Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.06-0014-C0001
Номер на проект: 14-32-14
Наименование: Разработване и внедряване на информационна система за управление и поддръжка на публичен регистър по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2014
Начална дата: 19.08.2014
Дата на приключване: 19.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на обслужването за гражданите, бизнеса и свързаните администрации от страна на МОСВ, чрез изграждането на електронна система за управление и поддръжка на регистрите на МОСВ
Дейности: Дейност 4 Задължителен одит на проекта В рамките на дейността ще бъде възложен независим финансов одит на проекта, който ще бъде извършен от регистриран одитор. Одиторът ще направи преглед на цялата документация за дейности и разходи на проекта и одитния доклад ще бъде представен при окончателното отчитане на проекта.
Дейност 1 Управление на проекта Изпълнението на дейността ще се извършва от екип за управление на проекта от служители на МОСВ, в чийто състав са включени ръководител на проекта, координатор на проектните дейности, технически сътрудник, ИТ експерт, бизнес експерт „Регистър на екологичните щети“, счетоводител, юрист. Дейността се изразява в навременно организиране на избор на изпълнители по реда на ЗОП по проекта, , сключване на договори с тях и управление на договорите, навременно подаване на заявки за обученията, уведомяване, координиране и организиране на служителите на организацията за предвидените обучения, контрол, мониторинг и отчитане на дейностите по проекта, публикуване на материали по проекта на Интернет страницата на МОСВ, комуникация с Управляващия орган на ОПАК, изготвяне на документация по проекта, вкл. междинни и финален доклади, финансово управление на проекта, вкл. авансово, междинни и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК, разплащане към избраните изпълнители и др. В дейността е предвидено и включването на експерти със специфична експертиза, които да участват в оценителни комисии за процедурите по ЗОП, които ще се реализират в рамките на проекта. С това се цели осигуряване на максимално кратки срокове за провеждане на тръжните процедури.
Дейност 3 Дейности за информация и публичност В рамките на тази дейност ще бъдат организирани една входяща пресконференция при стартиране на проекта и една финална пресконференция при завършването му. На тях ще бъдат поканени журналисти от национални медии и ще бъде представен проекта, очакваните и постигнатите резултати, както и къде могат да бъдат намерени те с цел мултипликация. Материалите от проекта, ще бъдат публикувани на web страницата на МОСВ, където ще бъде публикувано и кратко представяне на самия проект. В допълнение се предвижда да бъдат подготвени и отпечатани 500 информационни материала за резултатите от проекта. Информационните материали ще представляват пакет, съдържащ брошури, химикали, папки, USB флаш памети. За популяризиране на проекта и постигнатите резултати от него се предвижда публикуването на съобщения в национални медии.
Дейност 2 Разработване и внедряване на информационна система за управление и поддръжка на публичен регистър по ЗОПОЕЩ В рамките на дейността ще бъде разработена регистровата информационна система, която да опосреди работата на служители на администрацията, гражданите и бизнеса с публичен регистър по ЗОПОЕЩ. Тя ще бъде изградена като уеб-базирано решение, с централизирана база от данни, за улесняване на дейностите по администриране на данните и достъпа до регистъра, търсенето и изготвянето на справочна информация. Системата ще бъде интегрирана едновременно на ниво данни, функционалност и потребителски интерфейс. Ще бъде разработена на модулен принцип, позволяващ гъвкавост и лесна разширяемост, за гарантиране на устойчивото развитие на системата в бъдеще. Ще бъде проектирана по начин, позволяващ да се поддържа пълна функционалност и добра работоспособност при съществено увеличаване на обема на обработваната информация и броя на едновременно работещите потребители. Системата ще бъде проектирана и разработена в съответствие с изискванията на ЗЕУ, НОИОСИС и свързаните подзаконови нормативни актове, за постигане на съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност. Системата ще осигурява достъп на оторизирани потребители с определени права на достъп и работа с различните информационните масиви и техните компоненти, в условията на бърз и сигурен достъп до базата данни, бързо генериране и бърза визуализация на изискваната от потребителя информация, за постигане на по-високи нива на потребителска удовлетвореност. Ще бъде осигурена възможност за съхранение в базата данни на сканирани документи и файлове в различни формати - функционалност, която е от първостепенна важност в процеса на създаване на електронен регистър и архив към него. Основните функционалности са свързани с: Онлайн подаване на заявление за вписване / актуализация / заличаване на данни в регистъра от оператори, които извършват дейностите по приложение № 1 от ЗОПОЕЩ; Онлайн подаване на заявление за вписване / актуализация / заличаване на данни в регистъра от органите на изпълнителната власт, които издават лицензи, разрешителни, разрешения и удостоверения за регистрация за извършване на дейностите по Приложение № 1; Проверка и валидиране на получените заявления в регистровата система от отговорен служител на МОСВ Публикуване на информацията в публичната част на регистъра по ЗОПОЕЩ – данните стават видими в Интернет Справки в данните в регистъра Изграждане на интерфейс за връзка с централните системи на електронното правителство на РБ Избраният изпълнител следва да осигури и обезпечи и обучение за ключови потребители от МОСВ и определени представители на контролните и компетентни органи на изпълнителната власт за работа с информационната система. Конкретната бройка на обучаемите ще бъде идентифицирана при изпълнението на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 490 094 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 98 019 BGN
2015 - 98 019 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 83 316 BGN
2015 - 83 316 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 703 BGN
2015 - 14 703 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 (Д) По Дейност 1 - Сключени договори с екипа на проекта
Индикатор 3 (Д) По Дейност 1 - Подготвени тръжни задания
Индикатор 4 (Д) По Дейност 2 - Функционираща система
Индикатор 5 (Д) По Дейност 2 - Електронна услуга, обслужвана чрез регистъра
Индикатор 6 (Д) По Дейност 2 - Обучени ключови потребители от МОСВ и определени представители на контролните и компетентни органи на изпълнителната власт за работа с информационната система
Индикатор 7 (Д) По Дейност 3 - Проведени пресконференции
Индикатор 8 (Д) По Дейност 3 - Подготвени и отпечатани информационни материала за проекта
Индикатор 9 (Д) По Дейност 3 - Публикации в преса
Индикатор 10 (Д) По Дейност 4 - Одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз