Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.06-0026-C0001
Номер на проект: 14-32-26
Наименование: Надграждане на електронните регистри на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, с цел постигане на оперативна съвместимост и предоставяне на 4 броя електронни административни услуги
Бенефициент: Агенция за устойчиво енергийно развитие
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2014
Начална дата: 18.08.2014
Дата на приключване: 18.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Постигане на комплексно административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на регистрите за енергийна ефективност за целите на автоматизирания обмен
Дейности: Дейност 2: Цифровизиране (разработка на програмни средства и въвеждане) на информацията от задължените лица за обезпечаване на автоматизиран обмен на регистрови данни и информация от електронните регистри Дейността се състои от следните поддейности: - разработка на програмни средства: - въвеждане. Дейността включва работа по разработване на програмни средства за запазване на данни и информация в структуриран вид в разработените по дейност 1, електронни регистри на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и на промишлени системи.
Дейност 5: Дейности за информация и публичност За популяризиране на проекта на АУЕР: дейностите, начините за участие в проекта и ефекта от неговото осъществяване, ще бъде организирана и проведена информационна кампания. Всички информационни материали ще бъдат изготвени съобразно изискванията и регламентите за визуализация на Европейския съюз. Дейността включва следните поддейности: - Подготовка и отпечатване на 5 бр. плакати (хром, цветни, размер 50/70 см) и изготвяне на 2 подвижни табели (винил, със стойка, цветни, размер100/70 см) с обозначенията на Проекта Ще бъдат изготвени 200 бр. брошури (размер А5, цветни) с информация относно проекта. Брошурите ще са на разположение на всички заинтересувани страни на Презентацията на Проекта и в сградата на АУЕР през цялото време на действие на Проекта. - Провеждане на откриваща и заключителна пресконференция Заключителната пресконференция ще отчете изпълнението на дейностите по Проекта пред представители на пресата, заинтересованите страни и служителите от администрацията. - В цикъл от 3 публикации (статии и интервюта) в средствата за масово осведомяване да се популяризира дейността по проекта; - Ще се изработи и един Интернет банер; - Ще се подготвят 100 броя рекламни комплекти, включващи тефтер, блокноте, химикалка и папка, с флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и ОПАК Информация за популяризирането на подкрепата от ЕСФ ще бъде включвана във: - Всички обяви, съобщения и информации на уеб страницата на АУЕР и в медиите - Всички публикации и интервюта за медии; - Всички разяснителни материали и информации, предоставяни на заинтересованите страни; - Всички междинни доклади, окончателен доклад, както и всички отчетни документи по Проекта; - Плакати, брошури и табели; - Организираните пресконференции
Дейност 1: Надграждане на електронните регистри на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и на промишлени системи с възможност за предоставяне на 4 бр. административни услуги по електронен път, вкл. електронн Дейността ще включи следните етапи (в съответствие с добрите практики за разработване на информационни системи): • дефиниране на изискванията към трите информационни модула: - обезпечаващ предоставянето на административните услуги по електронен път; - за подаване на информация по електронен път от задължените лица; - за електронно плащане; • разработване на архитектурен модел и дизайн на данните на трите информационни модула: - обезпечаващ предоставянето на административните услуги по електронен път; - за подаване на информация по електронен път от задължените лица; - за електронно плащане; • разработка на прототип за всеки от трите информационни модула: - обезпечаващ предоставянето на административните услуги по електронен път; - за подаване на информация по електронен път от задължените лица; - за електронно плащане; • Изграждане на трите информационни модула: - обезпечаващ предоставянето на административните услуги по електронен път; - за подаване на информация по електронен път от задължените лица; - за електронно плащане; • Тестване на трите информационни модула; • Внедряване на трите информационни модула
Дейност 4: Провеждане на съпътстващо обучение за служителите в АУЕР В рамките на дейността ще бъдат направен план за обучение за работа със разработените информационни модули, ще бъдат изготвени програми за обучение в съответствие с ролите и задачите по отношение на системата на АУЕР, както и системните администратори. Ще се изготви план-програма за провеждане на обученията и ще се подготвят обучителни материали в цифров и хартиен вид. Ще бъдат обучени 10 бр. служители на АУЕР в 4-дневен курс на обучение, както следва: - Работа с трите информационни модула (единият, обезпечаващ предоставянето на административните услуги по електронен път, а вторият – даващ възможност задължените лица да подават онлайн информация за извършената от тях работа, а третият – обезпечаващ електронно плащане); - Поддържане на 4-те електронни административни услуги; - Практическа работа за цифровизиране на данните в регистрите; - Администриране.
Дейност 7: Управление на проекта Дейността ще бъде реализирана чрез следните поддейности: 1.1. Организация на дейността на екипа Ще се сформира екип, ще се назначат експерти и ще се разработи подробен и текущо актуализиран план график за действие с конкретни задачи, срокове, роли и задължения на екипа. Ще се координира работата на екипа по проекта с тази на изпълнителите на дейностите, които ще бъдат избрани чрез процедури по ЗОП. Всяка една от процедурите, които предстои да бъдат обявявани по ЗОП, ще се фиксира във времето, в логическата последователност на взаимно обвързаните и следващи една от друга дейности. Ще се разработи детайлен план за мониторинг и контрол на дейностите, човешките ресурси и бюджета, както и план за оценка на риска, с ясно формулирани индикатори, които да позволяват ранна диагностика на проблеми и бързи дейности за тяхната превенция. Екипът ще разработи начален доклад, който при необходимост ще актуализира и ще оптимизира предложената в проектното предложения методология. 1.2. Процедури по ЗОП Екипът ще ползва външна експертна помощ (за първата – дейности 1-4) при подготовка на тръжна документация, включително техническо задание и методика за оценка, в съответствие с изискванията на ЗОП за четири процедури за избор на изпълнители по дейности, както следва: • Дейности 1-4; • Дейност 5; • Дейност 6; • Дейност 8. Ще се проведат четири процедури за избор на изпълнител, като ще се включи и външен експерт от списъка на АОП (за първата). 1.3. Наблюдение и контрол Ще бъде разработен план за текущо наблюдение и контрол, както и оценка на междинните и крайни резултати от проекта, а също така и за анализ, оценка и превенция на риска. Екипът ще подготви първоначален доклад по проекта и ще го представи на вниманието на ръководството на АУЕР. Ще се осъществява текущо наблюдение и контрол над проектните дейности, още от подготвителната фаза, като екипът ще ползва разработени по предишни проекти вътрешни процедури и правила за мониторинг на дейностите спрямо целите и резултатите, както и финансовите ресурси. Ще се подготвят междинни отчети за изпълнението на проекта съгласно изискванията на ОПАК. Ще се гарантира изпълнение на проекта в съответствие с изискванията на договора по ОПАК.
Дейност 6: Одит Дейността има следните основни направления: • Осъществяване на финансови консултации по време на реализацията на проекта; • Документална проверка и текущи становища по отношение на разходването на средства по проекта – разплащания с външни изпълнители, разходи за организация и управление и други; • Извършване на цялостен одит на проектната документация след приключване на основните дейности по проекта и изготвяне на одитен доклад. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител – регистриран одитор или одиторска организация, чрез провеждане на съответна процедура по реда на ЗОП.
Дейност 3: Изграждане на интерфейс, който да дава възможност за връзка на електронните регистри на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и на промишлени системи с централните системи на електронното управлен В рамките на тази дейност ще се: - реализира възможността (съгласно нормативната уредба), която да осигури свързването на електронните регистри на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и на промишлени системи с централните системи на електронното управление, като се изпълнят изискванията на МТИТС и разпоредбите на Закона за електронното управление - въведат 4 бр. електронни административни услуги, предоставяни от АУЕР (съгласно СУНАУ, 29.04.2014 г.), ползващи модулите, разработени по Дейност 1, в съответствие с разпоредбите на ЗЕУ и изискванията на МТИТС: • Издаване на Удостоверение за вписване в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради; • Издаване на Удостоверение за вписване в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност на промишлени системи; • Издаване на Удостоверение за вписване на промени в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради; • Издаване на Удостоверение за вписване на промени в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност на промишлени системи.
Дейност 8: Подготовка на тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител по ЗОП С помощта на външен изпълнител, избран по реда на ЗОП, ще бъде разработена тръжна документация (вкл. техническо задание и методика за оценка) за провеждане на процедура за избор на изпълнител по ЗОП за дейности: 1. Надграждане на електронните регистри на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и на промишлени системи с възможност за предоставяне на 4 бр. административни услуги по електронен път, вкл. електронно плащане. 2. Цифровизиране на информацията от задължените лица за обезпечаване на автоматизиран обмен на регистрови данни и информация от електронните регистри 3. Изграждане на интерфейс, който да дава възможност за връзка на електронните регистри на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и на промишлени системи с централните системи на електронното управление и въвеждане на 4 бр. електронни административни услуги в съответствие с разпоредбите на ЗЕУ и изискванията на МТИТС 4. Провеждане на съпътстващо обучение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Галина Петрова Ковачка
МАП РИАЛ ДЗЗД
"ИНФО ТРЕЙДИНГ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 495 697 BGN
Общ бюджет: 475 264 BGN
БФП: 475 264 BGN
Общо изплатени средства: 475 264 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 475 264 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 99 139 BGN
2015 376 125 BGN
475 264 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 403 975 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 84 268 BGN
2015 319 707 BGN
403 975 BGN
В т.ч. Национално финансиране 71 290 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 871 BGN
2015 56 419 BGN
71 290 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 (Д) По дейност 1 - Доклад с дефинирани изисквания към трите модула
Индикатор 3 (Д) По дейност 1 - Разработен архитектурен модел и дизайн на данните на трите информационни модула
Индикатор 4 (Д) По дейност 1 - Създадени прототипа
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Разработени информационни модула
Индикатор 6 (Д) По дейност 2 - Брой цифровизирани досиета в електронните регистри
Индикатор 7 (Д) По дейност 3 - Брой регистри с осигурена възможност за свързване
Индикатор 8 (Д) По дейност 3 - Брой въведени електронни административни услуги
Индикатор 9 (Д) По дейност 4 - Брой обучени служители
Индикатор 10 (Д) По дейност 5 - Изготвени и разпространени плакати
Индикатор 11 (Д) По дейност 5 - Изготвени и разпространени брошури
Индикатор 12 (Д) По дейност 5 - Проведени пресконференции
Индикатор 13 (Д) По дейност 5 - Публикувани статии/интервюта и други материали
Индикатор 14 (Д) По дейност 5 - Табели
Индикатор 15 (Д) По дейност 5 - Изготвен Интернет банер
Индикатор 16 (Д) По дейност 5 - Подготвени рекламни комплекти
Индикатор 17 (Д) По дейност 6 - Брой представени доклади
Индикатор 18 (Д) По дейност 7 - Брой тръжни документации.
Индикатор 19 (Д) По дейност 7 - Брой проведени процедури.
Индикатор 20 (Д) По дейност 8 - Изготвени тръжни документации за избор на изпълнител по ЗОП на дейности 1-4


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз