Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0031-C0001
Номер на проект: M13-22-32
Наименование: Надграждане
Бенефициент: Община Нова Загора
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 19.08.2014
Дата на приключване: 19.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Нова Загора
Описание
Описание на проекта: Повишаване на професионалния капацитет и мотивацията на общинска администрация Нова Загора чрез обучения.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта За целите на изпълнението на проекта, ще бъде сформиран екип за управление и координация, който ще се състои от хора с различни профили, необходими за качественото реализиране на заложените дейности. Екипът ще следи изпълнението на проектните дейности да се извършва в съответствие с установените процедури и изисквания на Възложителя и съответно заложените в договора. Ще отговаря и за спазване на заложените срокове, ще оказва постоянен мониторинг и контрол върху дейността на изпълнителите, както и за предоставяне на информация на обществеността. След сформирането си, екипът ще разработи график на дейностите и ще определи конкретни отговорни лица за изпълнението им; ще разработи методология за извършване на мониторинг и контрол и план за реализиране на информационната кампания. Периодично ще извършва контрол и по отношение на изразходването на бюджетните средства, ще следи за постигането и измерването на конкретните резултати. Екипът ще подпомогне и дейностите, свързани с изготвянето на конкурсната документация и провеждането на обществените поръчки за избор на изпълнители.
Дейност 2. Провеждане на обучения от Института по публична администрация - ИПА Предвиждат се за изпълнение следните три обучения от каталога на Института по публична администрация: 1. Прилагане на административно-процесуалния кодекс / за неюристи/, в което са включени 17 служители. Постоянните промени в нормативната уредба създават предпоставки за допускане на неволни пропуски в работата на служителите от администрацията на Община Нова Загора. Поради тази причина първият модул за обучение е свързан със прилагането на административно –процесуалния кодекс. Предложеното обучение включва следните акценти: • Предмет, обхват и действие на административно - процесуалния кодекс (АПК). Основни принципи. Страни и представителство. • Издаване на: индивидуални актове; общи и специфични . • Оспорване на административните актове по административен ред. • Възобновяване на производствата по издаване на административни актове и предложения и сигнали. • Производство по оспорване на административни актове по съдебен ред (първа съдебна инстанция, касационна инстанция, обжалване на определения и разпореждания на административните съдилища). • Производства по отмяна на влезли в сила съдебни решения по административни дела. • Производства по защитата срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията. • Производства по изпълнение на административните актове и на съдебните решения. • Производства по установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания по реда на АПК. 2. Деклариране на конфликт на интереси, в което са включени 35 служители. Законът за конфликт на интереси е сравнително нов за прилагане от администрациите като цяло. Повечето служители не са запознати в детайли с неговото прилагане, освен длъжностните лица, които постоянно работят с нормативна уредба. Поради този факт е необходимо по-голяма част от служителите да се запознаят със закона и с начините за прилагането му. Обучителният процес ще съдържа следното съдържание: • Същност и специфика на конфликта на интереси в публичната администрация. • Единна система за управление на конфликта на интереси; деклариране. • Декларация за несъвместимост. • Декларация за частни интереси. • Декларация за настъпили промени. • Декларация за частен интерес по конкретен повод. • Последици при нарушения във връзка с декларирането. • Задължения във връзка с декларирането. Контрол върху декларациите. • Анализ на риска от конфликт на интереси. • Решаване на казуси. 3. Етика и превенция на корупцията в администрацията, с предвидени 18 обучаеми. За публичната администрация в Р България постоянно се изказват мнения и съмнения за занижена етика на служителите и действаща корупция в администрацията. За да се избегнат тези твърдения, които в по-голямата си част са нереални е необходимо да наблегне над фактите, чрез които в работата си общинските служители ще доказват своята почтеност и етичност. В този модул на обучение е включено следното учебно съдържание: • Същност на корупцията, причини, разпространение и вреди. • Международна правна рамка за превенция и противодействие на корупцията и ангажиментите на България. • Международни и национални институции, ангажирани в противодействие на корупцията. • Политика и мерки за превенция и противодействие на корупцията. • Публичната отчетност като неделима част от политиката за прозрачно управление и изпълнение. • Етичните кодекси като инструмент за ограничаване на корупцията.
Дейност 3. Провеждане на обучения по ключови компетентности При изпълнение на Дейност 3 ще се проведат следните обучения по ключови компетентности: 1. Екипна ефективност – 28 участника 2. Лична ефективност – 28 участника; 3. Ефективна комуникация – 28 участника. За трите обучения ще се изготвят материали и лекции, които да стимулират личната, екипна ефективност и ефективната комуникация. Обучителния процес ще се организира от избраният изпълнител за извършване на поръчката.
Дейност 4. Дейности за информация и публичност Избора на фирма за изпълняване на мерките за информираност и публичност ще се осъществи през първия месец съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки, в съответствие с принципите за спазване на прозрачност и равнопоставеност. За осигуряване на информация и публичност ще бъде организирана и проведена заключителна пресконференция, изработени 1 информационна табела, 100 рекламни брошури, 100 химикалки, 100 тефтера, 100 хартиени торбички.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕТ Галита - Тодор Кръстев
"ЕРАКС" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 63 407 BGN
Общ бюджет: 55 805 BGN
БФП: 55 805 BGN
Общо изплатени средства: 55 805 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 55 805 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 681 BGN
2015 43 123 BGN
55 805 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 47 434 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 779 BGN
2015 36 655 BGN
47 434 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 371 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 902 BGN
2015 6 468 BGN
8 371 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Заповед за сформиране на екипа
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Брой протоколи от проведени координационни срещи на екипа
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Брой изготвени искания за плащане
Индикатор 8 (Д) По Дейност 1 - Брой изготвени окончателни технически доклади и финансови отчети
Индикатор 9 (Д) По дейност 1 - Брой изготвени тримесечни технически доклади за напредък по проекта
Индикатор 10 (Д) По Дейност 1 - Брой проведени процедури за възлагане на обществени поръчки
Индикатор 11 (Д) По Дейност 1 - Брой сключени договори с избрани изпълнители
Индикатор 12 (Д) По Дейност 2 - Брой командировани и обучени служители от ИПА
Индикатор 13 (Д) По Дейност 3 - Организирани и проведени обучения
Индикатор 14 (Д) По Дейност 3 - Брой обучени служители
Индикатор 15 (Д) По Дейност 4 - Организирано и проведено публично събитие
Индикатор 16 (Д) По Дейност 4 - Брой изработени материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз