Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0100-C0001
Номер на проект: M13-22-101
Наименование: Подобряване на професионалната квалификация на служителите на община Макреш
Бенефициент: Община Макреш
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 18.08.2014
Дата на приключване: 18.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Макреш
Описание
Описание на проекта: Развитие на човешките ресурси на община Макреш за предоставяне на по- добри услуги на гражданите и бизнеса
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта Дейността е насочена към осигуравянето на добра организация и управление на проекта от служители на община Макреш, определени да формират екипа по проекта. Дейността ще включва сключване на договори с членовете на екипа, дефиниране на техните задължения и отговорности, разпределение на задачите, периодичен преглед и в случай на необходимост актуализиране на план-графика на проекта и следене за спазването на сроковете за съответните дейности, осигуряване на отчетност за всички дейности чрез изготвяне на необходимите технически и финансови отчети и доклади, провеждане на процедури за избор на външни изпълнители, мониторинг на изпълнението на дейности от страна на външните изпълнители. В екипа по проекта са включени Ръкодовител, технически сътрудник и счетоводител. Ролята и отговорностите на всеки един от тях са описани в т. 4 настоящия формуляр за кандидатстванe. В рамките на дейност 1 ще бъде нает и външен консултант, който да разработи документация за провеждане на обществена поръчка и избор на изпълнител за дейност 3.
Дейност 2 Обучения в Института по публична администрация В рамките на тази дейност ще бъдат проведени три обучения по каталога на ИПА за 2014 година. Целта, която ще бъде постигната с тях е да се разшири полето на знание и компетентност на общинската администрация и да се постигне по- добро управление на общината и предоставяне на по-добро обслужване на гражданите и бизнеса. Шестнадесет служители на дирекциите "Административно обслужване и финансова дейност" и „Управление на територията и стопанска дейност“ ще преминат обучения по Управление на човешките ресурси – УА3 и Прилагане на комплексно административно обслужване ПП3. Обучението по управление на човешките ресурси ще помогне на служителите да придобият знания и умения в процеса на набиране и подбор на най-подходящите кандидати за работа в държавната администрация, ще разясни връзката между организационно и индивидуално планиране, ще се запознаят с новата нормативна уредба за оценката на изпълнение на длъжността и новия модел на заплащането в администрацията, както и новият Класификатор на длъжностите в администрацията. Обучението по Прилагане на комплексно административно обслужване запознае задълбочено обучаемите с концепцията и нормативната уредба за комплексно административно обслужване, както и с процесно-ориентираното управление и изпълнение в административното обслужване. Кметът на общината, зам. кметовете на община Макреш и с. Раковица, секретарят на община Макреш, кметските наместници /5/ и директорите на дирекции – общо 11 човека, ще преминат курс „Добро управление на общината“ ДУО 1. Целта на курса е да се дефинират принципите за добро управление, заложени в Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, да се разкрие доброто управление като синтезирана концепция, водеща до по-добро изпълнение на административната дейност, да се разкрие механизма на интегриране на концепцията в нормативни актове и действия на ръководители и служители, да се разкрият индикаторите за оценка и ранкиране на общините, да се формират умения за разработване на програма за приложение на доброто управление и изпълнение в дейността на общинските администрации.
Дейност 3 Провеждане на три обучения за ключови компетентности Дейността предвижда провеждане на три обучения за ключови компетентности. Служители на ръководни постове ще преминат и обучение по лидерство, а всички служители на община Макреш ще бъдат обучени за екипна ефективност и управление на стреса. В обучението „Ефективно лидерство" ще бъдат обучени 11 служителя на ръководни позиции. Курсът цели да развие в общинските ръководители уменията на ефективния лидер, който умее да организира и мотивира както себе си, така и екипа, с който има да осъществява общи цели и задачи, и да го подпомага при вземането на групови решения, развитие на умения за правилно и убедително изразяване, и овладяване на изкуството да се говори пред публика. В обучението по „Екипна ефективност“ ще вземат участие 25 служители на община Макреш и с. Раковица. Обучението по екипна ефективност ще обхване широк кръг от теми, имащи пряко отношение към ефективното функциониране на екипа: мотивация, проактивност, комуникация, доверие. Обучението ще бъде насочено към трайна промяна на разбиранията и нагласите на членовете на екипа на общината. В него ще се адресират най-сериозните предизвикателства, с които се сблъскват работните екипи, като успоредно с усвояването на конкретни личностни компетенции, обучението ще работи за развитие на екипа като органично свързано цяло, с ключова роля за резултатите на общината. В обучението по „Управление на стреса“ ще вземат участие 20 служители на община Макреш и с. Раковица. Обучението ще запознае участниците със същността на стреса и възможни стратегии за управлението на собствения стрес и в същото време да създаде умения за управление и на стреса от служителите на общината като екип. Обучението ще им помогне да придобият цялостна правилна представа за същността на стреса като неизбежна част от съвременния живот, за видовете стрес, какви са разликите и общите черти между тях, за стреса като процес – как се поражда, проявява, контролира и трансформира; да разпознават проявленията на стреса и да разбират как влияе върху поведението на хората, кои са факторите, които най-често причиняват стрес, както и какъв вид стрес причиняват различните фактори, разнообразни техники за овладяване и редуциране на стреса. Служителите на общината ще придобият умения за конструиране на стратегии за овладяване и редуциране на стреса;
Дейност 4 Осигуряване на информация и публичност на проекта По тази дейност ще бъдат организирани една начална и една заключителна пресконференции за проекта. На първата пресконференция ще бъде представен проекта, така както е предвиден и очакваните резултати от него. Ще бъдат поканени журналисти за отразяване на събитието. На финалната пресконференция ще бъдат представени постигнатите по проекта резултати. Обучителните материали ще бъдат публикувани на Интернет страницата на община Макреш, където ще бъде публикувано и кратко представяне на самия проект. Предвиждат се 2 публикации в печатни медии за проекта, както и да бъдат подготвени и отпечатани 200 брошури, представящи проекта и постигнатите резултати.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Артипо ЕООД
Ауеър обучения ДЗЗД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 82 898 BGN
Общ бюджет: 72 466 BGN
БФП: 72 466 BGN
Общо изплатени средства: 39 280 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 72 466 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 580 BGN
2015 22 701 BGN
39 280 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 596 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 093 BGN
2015 19 296 BGN
33 388 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 870 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 487 BGN
2015 3 405 BGN
5 892 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Проведени обучения
Индикатор 6 (Д) По дейност 1 - Обучени служители
Индикатор 7 (Д) По дейност 2 - Проведени обучения
Индикатор 8 (Д) По дейност 2 - Обучени служители
Индикатор 9 (Д) По дейност 2 - Получени сертификати
Индикатор 10 (Д) По дейност 3 - Проведени обучения
Индикатор 11 (Д) По дейност 3 - Обучени служители
Индикатор 12 (Д) По дейност 4 - Проведени пресконференции
Индикатор 13 (Д) По дейност 4 - Реализирани публикации в печатни медии
Индикатор 14 (Д) По дейност 5 - Подготвени и отпечатани брошури за проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз