Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0043-C0001
Номер на проект: M13-22-44
Наименование: Обучение на служителите в Община Харманли за постигане на по-ефективна администрация
Бенефициент: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 18.08.2014
Дата на приключване: 18.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Харманли
Описание
Описание на проекта: Повишаване на административния капацитет в Община Харманли чрез обучение на служителите в общинската администрация за ефективно и по-качествено изпълнение на служебните задължения.
Дейности: Дейност 2 Обучения, проведени в Института по публична администрация Индивидуални обучения в Института по публична администрация ще преминат общо 16 служители от общинската администрация. Обученията са избрани от Каталога на ИПА за 2014г., както следва: 2.1 Обучение на тема - Оценка на индивидуалното изпълнение (УА-4)- за 1 служител на общинската администрация, заемащ ръководна длъжност. Обучението ще бъде с продължителност 1 ден, 8 учебни часа. Целта на това обучение е да се представят новата нормативна уредба за оценката на изпълнение на длъжността, новият модел на заплащането на служителите и новият Класификатор на длъжностите; да разкрие декомпозирането на организационни в индивидуални цели и задачи; да се развият уменията за: определяне на индикатори за изпълнение на целите и за оценка на изпълнението. 2.2 Обучение на тема - Подготовка за заверка на годишните финансови отчети на разпоредителите с бюджетни средства (ЕБ-6)- за 2-ма служители от администрацията. Обучението ще бъде с продължителност 1,5ден, 12 учебни часа. Чрез това обучения ще се придобият умения заанализ на принципите и изискванията за ефективна финансова отчетност; формиране на умения за спазване на финансовата дисциплина; представяне на превантивните мерки относно законосъобразното и целесъобразното управление и разходване на бюджетните средства; повишаване способността за ефективна подготовка на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия. 2.3 Обучение на тема - Прилагане на закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (ОПА-3) - за 1 служител. Обучението ще бъде с продължителност 2 дни, 16 учебни часа. Целта му е да представи правните норми и разпоредби в Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси; да развие практически умения по установяването на конфликт на интереси и да представи добри и лоши практики. 2.4 Разработване на проекти по програма за развитие на селските райони в България 2014-2020г. (ЕРФ-13) -2 служители на общинската администрация, ще преминат това обучение. Обучението ще бъде с продължителност 2дни, 16 учебни часа. Целта му е да се изградят знания и умения за разработване на проекти по НПРСР. 2.5 Методи за определяне размерите на местните такси (ДУО-5) - 2 служители на общинската администрация ще преминат обучението. Обучението ще бъде с продължителност 1,5дни, 12 учебни часа. Служителите ще придобият знания за спектъра на общинските услуги, за които се налагат такси; да се анализира методиката за определяне на общинските такси по отделни направления; да се разкрият добри и лоши решения относно образуването на общинските такси. 2.6. Разработване, прилагане и мониторинг на публични политики (ПП–1)–3 служители на общинската администрация ще преминат обучението. Обучението ще бъде с продължителност 3 дни, 24 учебни часа. Обучението има за цел да разясни процеса по разработване и прилагане на политики; да формира умения за прилагане техниките на планиране, координация, консултиране, мониторинг и оценка на политики; да формира умения за обвързване на изпълнението на публичните политики с многогодишното бюджетно програмиране. 2.7. Роля и политика на администрацията за управление на миграционните процеси (ПП–10) – 3 служителя. Обучението ще бъде с продължителност 2дни, 16учебни часа. Участниците ще се запознаятс миграционните процеси и отражението им върху етнодемографската характеристика на държавата; придобиване на познания за правната и институционална рамка за статута на бежанците; придобиване на познания по правната рамка за пребиваване на чужденците в Република България; придобиване на познания относно мерките за интеграция в българското общество на чужденците, получили закрила. 2.8. Инициативи за развитие на културни дейности на общината и тяхното финансиране /ДУО-8/-за 2 служителя. Обучението ще разкрие финансовия аспект на инициативите за културно развитие на общината; ще даде възможност да се разработи програма за културно развитие и се идентифицират разходи за нейното осъществяване; ще се даде възможност да се формират умения за разработване на проекти с културна насоченост, които да се финансират от европейски фондове и донорство.
Дейност 4 Дейности по информация и публичност По тази дейност от проекта ще бъдат организирани две пресконференции, които ще бъдат качени на интернет страницата на Община Харманли. На входящата пресконференция ще бъдат поставени целите и задачите заложени в проекта. На заключителната пресконференция ще бъдат отчетени постигнатите резултати. На пресконференциите ще бъдат поканени журналисти от регионални медии, както и представители на широката общественост пред които ще бъде представен проекта. С това ще се даде отчет за всички извършени дейности по проекта. При изпълнение на дейността стриктно ще бъдат спазвани изискванията на Приложение 13 „Задължение на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност” към Насоките за кандидатстване. По дейността е предвидено изготвянето на следните рекламни материали:  химикали с надпис и лого – 80 бр.  бележници с надпис и лого – 90 бр..  публикации в медиите – 2 бр.  брошури – 300бр.  банер– 1бр. Екипа по проекта ще организира избора на изпълнител за тази дейност, при спазване на действащото законодателство.
Дейност 1. Организация и управление Управлението на дейността по проекта ще се извърши от трима служителя на Община Харманли – ръководител, счетоводител и координатор по проекта. Екипът ще отговаря за всички дейности от организационен и координационен характер, свързани с изпълнението на проекта. Дейността включва изготвяне и приемане на подробен план-график за изпълнение на дейностите и взаимодействие с Управляващия орган на ОПАК, изготвяне на документация по проекта, включително междинни и финален доклади.
Дейност 3 Обучения по ключови компетентности 3.1 Обучение на тема: Етични норми и правила за поведение на служителите - В обучението ще вземат участие 40 служителя. Обучението ще бъде с продължителност 3 дни, 18 учебни часа. Основна цел на обучението е да установи нормите за етично и професионално поведение във всички аспекти на дейността на служителите, да предотврати възможностите за допускане на прояви на бюрокраци, корупция и други незаконни действия, като по този начин повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал и утвърди авторитета на Община Харманли. Работата на служителите в Общината е подчинена на принципите на законност, лоялност, професионализъм, отговорност и отчетност, ето защо това обучение е от изключителна важност за служителите. 3.2 Обучение на тема: Бизнес комуникация и умение за работа в екип - В обучението ще вземат участие 20 служителя. Обучението ще бъде с продължителност 2 дни, 16 учебни часа. Обучението ще бъде организирано и проведено от външен изпълнител(ЗОП). Това обучение има за цел да запозна служителите на Общината с това, че екипната работа е една от най-ефективните дейности, на които могат да се научат и защо тя има пряко влияние върху показатели като производителност, работна среда, по-добра комуникация, както и върху много други фактори. 3.3 Повишаване на компетеността на служители при работа със специфични групи потребители на общински административни услуги - В обучението ще вземат участие 10 служителя. Обучението ще бъде с продължителност 2 дни, 16 учебни часа. Обучението ще бъде организирано и проведено от външен изпълнител (ЗОП). Целта е да се повишат компетенциите и уменията на служителите от Община Харманли за работа и административно обслужване на представители от специфични групи като неграмотни, дългосрочно безработни, без правни познания, неговорещи български език, хора със зависимости. Обучението ще спомогне за развиване и задълбочаване на познанията на служителите относно специфичните нужди на различни групи от населението, което ще доведе до по-доброто обслужване, ориентирано с разбиране към този вид уязвими групи от населението. 3.4 Обучение на тема: Подобряване на организацията и повишаване на уменията на служителите в ситуации на бедствия, аварии и кризи - В обучението ще вземат участие 40 служителя. Обучението ще бъде с продължителност 3 дни, 18учебни часа. Обучението ще бъде организирано и проведено от външен изпълнител (ЗОП). Целта на обучението е да се повишат знанията на служителите за вземане на адекватни и навременни мерки в ситуации на бедствия, аварии и кризи. В обучението ще бъдат включени следните основни теми: анализ на риска и кризисните ситуации, използване на наличните ресурси за управление при кризи и бедствия, готовност на служителите за справяне и адекватно поведение в ситуации на бедствия, аварии и кризи. 3.5 Обвързаност на личните цели на служителите с целите на общинската администрация като гаранция за ефективност и ефикасност в работата - В обучението ще вземат участие 70 служителя. Обучението ще бъде с продължителност 3 дни, 18 учебни часа. Обучението ще бъде организирано и проведено от външен изпълнител (ЗОП)като, то ще бъде насочено към обвързване на личните и професионалните цели на служителите, създаване на чувство за съпричастност с целите на администрацията. 3.6 Обучение на служители от администрацията за работа с бежанския контингент на територията на Общината. Обучението ще бъде насочено към служителите на «ГРАО» и кметове на населените места в Общината. Общо 28 служителя ще посетят това обучение, което ще бъде с продължителност 3 дни, 20 учебни часа. Обучението ще бъде организирано и проведено от външен изпълнител (ЗОП)като, то ще бъде насочено към разрешаване на казуси възникнали при работа с бежанците в региона. За момента по официални данни в гр. Харманли в бежанския лагер има временно настанени 1300 бежанци. Голямата близост с турската граница е предпоставка за увеличаване на техния брой, поради тази причина служителите искат да получат знания за справяне във всякакви ситуации и казуси свързани с тях. Всички изброени обучения ще бъдат проведени извън територията на Община Харманли според посочения по-горе срок.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 110 653 BGN
Общ бюджет: 80 261 BGN
БФП: 80 261 BGN
Общо изплатени средства: 80 261 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 80 261 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 22 130 BGN
2015 58 131 BGN
80 261 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 68 222 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 18 811 BGN
2015 49 411 BGN
68 222 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 039 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 320 BGN
2015 8 720 BGN
12 039 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Доклади за прогреса по проекта
Индикатор 6 (Д) По дейност 1 - финансови отчети
Индикатор 7 (Д) По дейност 2 - Брой обучени служители
Индикатор 8 (Д) По дейност 2 - Брой проведени обучения
Индикатор 9 (Д) По дейност 2 - Брой получени сертификати
Индикатор 10 (Д) По дейност 3 - Брой обучени служители
Индикатор 11 (Д) По дейност 3 - Брой проведени обучения
Индикатор 12 (Д) По дейност 3 - Брой получени сертификати
Индикатор 13 (Д) По дейност 4 - Брой пресконференции
Индикатор 14 (Д) По дейност 4 - Брой отпечатани брошури
Индикатор 15 (Д) По дейност 4 - Брой публикувани материали
Индикатор 16 (Д) По дейност 4 - Бележници
Индикатор 17 (Д) По дейност 4 - Химикали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз