Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0089-C0001
Номер на проект: M13-22-90
Наименование: Обучение на служители от администрацията на Община Бургас - 2
Бенефициент: Община Бургас
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 13.08.2014
Дата на приключване: 13.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Подобряване на качеството на предоставяните услуги на гражданите и бизнеса чрез повишаване на административния капацитет на Община Бургас.
Дейности: Дейност 1. Управление и администриране на проекта Изпълнението на под-дейностите, включени в тази дейност имат за цел да установят система за добро и ефективно управление, и ефикасно разходване на средствата по проекта. Следните под-дейности ще бъдат изпълнение в рамките на проекта: 1.1. Сформиране на екип за администриране и управление на проекта – ще се сформира екип на проекта, състоящ се от следните експерти: – Ръководител на проекта; Технически сътрудник; Експерт „Връзки с ИПА и организиране на обучения”; Счетоводител; Експерт „Подготовка на тръжни процедури“. Екипа ще се сформира чрез заповед, а за всеки член от екипа ще се подготви договор и задания за работа, в които подробно ще бъдат посочени задълженията и отговорностите на всеки в съответствие с конкретната длъжност, която заема по проекта. 1.2. Разработване и одобрение от Ръководителя на бенефициента „План за изпълнение” и „Система за вътрешен мониторинг”. В Плана за всеки конкретен месец ще бъдат посочени дейностите, които ще се изпълняват, индикаторите, източниците за информация, очакваните резултати и отговорните за изпълнението им. Системата ще дефинира обхвата, цели, принципи и процедури на вътрешния мониторинг, ще посочи организационната и управленска структура за целите на изпълнение на проекта. 1.3. Ежемесечни работни срещи на екипа на проекта, целящи осигуряване на непрекъснат мониторинг на изпълнението на дейностите по проекта. 1.4. Изготвяне на междинни и окончателни доклади за напредък за изпълнение на дейностите на проекта, и финансови отчети за разходването на средствата, съгласно финансовите и счетоводни принципи и закони.
Дейнист 4. Дейности за информиране и публичност на проекта Дейностите, които ще преодставят информация и ще осигурят публичност са следните: 4.1. Изработване и отпечатване на инофрмационен банер, който ще се позиционира при провеждането на публични събития по проекта, обучения и др. информационни събития, с цел да се популяризира проекта и визуализира приноса на ЕС и ОПАК. 4.2. Изработване на информационен лист по проекта – 500 броя, чрез разпространенито на който ще се популяризира проекта, финансовия принос на програмата и ЕСФ. В информационния лист ще бъдат описани дейностите, които ще се изпълняват, какви индикатори са заложени и какви резултати се очаква да бъдат постигнати. 4.3. Комплект на обучителя, включващ бележник и химикал с отпечатани лого на ОПАК и ЕСФ, както и името на проекта. При възможност върху бележника ще се отпечата в резюме информация за проекта – 500 броя; 4.4. Провеждане на Пресконференция, на която ще се популяризира проекта и дейностите по проекта, заложените индикатори и резултати. 4.5. Публикуване на прес-съобщения на Интернет страницата на Общината. Още със стартирането на проекта информация за неговото изпълнение ще бъде публикувана на интернет страницата на Община Бургас. Ще бъдат пускани прес-съобщение на интернет страницата на Община Бургас – минимум 3 бр. прес-съобщения. Всички печатни материли ще бъдат изработени съгласно изискванията на ОПАК за визуализацяи и публичност. Дейностите по информация и публичност ще бъдат възложени за изпълнение на външна фирма, съгласно ЗОП.
Дейност 3. Обучение на служителите на Община Бургас Дейността се разделя условно на две под-дейности: (1) Провеждане на обучения към Института по публична администрация; (2) Специализирани обучения. В рамките на дейността се предвижда да бъдат проведени 49 обучения и обучени 358 служители на Община Бургас. 1. Провеждане на обучения към Института по публична администрация от Каталога за 2014 г. 247 служители общо ще се обучат към ИПА по Каталога за 2014 година, като преминат през 46 обучения. Целта на всички обучения, избрани от Каталога на ИПА, е да предоставят информация и да обучат общинските служители, според длъжностите им и желанията им. Всеки, който иска да бъде обучен от Каталога 2014 подаде своя Личен план за обучение за 2014 с включени обучения и одобрен от прекия ръководител. Избраните обучения имат пряко отношение към ежедневната работа и съответстват на заеманите позиции на служителите, и ще спомогнат за повишаване на компетенциите им. 1.1. Управленски умения с включени следните обучения: o Оценка на индивидуалното изпълнение; o Лични умения за ефективно управление; o Управление на промяната и организационно развитие o Обща рамка за оценка на качеството в публичната администрация (CAF); o Прилагане на европейския опит и практика в България; o Комуникационни стратегии и изграждане на публичен образ. Поради големия брой желаещи да се включат в „Лични умения за ефективно управление“ (15 служители) както и недостатъчен финансов ресурс да се поемат по проекта разходите за командировки на желаещите тези две обучения ще с проведат в гр. Бургас, като ИПА ще предложи дати и график на провеждане. Целта на включените обучения е изграждане на капацитет за ефективно ръководене на политики, процеси и служители. Включени са обучения, които развиват общи управленски компетенции, както такива, касаещи отделни аспекти на управленската дейност. Обученията са насочени към ръководители и служители в общинската администрация. 1.2 Публични политики o Прилагане на административно процесуалния кодекс (за юристи); o Прилагане на административно процесуалния кодекс (за неюристи); o Прилагане на гражданския процесуален кодекс (за юристи); o Прилагане на гражданския процесуален кодекс (за неюристи); o Прилагане на закона за защита на личните данни; o Прилагане на закона за защита на класифицираната информация. Основно насочени обучения към ръководители и служители от правни дирекции, както и други с юридическо образование. Поради големия брой желаещи да се включат в „Прилагане на административно процесуалния кодекс (за неюристи)“ (13 служители) както и недостатъчен финансов ресурс да се поемат по проекта разходите за командировки на желаещите тези две обучения ще с проведат в гр. Бургас, като ИПА ще предложи дати и график на провеждане. 1.3. Ефективно бюджетиране o Подготовка за заверка на годишните финансови отчети на разпоредители с бюдетни средтсва; o Счетоводно приключване на бюджетната година. 1.4. Отворена, прозрачна и етична администрация o Прилагане на закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси; o Деклариране на конфликт на интереси; o Прилагане на закона за достъп до обществена информация; o Етика и превенция на корупцията в държавната администрация. 1.5. Европейски регулации и фондове o Прилагане на правото на ЕС в България (за юристи); o Прилагане на правото на ЕС в България (за неюристи); o Възможности за работа и кариера в институциите на ЕС; o Сравнителен преглед за съда в Страсбург и съда в Люксембург. 1.6. Добро управление на местната администрация o Методи за определяне размерите на местните такси; o Надзор за законност върху дейността и актовете на общинската администрация. Поради големия брой желаещи да се включат в „Надзор за законност върху дейността и актовете на общинската администрация” (17 служители) както и недостатъчен финансов ресурс да се поемат по проекта разходите за командировки на желаещите тези две обучения ще с проведат в гр. Бургас, като ИПА ще предложи дати и график на провеждане. 1.7. Допълнителни специализирани обучения o Как да мотивираме ефективната работа на служителите. 1.8. Е –Управление o Електронни документи и електронен подпис; o Облачните услуги – иновативен подход за електронно управление; o Социалните мрежи и комуникация с гражданите. 1.9. Компютърни компетенции o Работа с документи с MS WORD; o Електронни тaблици с MS EXCEL (базов курс); o Електронни тaблици с MS EXCEL (надграждащ); o Презентационни умения. MS POWER POINT (базов курс); o Управление и изпълнението на проекти с MS PROJECT. Поради големия брой желаещи да се включат в „Електронни тaблици с MS EXCEL (базов курс)” (35 служители), „Електронни тaблици с MS EXCEL (надграждащ) (22 служители)” и „Презентационни умения. MS POWER POINT (базов курс) (13 служители), както и недостатъчени финансов ресурс да се поемат по проекта разходите за командировки на желаещите тези две обучения ще с проведат в гр. Бургас, като ИПА ще предлжи дати и график на провеждане. Всички служители заявили желание да се включат в обученията работят с голямо количество информация, периодично изготвят справки свързани с работата на техните отдели и дирекции, както и подготвят материали и документи за служителите на ръководни постове в съответните ресори. Придобиването и надграждането на специфични умения на служиелите ще допринесе за по- бързото и качествено изпълнение на служебните им задължения. 1.10. Допълнителни специализирани обучения o Работа със списъци и база данни в MS EXCEL; o Бази данни с MS ACCESS (надграждащ). Придобитите умения ще подпомогнат работата на служителите, обучени в тези обучения. 1.11. Чуждоезиково обучение o Комуникативни умения на английски език (базов курс); o Комуникативни умения на английски език (надграждащ курс); o Английски език за работа с институциите на ЕС; o Английски език за юристи; o Комуникативни умения на немски език (базов курс); o Комуникативни умения на немски език (надграждащ курс); o Комуникативни умения на френски език (базов курс); o Разговорен английски език (базов курс); o Разговорен английски език (надграждащ курс); o Презентационни умения (на английски език). Поради големия брой желаещи да се включат в „Комуникативни умения на английски език (базов курс)” (17 служители) и „Комуникативни умения на английски език (надграждащ курс)” (14) служители), както и недостатъчени финансов ресурс да се поемат по проекта разходите за командировки на желаещите тези две обучения ще с проведат в гр. Бургас, като ИПА ще предлжи дати и график на провеждане. Като Европейска страна е необходимо служителите в общинската администрация да владеят поне един от работните езици на ЕС за да имат достъп до чуждоезикова информация, която би могла да им е от ползва в тяхната еженевна работа. Също така дейността на част от служителите, заявили желания да се обучават в чуждоезиковите обучения е обвързана с активното им участието в срещи, делегации, учебни пътувания, семинари и др. и нуждата от познаване на поне един от работните езици на ЕС е задължително. 2. Специализирани обучения, насочени към подобряване на работата на администрацията 2.1. Работа със специфична група граждани - обучение, насочено към подобряване на работата на служителите от дирекция „Административно обслужване“- отдел ГРАО и отдел „Канцелария“, от шестте териториални дирекции, квартали, кметствата и кметски наместничества на Община Бургас. Служителите са от отдели, които имат постоянен контакт с граждани в ежедневната си работа – граждани от уязвими групи, граждани към които е нужно да се подходи по различен начин от общо приетия. Целта на обучението е да се изградят практически знания и умения на служителите – експерти и техните ръководители от цитираните отдели за общуване с хора със специфични потребности, които да бъдат обслужени адекватно и да получат равен достъп на качествени административни услуги в обща среда. Обучението ще е изцяло практическо насочено и ще включва запознаване с общото поведение при посрещане на граждани със специфични потребности – разбиране и отношение. Под „граждани със специфични потребности“ ще се разбира освен хора с различни физически и ментални увреждания, но и хора, които са избухливи, агресивни и склонни към насилие, хора с различен психологически типаж от общоприетия за „нормален“. Служителите ще бъдат запознати с метода на позитивния подход – запознаване с различни психологически аспекти и подходи при общуването с хората от изброените групи. Обучаващите ще бъдат запознати с принципите на ефективната комуникация и работа при обслужването на хората с увреждания и различните психологически типове клиенти. Обучителните методи, които ще бъдат използвани, се основават на съвременните концепции за обучение при възрастни. Подходът, който ще бъде използван, е интерактивен и ще се използва досегашният опит на участниците като до голяма степен разчита и на тяхната активност за осмисляне и обсъждане на отделните теми, включени в обучението. Техниките на работа включват презентации, групови дискусии, работа в малки групи, интерактивни игри, мозъчна атака, работа по казус, въпросници. Продължителността на обучението ще е 2 дни за 49 участника. Обучението ще е изнесено извън града (включено настаняване и храна), извън работно време за да не се нарушава работата на администрацията. 2.2. Екипна ефективност Обучение, насочено към експерти и техните ръководители от дирекции, чиято екипна ефективност е ключова за постигане на поставените цели на общината. Обучението ще е насочено към трайна промяна на разбиранията и нагласите на членовете на екипа, адресирано към най-сериозните предизвикателства, с които се сблъскват работните екипи в общината. Успоредно с усвояването на конкретни личностни компетенции, обучението ще работи за развитие на екипа като органично свързано цяло, което да полагат еднопосочно и реципрочно усилие към постигането на обща за всички негови членове цел. Обучението дава кратка теоретична подготовка за характеристиките на екипа, екипната динамика, роли, лидерство, мотивация, вземане на решения, обратна връзка. Обучението е практически ориентирано, форматът на провеждане е изцяло интерактивен, наситен с много игри, практически казуси и решение на проблеми и различни конфликти. Целта е чрез преживяване да се достигне до изводите, които всеки екип ще направи за своята работа. Освен това ще се анализират взаимоотношенията и процесите в екипите и ще се изследват личностните предразположения за поемане на различни екипи функции и вземане на екипни решения,лидерските стилове. Ще се включат различни дейности за кохезия на групата Обучението ще е изнесено извън града с продължителност 2 дни, в което ще бъдат обучени 40 служители. Ще се провежда извън работно време, в почивни дни за да не се нарушава и прекъсва работата на администрацията. Избраният, съгласно ЗОП, изпълнител ще предложи график за провеждане, разпределение на групи за да се гарантира максимален ефект и успешен резултат от провеждането на обучението. 2.3. „Професионално ИТ обучение“ Обучение на служителите от дирекция „Информационно обслужване и технологии” за да бъдат обучени да работят със сървърен софтуер и съвременни операционни системи на Microsoft. Общия брой на обучените служители е 22, като проведените обучения са 9. На база на корпоративния договор между Република България и Microsoft на администрациите се предоставят лицензи, но за служителите – експерти по информационни технологии, не се предлага адекватно професионално обучение. От 2010 г. освен стандартните сървърни лицензи (Microsoft Windows Server 2003, 2008 и 2012) Община Бургас ползва и друг сървърен софтуер на Майкрософт – Microsoft Exchange Server 2010, Microsoft SharePoint Server 2010 и Microsoft Forefront Threat Management Gateway (TMG). Инсталациите и ползването на продуктите се извършват на база опита и самостоятелното обучение на експертите, но този начин на работа не е ефективен, носи висок риск от грешки и не отговаря на динамиката на работните процеси, където се работи с реални данни и се изискват максимална точност, бързина и адекватност на реакциите при възникване на проблеми. Предлаганите курсове от ИПА са основно за потребители на MS Office. От специализираните технически курсове за сървърни операционни системи до 2013 г. се предлагаше само за Microsoft Windows Server 2003 и едва в Каталога за 2014 г. се предлага обучение за Microsoft Windows Server 2008 в дистанционна форма на обучение, при условие, че вече масово е разпространен Microsoft Windows Server 2012. През 2013 г. Община Бургас реализира проект „Иновативни модели за добро и прозрачно управление в Община Бургас” с рег. №: 10-16-19/02.05.2012 г., финансиран от Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В резултат от проведена обществена поръчка с предмет: „Разработване и прилагане на интегриран модел за публична комуникация за Община Бургас“ за Община Бургас бе създадена система за интранет и екстранет. Системата е изградена на база на сървърен софтуер на Microsoft: SharePoint Server 2013, Lync Server 2013, SQL Server Std 2012, Windows Server Std 2012 и WinSvrExtConn 2012. Всички тези продукти, ползвани в рамките на проекта са обект на този горепосочения корпоративен договор. В този смисъл едно задълбочено обучение за работа с тях е полезно и ефективно за ежедневната работа на служителите от дирекцията, тъй като познаването спецификата на този софтуер ще им даде възможност да търсят и намират решения в рамките на стандарти и лицензи, възприети за ползване от държавата. В обучителния модул „Професионално ИТ-обучение“ ще бъдат включени следните курсове: o Installing and Configuring Windows Server 2012 – продължителност 5 дни за 4 човека; o Administering Windows Server 2012 - продължителност 5 дни за 4 човека; o Administering Microsoft SQL server 2012 Database - продължителност 5 дни за 2 човека; o Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 - продължителност 5 дни за 2 човека; o Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 - продължителност 5 дни за 2 човека; o Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013 - продължителност 5 дни за 2 човека; o Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013 - продължителност 5 дни за 2 човека; o SharePoint 2013 End User Level I - продължителност 3 дни за 2 човека; o SharePoint 2013 End User Level II - продължителност 3 дни за 2 човека. Изпълнителят ще бъде избран след проведена поръчка по ЗОП. След запитване на служителите и техния ръководител от дирекция „Информационно обслужване и технологии” ще се определи времето на провеждане – извън или в рамките на работното време. Всички обучения в обучителния модул ще се проведат в специализиран обучителен център, осигурен от избрания изпълнител. Последователността и датите на съответните обучения ще бъдат съгласувани предварително за да не се нарушава работата на администрацията.
Дейност 2. Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител на дейностите, включени в проектното предложение Дейността предвижда подготовка на тръжна документация и провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнител по реда на ЗОП за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на проекта. Броя и вида на обществените поръчки ще бъде точно посочен и обоснован в „График на планираните поръчки по ЗОП”.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"РААБЕ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
АСАП
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 190 861 BGN
Общ бюджет: 135 643 BGN
БФП: 135 643 BGN
Общо изплатени средства: 135 643 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 135 643 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 38 172 BGN
2015 97 471 BGN
135 643 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 115 297 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 32 446 BGN
2015 82 850 BGN
115 297 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 347 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 726 BGN
2015 14 621 BGN
20 347 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Основен индикатор: Общ брой на обучените служители в администраията – обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 (Д) Основен индикатор: Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 (Д) Основен индикатор: Общ брой на обучените служители в администрацията – обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 8 (Д) По дейност 1: Брой сключени договори с екипа на проекта.
Индикатор 9 (Д) По дейност 1: Разработен и приет План за управление и Система за вътрешен мониторинг
Индикатор 10 (Д) По дейност 1: Разработени и приети отчети от Управляващия орган.
Индикатор 11 (Д) По дейност 2: Брой проведени тръжни процедури
Индикатор 12 (Д) По дейност 2: Брой сключени договори с подизпълнители
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: Брой обучение служители
Индикатор 14 (Д) По дейност 3: Брой проведени обучения
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: Брой проведени пресконференции
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: Брой участници в пресконференциите
Индикатор 17 (Д) По дейност 4: Брой отпечатани и разпространени информационни листи
Индикатор 18 (Д) По дейност 4: Брой Комплект на обучителя
Индикатор 19 (Д) По дейност 4: Брой прессъобщения на страницата на Община Бургас.
Индикатор 20 (Д) По дейност 1: Проведени работни срещи на екипа на проекта – минимум


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз