Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0145-C0001
Номер на проект: M13-22-150
Наименование: Подобряване на професионалната квалификация и мотивация на служителите на Община Ихтиман
Бенефициент: ОБЩИНА ИХТИМАН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 19.08.2014
Дата на приключване: 19.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ихтиман
Описание
Описание на проекта: Подобряване на ефективността на работата в Община Ихтиман
Дейности: Дейност 1 - Индивидуални обучения в Института по публична администрация Обучения в ИПА ще преминат общо 10 служители на общината, както следва:  Прилагане на административно процесуалния кодекс(за юристи) (ПП-6.1)-1 служител, 2,5 дни, 20 учебни часа  Вътрешен финансов контрол:Ефективност на системите за финансово управление и контрол (ЕБ-4)-3 служители. 1,5дни, 12 учебни часа  Счетоводно приключване на бюджетната година (ЕБ-7)-3 служители, 1,5дни, 12 учебни часа  Методи за определяне размерите на местните такси (ДУО-5)-3 служители, 1,5дни, 12 учебни часа
Дейност 2 – Обучения по английски език – две нива В рамките на тази дейност ще бъдат проведени следните обучения: 1.Обучение по английски език – две нива, всяко ще бъде преминато от 30 служителя. Служителите ще бъдат включени в курс на обучение, който отговаря на тяхните нужди в съответствие с нивото на владеене на езика на всеки от тях. Ниво A1 ELEMENTARY с продължителност 120 учебни часа. След завършване на обучението служителя трябва: да знае: да разпознава английска реч; основни граматически правила; основни лексикални правила; основни морфологични правила; основни синтактични правила; основни пунктуационни правила; характерни особености при комуникация с англоговорящи. да може: • при слушане да разбира познати думи и често употребявани изрази, свързани с личността и семейството; • да чете прости изречения в плакати, каталози; • да общува чрез прости въпроси и кратки отговори по познати теми , може да използва прости изрази и изречения, за да опише мястото, където живее, и хората, които познава; • да напише кратък лесен текст върху пощенска картичка (напр. от почивка), да попълни личните си данни във въпросник (напр. името, националността и адреса си в хотелски формуляр). Ниво A2 PRE-INTERMEDIATE е с продължителност от 120 учебни часа. След завършване на обучението служителят ще може: • при слушане да разбира най- често срещани употребявани думи и изрази свързани с личността и семейството, обкръжение и работа, може да разбира смисъла в обяви и съобщения; • да чете кратки текстове, открива определена информация в текстове като проспекти, менюта, разписания, писма, служебни документи; • да общува при изпълнението на обичайни задачи, които изискват пряк обмен на информация по познати теми, да участва в разговор с кратки реплики; • да направи с прости изречения описание на семейството си и други хора, образование и работа в сегашно и минало време; • да напише кратко съобщение, лично писмо, благодарност.
Дейност 3 – Обучение по ключови компетентности В настоящата дейност ще бъде включено обучение на тема ”Методи за повишаване на личната продуктивност и ефективност на екипите в общинската администрация” Обучението ще бъде проведено извън територията на Община Ихтиман за 45 служители на общинската администрация. Обучението ще бъде тридневно с 2 нощувки с обща продължителност 18 учебни часа. Целевата група включва кметът, заместник кметове, всички служители на ръководни постове, както и такива без ръководни функци. Основните цели на тренинга са: Придобиване на повече умения за наблюдение и анализ на личната ефективност; Идентифициране на собствени вярвания и представи на тема „време”; Повишена осъзнатост към причините, които спомагат ефективността/неефективността при управление на времето; Развитие на умения за поставяне на ясни цели и изграждане на план за действие за тяхното постигане; Придобиване на познания и умения за приоритизиране на задачите и целите; Обогатени познания и опит с инструменти за ефективно планиране; Придобиване на практически опит за справяне с „крадците на време”.
Дейност 4 – Управление на проекта Организацията и управлението на проекта ще се извърши от служители на Община Ихтиман - ръководител, координатор, технически сътрудник и счетоводител на проекта. Приложени са автобиографии на съответните лица. Дейността се състои в организиране на процедури по ЗОП и избор на изпълнители по проекта, сключване и управление на договорите с изпълнителите, навременно организиране на обученията, включително и организиране на служителите на общината за предвидените обучения, наблюдение на дейностите по проекта, публикуване на материали по проекта на интернет страницата на общината, взаимодействие с Управляващия орган на ОПАК, изготвяне на документация по проекта- междинни и финален доклади, финансово управление на проекта, подаване на авансово, междинни и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК, разплащане към избраните изпълнители и т.н
Дейност 5 - Информация и публичност Предвижда се по тази дейност да бъдат организирани една заключителна пресконференция при завършване на проекта. На нея ще бъдат поканени журналисти от регионални медии, както и представители на широката общественост пред които ще бъдат представени резултатите от проекта. Информация за проекта ще бъде публикувана в печатни издания, като ще бъде публикувано кратко представяне на самия проект, целевите групи, полученото финансиране от ЕСФ чрез ОПАК, целите и резултатите от неговото изпълнение. В допълнение се предвижда да бъдат подготвени и отпечатани 200 брошури, представящи обученията и постигнатите по тях резултати.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ДЗЗД "АБОЛЕОН-АЛФА"
"РИВ КОНСУЛТ 2013" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 83 897 BGN
Общ бюджет: 81 485 BGN
БФП: 81 485 BGN
Общо изплатени средства: 81 485 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 81 485 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 779 BGN
2015 64 706 BGN
81 485 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 69 262 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 262 BGN
2015 55 000 BGN
69 262 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 223 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 517 BGN
2015 9 706 BGN
12 223 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Обучени служители
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Обучени жени от общия брой обучени служители
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Проведени обучения
Индикатор 8 (Д) По Дейност 1 - Получени сертификати
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Обучени служители
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2 - Обучени жени от общия брой обучени служители
Индикатор 11 (Д) По Дейност 2 - Проведени обучения
Индикатор 12 (Д) По Дейност 2 - Получени сертификати
Индикатор 13 (Д) По Дейност 3 - Обучени служители
Индикатор 14 (Д) По Дейност 3 - Обучени жени от общия брой обучени служители
Индикатор 15 (Д) По Дейност 3 - Проведени обучения
Индикатор 16 (Д) По Дейност 3 - Получени сертификати
Индикатор 17 (Д) По Дейност 4 - Успешно сертифициран проект
Индикатор 18 (Д) По Дейност 4 - Избрани изпълнители
Индикатор 19 (Д) По дейност 4 - Проведени работни срещи на екипа
Индикатор 20 (Д) По Дейност 4 - Доклади за прогреса на проекта
Индикатор 21 (Д) По Дейност 4 - Финансови отчета
Индикатор 22 (Д) По Дейност 5 - Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 23 (Д) По Дейност 5 - Отпечатани брошури
Индикатор 24 (Д) По Дейност 5 - Публикувани материали на Интернет страницата на община Ихтиман и регионални медии.
Индикатор 25 (Д) По Дейност 5 - Химикали
Индикатор 26 (Д) По Дейност 5 - Бележници


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз