Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0142-C0001
Номер на проект: M13-22-147
Наименование: Обучения за повишаване квалификацията на служителите в общинска администрация Габрово
Бенефициент: Община Габрово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 18.08.2014
Дата на приключване: 18.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в общинска администрация Габрово и повишаване ефективността и ефикасността на работа
Дейности: Дейност 5: Дейности за информация и публичност Дейност 5 предвижда реализиране на задължителните мерки за информация и публичност, съгласно изискванията на ОПАК, регламентирани в Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност. В рамките на проекта ще бъде изпълнено следното: Организиране и провеждане на начална и заключителна пресконференция При стартирането на проекта ще бъде организирана пресконференция, за да бъде информирана обществеността за донора, целите, дейностите и планираните резултати по проекта. При приключване на проекта ще се проведе заключителна пресконференция за оповестяване на осъщественото и постигнатите резултати.. Изработка на банер – 1 бр. Той ще се поставя в залите, където ще се провеждат предвидените по проекта две публични мероприятия и обучения. Транспарантът ще съдържа името на проекта, неговата стойност, флагът на ЕС, имената, логата и слоганите на ЕСФ и ОПАК. Публикуване и актуализиране на информацията за проекта на уеб-страницата на Община Габрово www.gabrovo.bg от стартиране на проекта до неговата окончателна реализация. 250 бр. промоционални пакети (тефтер със спирала, химикал, настолен календар и калкулатор), които ще бъдат разпространявани сред посетителите на началната и заключителна пресконференция и участниците в различните по вид обучения.
Дейност 4: Обратна връзка за анализ на резултатите от проекта След приключване на участието си в определено обучение, всеки служител ще има ангажимента да попълни въпросник, специално подготвен от ЕУ. Целта на дейността е да се акумулира информация, която впоследствие да бъде обобщена и анализирана, за да се установи ефективността на проведените обучения и личната преценка на участниците за ползите от тях и мнението им за ефекта върху изпълнението на професионалните им задължения. С цел постигане на обективност при получаването на обратна информация от обучилите се служители, анкетното проучване ще бъде анонимно. ЕУ ще обобщи събраните данни и ще изготви доклад, който да послужи база за формулиране на последващата политика по обучение и мотивиране на служителите в администрацията.
Дейност 1: Организация и управление на проекта 1.1. Сформиране и назначаване на екип за управление на проекта Предвижда се сформиране на екип за управление на проекта (ЕУ), включващ Ръководител на проекта, Координатор и Счетоводител. ЕУ ще осъществява оперативното изпълнение на проекта, като планира, координира, съгласува и осъществява всички необходими действия необходими за или съпътстващи изпълнението на всички проектни дейности. ЕУ ще има ангажимента да спазва всички клаузи на Договора за безвъзмездна финансова помощ, както и всички други изисквания, указания и препоръки, отправяни от УО, в процеса на изпълнение. При регламентиране на заплащането ще бъдат спазвани Указания за определяне, отчитане и изплащане на възнаграждения по проекти по Оперативна програма „Административен капацитет“. 1.2. Техническо и финансово отчитане на проекта При искане за междинно плащане екипът по управление на проекта ще изготвя и предава технически доклад и финансови отчети по изпълнението на дейностите по проекта през целия период на изпълнение на проекта. На тримесечие екипът ще докладва напредъка по проекта пред УО на ОПАК. В края на изпълнение на проекта той ще подготви окончателен технически доклад и финансов отчет. Цялостната процедура по отчитане работата по проекта ще бъде съобразена с изискванията по договора с УО. 1.3. Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители Дейността включва подготовката и провеждането на тръжни процедури за избор на изпълнители на дейностите по проекта. В рамките на проекта ще се проведат обществени поръчки за: • Организиране и провеждане на обучения; • Осъществяване на мерки за информация и публичност по проекта. Всички обществени поръчки ще бъдат подготвени и проведени съгласно всички приложими нормативните изисквания - Закона за обществени поръчки, Правилника за прилагането и Системата за финансово управление и контрол (СФУК) на Община Габрово. Неизменно ще се съблюдават принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. 1.4. Мониторинг По проекта ще се осъществява текущ и периодичен мониторинг. Екипът за управление на проекта ще ръководи, контролира и наблюдава процеса по изпълнение на дейностите по проекта. При констатиране на нередности ще бъде уведомяван служителя по нередности в Община Габрово и Управляващия орган на ОПАК. Вътрешен мониторинг върху изпълнението на проекта ще бъде упражняван регулярно от ръководството Община Габрово. Ръководителят на проекта ще има ангажимента да уведомява ръководството за напредъка по проекта, изпълнението на предвидените индикатори и постигането на проектните резултати.
Дейност 3: Провеждане на обучения извън допустимите към ИПА В рамките на тази дейност се предвижда провеждането на обучения по долупосочените теми със следния примерен обхват и съдържание: 3.1. Чуждоезиково обучение - френски език за начинаещи (6 лица х 6 месеца х 12 часа); 6 жени Участниците ще усвоят начални познания по френски език включващи основни езикови компетенции по слушане, четене, писане и говорене. Това ще допринесе за подобряване на професионалните компетенции на служителите в отдел „Протокол и връзки с обществеността“ и на кмета, като даде възможност за разширяване и обогатяване на процеса на установяване на работни отношения и комуникацията. 3.2. Обучения в ключови компетентности Тема 1: Високоефективните хора (30 участника х 3 дни) Участниците ще усвоят как да подобрят фокуса, комуникацията и баланса между тях и институцията, както и при професионалните взаимоотношения и сътрудничество; да подобрят продуктивността чрез фокусиране върху правилните неща и да имат посветеност на целите. На участниците ще бъде предоставен план за интегрирането на основните навици на високоефективните хора в техния живот. Тема 2: Скоростта на доверието (30 участника х 3 дни) Семинар, който ще предостави знания и умения за изграждане на доверие и да подобряване на сътрудничеството и изпълнението. Участниците ще усвоят умения за увеличаване на своята лична благонадеждност; изграждане, даване и възстановяване на доверие в ключови взаимоотношения; увеличаване на доверието към себе си; изграждане на благонадежден имидж и изградят план за действие за повишаване нивото на доверие в ключовите взаимоотношения. Тема 3: Социалната интелигентност в човешките взаимоотношения (30 участника х 3 дни) На участниците ще бъде представена социалната интелигентност и нейното значение в човешките взаимоотношения по принцип и на работното място. Те ще научат за способността да се разчитат знаците на другите хора, да бъдат находчиви в отношенията си с тях, да проявяват емпатия, да развият способността да усетят чувствата, намеренията, желанията на другия; да усвоят умението да слушат. 3.3. Специализирани обучения 1. Развитие на земеделието в планински и полупланински райони (5 лица х 2 дни); 1 ж; 4 м; 2. Възобновяеми източници на енергия и инверганизация на парниковите газове (3 лица х 2 дни); 2 ж; 1 м 3. Инвеститорски контрол на строежи и ремонти (11 лица х 2 дни); 8 ж; 1 м; 4. Работа, вкл. групова с родители и близки на деца и младежи в риск (2 дни х 8 лица) 7 ж; 1 м; 5. Certified Ethical Hacker (CEH) v 8.0 (2 лица х 3 дни дистанционно и 2 дни присъствено обучение); 1 жена; 1 мъж.
Дейност 2: Провеждане на обучения към Институт по публична администрация - ИПА В рамките на тази дейност се предвижда провеждането на обучения от каталога на ИПА, както следва: Модул 1: Управленски умения 1. Стратегическо управление и разработване на публични политики (УА–1) 1 ж ; 2. Наставничество за стажанти в администрацията (УА-5) 1 ж; 3. Лични умения за ефективно управление (УА-6) 1ж; 4. Управление на промяната и организационно развитие (УА-7) 1 мъж; 5. Комуникационни стратегии и изграждане на публичен образ (УА-10) 3 ж; 1 м; 6. Държавен протокол (УА-11) 3 ж; Модул 2: Публични политики 1. Разработване, прилагане и мониторинг на публични политики (ПП–1) 1 м; 2. Прилагане на комплексно административно обслужване (ПП-3) 9 ж; 3. Прилагане на административно процесуалния кодекс (за неюристи) (ПП-6.2) 1 ж; 4. Прилагане на гражданския процесуален кодекс (за неюристи) (ПП-7.1) 1 ж; 5. Роля и политика на администрацията за управление на миграционните процеси (ПП-10) 2 ж; Модул 3: Ефективно бюджетиране 1. Оценка на ефективността на публични инвестиционни проекти (ЕБ–2) 1 м; 2. Счетоводно приключване на бюджетната година (ЕБ-7) 3 ж; Модул 4: Европейски регулации и фондове 1. Прилагане на правото на ЕС в България (за юристи) (ЕРФ-1)1 ж; 2. Прилагане на правото на ЕС в България (за неюристи) (ЕРФ-2) 1м; 4 ж; 3. Възможности за работа и кариера в институциите на ЕС (ЕРФ-4) 1 ж 4. Как да търсим и намираме полезна информация за европейските регулации и политики (ЕРФ-6) 1ж; Модул 5: Добро управление на местната администрация 1. Превенция и управление на кризисни ситуации (ДУО – 4) 5 ж; 2. Методи за определяне размерите на местните такси (ДУО – 5) 3 ж; 3. Надзор за законност върху дейността и актовете на общинската администрация (ДУО-7) 7м; 3 ж; 4. Инициативи за развитие на културни дейности на общината и тяхното финансиране (ДУО–8) 1 м; 2 ж; Модул 6: Допълнителни специализирани обучения 1. Стилистика в нормативните актове и наредби (ЗА-3) 1 ж, 1 м, 2. Как да мотивираме ефективната работа на служителите (за–4) 1 ж 3. Приложни въпроси за интеграцията на етническите групи в република България (ЗА-5) 3 ж; Модул 7: Електронно правителство 1. Електронно управление (базов курс) (ЕП-1) 1 ж; 2. Електронни документи и електронен подпис (ЕП-5) 2 ж; 3. Облачните услуги – иновативен подход за електронно управление (ЕП-6) 1 м; 4. Видеоконфериране в административната дейност (ЕП-7) - 2 ж; 1 м; 5. Социалните мрежи и комуникация с гражданите (ЕП-8) 1 м; 1 ж; Модул 8: Компютърни компетенции 1. Работа с документи С MS WORD (ИТО-1) 12 м, 17 ж 2. Електронни тaблици с MS EXCEL (базов курс) (ИТО-2) 4 ж, 2 м, 3. Електронни тaблици с MS EXCEL (надграждащ) (ИТО-3) 2 ж; 4. Презентационни умения. MS POWER POINT (базов курс) (ИТО-5) - 1 ж; 5. Управление изпълнението на проекти с MS PROJECT(ИТО-6) 2 м; 5 ж; Модул 9: Управление на информационни системи 1. Configuring, managing and maintaining windows server 2008 servers (basic course) (дистанционна форма) (УИС-7) 3 м;1 ж; 2. Configuring, managing and maintaining windows server 2008 servers (advanced course) (дистанционна форма) (УИС-8) 3 м; 1 ж; Модул 10: Допълнителни специализирани обучения Презентационни умения. MS POWER POINT (надграждащ) (ЗА-9) 1ж; Модул 11: Чуждоезиково обучение 1. Комуникативни умения на английски език (базов курс) (ЧЕО–1 А) 3 ж 2. Комуникативни умения на английски език (надграждащ курс) (ЧЕО–1 Б) - 3 ж 3. Комуникативни умения на френски език (базов курс) (ЧЕО – 7А) 1 ж 4. Разговорен английски език (базов курс) (ЧЕО–8 А) 5 ж, 2 м;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 196 900 BGN
Общ бюджет: 151 912 BGN
БФП: 151 912 BGN
Общо изплатени средства: 151 912 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 151 912 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 39 380 BGN
2015 112 532 BGN
151 912 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 129 125 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 33 473 BGN
2015 95 652 BGN
129 125 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 787 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 907 BGN
2015 16 880 BGN
22 787 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Заповед за сформиране на екипа
Индикатор 6 (Д) По дейност 1 - Заповеди за работа по проекта
Индикатор 7 (Д) По дейност 1 - Протоколи от проведени координационни срещи на екипа
Индикатор 8 (Д) По дейност 1 - Междинни доклади
Индикатор 9 (Д) По дейност 1 - Доклади
Индикатор 10 (Д) По дейност 1 - Документация от проведени процедури за възлагане на обществени поръчки
Индикатор 11 (Д) По дейност 1 - Брой сключени договори с избрани изпълнители
Индикатор 12 (Д) По дейност 2 - Организирани и проведени обучения
Индикатор 13 (Д) По дейност 2 - Брой командировани и обучени служители към ИПА
Индикатор 14 (Д) По дейност 3 - Организирани и проведени обучения
Индикатор 15 (Д) По дейност 3 - Брой обучени служители
Индикатор 16 (Д) По дейност 4 - Изготвен доклад
Индикатор 17 (Д) По дейност 5 - Брой организирани и проведени публични събития
Индикатор 18 (Д) По дейност 5 - Брой изработени промоционални материали
Индикатор 19 (Д) По дейност 5 - Брой публикации за проекта на Интернет сайта на Община Габрово


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз