Европейската Комисия, по-специално Работен документ № 4 на Европейската Комисия „Ръководство относно методологията за осъществяване на анализ на ползите и разходите”, „Ръководство за осъществяване на анализ на ползите и разходите за инвестиционни проекти, съ-финансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на Европейския съюз”, Методическите насоки на Министерството на финансите за подготовка и изпълнение на инвестиционни проекти и други приложими документи за извършване на анализи „ползи-разходи” за инвестиционни проекти в сектор „околна среда”.
Дейност 2: Разработване на идеен проект по смисъла на Наредба № 4 към Закона за устройството на територията Разработване на идеен проект, във връзка с изграждането на обект „Водопроводна и канализационна мрежа на гр. Копривщица – актуализация на съществуващите мрежи” в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройството на територията.
Дейност 3: Разработване на работен проект по смисъла на Наредба № 4 към Закона за устройството на територията Разработване на работен проект, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройството на територията.
Дейност 4: Разработване на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите в рамките на бъдещия инвестиционен проект Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, предвидени в рамките на инвестиционния проект (включително строителни дейности, строителен надзор, техническа помощ за управлението на инвестиционния проект).
Дейност 5: Попълване на формуляр за кандидатстване за инвестиционния проект по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Попълване на формуляр за кандидатстване за инвестиционния проект по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, в съответствие с приложимите изисквания, подготвената проектна документация и резултатите от анализа „ползи-разходи”.
Дейност 6: Одит на проекта Осъществяване на одит върху изпълнението на проекта от страна на независим одитор
Дейност 7: Осигуряване на информация и публичност за проект Осигуряване на информация и публичност за обществеността на територията на община Копривщица във връзка с изпълнението на настоящия проект и постигнатите цели, ползи и резултати, посредством публикуване на прес-съобщения в местно печатно издание, организиране на пресконференции и поставяне на информационен плакат за проекта.
Дейност 8: Последваща оценка на проекта Определяне на основните резултати и социално-икономически въздействия от изпълнението на проекта за територията на община Копривщица.
Дейност 9:Подкрепа за организацията и управлението на проекта Осигуряване на необходимата подкрепа и съдействие на екипа за управление на проекта, създаден в рамките на община Копривщица, с оглед качественото и ефективно управление и изпълнение на проекта, включително разработване на необходимите процедури и образци на документи.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 903 588 BGN
Общ бюджет: 597 122 BGN
БФП: 597 122 BGN
Общо изплатени средства: 746 697 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 597 122 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 361 506 BGN
2010 250 544 BGN
2011 134 648 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
746 697 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 477 697 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 289 205 BGN
2010 200 435 BGN
2011 107 718 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
597 358 BGN
В т.ч. Национално финансиране 119 424 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 72 301 BGN
2010 50 109 BGN
2011 26 930 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
149 339 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз