Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0011-C0001
Номер на проект: M13-22-12
Наименование: Развиване на ключови компетенции и подобряване на компютърните умения на служителите на Столичен инспекторат към Столична община.
Бенефициент: Столичен инспекторат към Столична община
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 18.08.2014
Дата на приключване: 18.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Развиване на ключови компетенции и подобряване на компютърните умения на служителите на Столичен инспекторат към Столична община чрез обучения.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Създаване на условия за реализация на дейностите по Проекта и постигане на заложените в него цели. Екипът осъществява дейности относно: 1. Сформиране на екип за управлението на Проекта; 2. Изготвяне на план за действие за осъществяването на Проекта; 3. Работни срещи на екипа по управление на Проекта; 4. Изготвяне на цялата необходима тръжна документация за възлагането за организиране и провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки; 5. Публикуване на документацията за участие в профила на купувача; 6. Сформиране на оценителна комисия; 7. Избор на изпълнител и сключване на договор; 8. Изготвяне на различни справки по Проекта; 9. Изготвяне на отчети за развитието на Проекта; 10. Изготвяне на искания за плащания по Проекта; 11. Изготвяне на финансови отчети по Проекта; 12. Изготвяне на междинен технически доклад по Проекта; 13. Изготвяне на годишен технически доклад по Проекта; 14. Изготвяне на окончателен технически по Проекта; 15. Изготвяне на необходимата документация по Проекта; 16. Осъществяване на необходимата комуникация във връзка с изпълнение на проектните дейности; 17. Изготвяне на всички финансови документи; 18. Обезпечаване организационно и технически дейностите по Проекта; 19. Съхраняване на цялостната документация по проекта, съгласно утвърдените правила на ОПАК. 20. Поддържа постоянна обратна връзка с УО на ОПАК относно изпълнението на Проекта.
Дейност 3: Дейности за информация и публичност Информиране на обществеността, представителите на целевата група за целите, дейностите, очакваните резултати и финансовия принос от Европейския социален фонд по Проекта, а именно: 1. Провеждане на две информационни срещи за представяне на неговите цели и дейности при стартиране на Проекта и за резултатите при приключването на Проекта. 2. Публикуване на официалната електронна страница на Столичен инспекторат към Столична община- www.inspectorat-so.org на периодична информация за изпълнението на Проекта. 3. Осигуряване на необходимите информационни материали: • Изработени 400 бр. екоторби; • Изработени 400 бр. рекламни химикали; • Изработени 400 бр. тефтери с дата • USB с информация по проекта- 100 бр. • Изработени и разпространени информационни брошури- 400 бр.; • Изработени 4 плакати; • Рекламни визитници- 50 бр. • Конферентни папки- 50 бр. • Изработен 1 интернет банер, качен на сайта на Столичен инспекторат към Столична община. • Публикувана информация по Проекта на сайта на Столичен инспекторат към Столична община; • Проведени две информационни срещи;
Дейност 2: Обучения на служители на Столичен инспекторат към Столична община:  Поддейност 1: Провеждане на обучения от Института по публична администрация по Каталог за 2014 г.  Поддейност 2: Провеждане на обучения от външни изпълнители  Поддейност 1: Провеждане на обучения от Института по публична администрация по Каталог за 2014 г.: Подаване на заявка за участие /по образец/ за обучения от Каталога на ИПА за 2014 г.; След получаване на писмено потвърждение от ИПА за участието на служителите в заявените обучения, в т.ч. дата, място на провеждане и начален час, член на екипа по управление на Проекта, информира за това служителите на Столичен инспекторат към Столична община чрез системата за документооборот и управление на административните процеси „Акстър- офис”; Участие в обучението на служителите от Столичен инспекторат към Столична община по следните теми: • Курс: Електронни таблици с MS EXCEL /базов курс/ ИТО- 2- 50 служители; • Курс: Електронни таблици с MS EXCEL /надграждащ курс/ ИТО- 3- 50 служители; • Курс: Работа с документи с MS WORD- ИТО 1- 60 служители.  Поддейност 2: Провеждане на Обучения от външни изпълнители: Обществена поръчка за избор на външен изпълнител за провеждане на обучения по ключови компетенции • Ефективно лидерство • Мотивация за ефективни резултати Провеждане на обученията на територията на Република България.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД
"РИВ КОНСУЛТ 2013" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 198 318 BGN
Общ бюджет: 169 928 BGN
БФП: 169 928 BGN
Общо изплатени средства: 39 664 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 169 928 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 39 664 BGN
2015 0 BGN
39 664 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 144 438 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 33 714 BGN
2015 0 BGN
33 714 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 489 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 950 BGN
2015 0 BGN
5 950 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Сключени договори с членовете на екипа
Индикатор 6 (Д) По дейност 1 - Проведени срещи на екипа
Индикатор 7 (Д) По дейност 1 - Изготвен 1 окончателен технически доклад
Индикатор 8 (Д) По дейност 2 - Обучени служители
Индикатор 9 (Д) По дейност 2 - Служители, получили сертификат
Индикатор 10 (Д) По дейност 3 - Информационни срещи
Индикатор 11 (Д) По дейност 3 - Изработен интернет банер
Индикатор 12 (Д) ПО дейност 3 - Публикувана информация по Проекта
Индикатор 13 (Д) По дейност 3 - Екоторби
Индикатор 14 (Д) По дейност 3 - Химикали
Индикатор 15 (Д) По дейност 3 - Тефтери
Индикатор 16 (Д) По дейност 3 - USB флашки
Индикатор 17 (Д) По дейност 3 - Брошури
Индикатор 18 (Д) По дейност 3 - Плакати
Индикатор 19 (Д) По дейност 3 - Рекламни визитници
Индикатор 20 (Д) По дейност 3 - Конферентни папки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз