Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0133-C0001
Номер на проект: M13-22-137
Наименование: Повишаване на професионалната квалификация на служителите в общинска администрация – Струмяни
Бенефициент: Община Струмяни
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 20.08.2014
Дата на приключване: 20.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Струмяни
Описание
Описание на проекта: Подобряване на квалификацията и мотивацията на служителите в администрацията на община Струмяни чрез обучения в страната
Дейности: Дейност 1. Посещение на индивидуални курсове за обучения по теми, избрани от каталога на Института за публична администрация („ИПА”) В рамките на проекта служителите от администрацията на община Струмяни ще посетят следните курсове по теми, избрани от каталога на Института за публична администрация за 2014 г.: 1. Прилагане на Административно процесуалния кодекс (за неюристи) – ПП – 6.2. Предвижда се в него да вземат участие 7 служители от Дирекция „Административно правно информационно и финансово обслужване”. 2. Нормативна уредба на комплексното административно обслужване – ПП - 4. Предвижда се в него да вземат участие 4 служители от Дирекция „Административно правно информационно и финансово обслужване”. 3. Разработване на програмни бюджети – ЕБ-1. Предвижда се в него да вземат участие 3 служители от Дирекция „Административно правно информационно и финансово обслужване”. 4. Презентационни умения. MS Power Point (базов курс) – ИТО – 5. Предвижда се в него да вземат участие 5 служители от Дирекция „Общинска собственост, социални, инвестиционни дейности”. 5. Eлектронни тaблици с MS Excel (базов курс) – ИТО-2. Предвижда се в него да вземат участие 8 служители от Дирекция „Общинска собственост, социални, инвестиционни дейности”.
Дейност 2. Провеждане на специализирани обучения на служители от общинската администрация Дейността предвижда провеждане на индивидуални специализирани обучения за придобиване на специфични компетенции по следните теми: 1. Специализирано обучение за общо 10 служители в областта на предоставянето на бизнес информация и услуги в общината. 2. Обучение по английски език, съобразено с Европейската езикова рамка и стандартите за качествено езиково обучение, за общо 20 общински служители – 10 за ниво А1 и 10 за ниво А2 Първото специализирано обучение ще бъде в областта на предоставянето на бизнес информация и услуги в общината. Обучението ще се проведе за общо 10 служители. Това обучение е изключително важно от гледна точка на това какви са добрите практики за предоставяне на услуги за бизнеса. Общината има ясна необходимост от подобряване на начина на комуникация и предоставяне на услуги за бизнеса и по тази дейност ще се предоставят добри практики, които да спомогнат за по-умело комуникиране с бизнеса. Ще се изготви специализирана програма за обучението като служителите ще бъдат обучени за това как да осъществяват бизнес комуникация: устна, писмена и електронна. Ще се обучат как да се направлява диалогът по време на водене на разговори и как да се дават ефективни отговори на задаващите въпроси. Ще се представят основите на вербална и невербална комуникация. Второто обучение в рамките на тази дейност ще е свързано с провеждане на две обучения по английски език съответно на ниво А1 и на ниво A2 съгласно Общата Европейска езикова рамка. Основната цел на обучението ще бъде развиване на уменията за ефективно общуване на английски език. В процеса на обучение ще се развиват паралелно всички езикови умения – четене, слушане, писане и говорене. Програмите за обучението ще бъдат съобразени с ежедневната натовареност на служителите както и с индивидуалните нужди на обучаващите се и знанията и уменията за работно владеене на английски език. След направено предварително проучване сред служителите в общината 10 души имат желание за участие в обучение по А1 и 10 души по А2. Ще се сформират 2 групи по 10 участника. Курсовете ще бъдат интензивни с продължителност 100 часа.
Дейност 3. Реализиране на групови обучения за служителите от общинската администрация Обученията по Дейност 3 ще обхванат всички служители на администрацията на община Струмяни. Те са насочени към преодоляване на проблеми, свързани с координацията между отделните звена и уменията им да работят заедно и в екип. В тази връзка тези мероприятия ще бъдат фасилитирани от професионален екип от експерти, които ще включат в обученията следните теми: - Работа в екип на общинската администрация - Мотивация и лидерство - Предотвратяване и решаване на конфликти в екипа - Ефективно вземане на решения в екипа - Комуникация между ръководството и служители в администрацията - Синхронизация между екипите в администрацията За да бъдат по-ефективни и за да не се нарушава работния процес, обученията ще бъдат обособени на 3 групи от служители. Мероприятия ще бъдат тридневни, като една група ще се състои от 16 служители. Обученията ще имат теоритически и практически аспекти. За участниците ще бъдат изработени работни материали, съобразени с принципите на неформалното учене и интерактивния характер на мероприятията. Дейността ще споделя добри практики. Това ще намери израз във взаимстването и реализацията на конкретни добри практики, вече приложени и успешно работещи в други общини в България. За да бъдат ефективни обученията, те ще включват и фаза на оценка и самооценка.
Дейност 4. Дейности за информация и публичност Тази дейност ще се провежда с цел популяризиране и представяне на целите и дейностите по проекта сред широк кръг лица и медии. Тази цел ще бъде осъществена посредством: - Откриваща пресконференция за запознаване на всички заинтересовани страни с целите и планираните дейности по проекта - Рекламни брошури - Закриваща пресконференция за запознаване на всички заинтересовани страни с резултатите и ефекта по проекта През цялото време на проекта ще има своевременна информация за хода на проекта, достъпна на интернат страницата на общината - http://www.strumyani.org/. При провеждането на дейностите за информация и публичност ще бъдат спазени всички изисквания на Приложение 13 „Технически характеристики на мерките за информация и публичност” от Насоките за кандидатстване.
Дейност 5. Дейности по организация и управление на проекта С цел доброто изпълнение на проекта ще се сформира екип за управление, който ще се състои от следните позиции: ръководител и счетоводител. Екипът ще следи за правилното провеждане на всички проектни дейности като следи работата на външните изпълнители като дава насоки и препоръки с оглед правилно протичане на проекта. Ще бъдат планирани предстоящи срещи на екипа, на които ще се обсъдят бъдещи дейности по реализацията на проекта и ще се разпределят отговорностите и задачите на членовете на екипа за управление. Ще бъде изготвен подробен график за изпълнение на дейностите с цел оптималното постигане на заложените цели и резултати, изготвяне на отчети от провеждането на срещите на екипа за управление. Конкретните функции на членовете на екипа ще бъдат разпредени и ще се следи за тяхното спазване чрез вътрешен и външен контрол.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"БММС" ЕООД
СНЦ "Институт за европейски инициативи"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 55 757 BGN
Общ бюджет: 46 609 BGN
БФП: 46 609 BGN
Общо изплатени средства: 46 609 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 46 609 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 151 BGN
2015 35 457 BGN
46 609 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 39 617 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 479 BGN
2015 30 139 BGN
39 617 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 991 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 673 BGN
2015 5 319 BGN
6 991 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Бр. Обучени служители
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Бр. Теми на обучения
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Бр. Получени сертификата
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Бр. Обучени служители
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Бр. Теми на обучения
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2 - Бр. Получени сертификата
Индикатор 11 (Д) По Дейност 3 - Бр. Проведени групови обучения
Индикатор 12 (Д) По Дейност 3 - Бр. Обучени служители
Индикатор 13 (Д) По Дейност 3 - Брой обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 14 (Д) По Дейност 4 - Бр. Проведени пресконференции
Индикатор 15 (Д) По Дейност 4 - Бр. Разработени и разпространени брошури
Индикатор 16 (Д) По Дейност 4 - Бр. Публикации на сайта
Индикатор 17 (Д) По Дейност 5 - Съставени и подписани договори с членовете на екипа
Индикатор 18 (Д) По Дейност 5 - Изготвен протокол от началната среща
Индикатор 19 (Д) По Дейност 5 - Изготвени и проведени процедури за избор на външен изпълнител
Индикатор 20 (Д) По Дейност 5 - Изготвени междинни и окончателен технически доклади


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз