Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0023-C0001
Номер на проект: M13-22-24
Наименование: Компетентна и ефективна общинска администрация – Шабла
Бенефициент: Община Шабла
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 13.08.2014
Дата на приключване: 13.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Шабла
Описание
Описание на проекта: Повишаване на компетността на служителите в община Шабла.
Дейности: 1.Организация и управление на проекта Важна стъпка за успешното реализиране на проекта е сформирането на екип от професионалисти. Предвид спецификата на проекта Община Шабла е определила основните длъжности необходими за изпълнението му, включвайки свои служители, които разполагат с необходимата компетентност и квалификация, базирайки се на своя опит от участието в предходни проекти. Ръководителят на проекта ще управлява развитието му от старта до финала, като съблюдава съвестното изпълнение на поставените в длъжностните характеристики задачи от страна на координатора и счетоводителя, спазване последователността на проекта и основните етапи, през които преминава той. Ръководителят ще разработи описание на съответните индикатори за изпълнение и резултат. Ръководителят ще ръководи цялостния процес на изпълнение на проекта, ще контактува с финансиращия орган по отношение изпълнение клаузите в договора за изпълнение на проекта. Координаторът ще се включи в организацията на екипа, като изготвя всички типове документация изискани от програмата, организира пресконференциите, координация с фирмите, предлагащи обучение, фирмите подготвящи рекламните материали и др. Координаторът осигурява информация за всички членове на екипа, изготвя доклади и справки, подпомага организацията на мероприятията. Съдейства при организирането на форумите, подготовката на тръжната документация, изготвянето на печатните материали. Отчетите, изготвени от счетоводителя по изискванията и сроковете на ОПАК за напредъка на проекта ще информират периодично ръководството на общината и ще съдържат информация за предстоящи и реализирани дейности и постигнати резултати. Финансово отговорното лице, следи за правилното оформяне на първичните и вторичните счетоводни документи по проекта, изготвя справки за разходването на средствата, съгласно одобрения бюджет.
2.Организиране и провеждане на обучение „Организационни и комуникационни умения“. Обучението ще се проведе в рамките на 3 дни, извън рамките на община Шабла и ще обхване 45 служители, вкл. кметове /кметски наместници. За организацията и провеждането му ще бъде избран външен изпълнител. Служител на общинска администрация гр. Шабла ще подготви документацията, следвайки чл.14, ал.4, т.2 и чл.101а, ал.1 и ал.2 от ЗОП, съобразявайки се с обекта на поръчката, ЗОП и всички действащи актове в Р.България.
3.Организиране и провеждане на обучение „ Повишаване на мотивацията и създаване на организационна принадлежност и иднетификация „ Ще се проведе едно 3-дневно обучение извън територията на община Шабла. В него ще бъдат включени 45 служители.За изпълнението на дейността ще бъде избран външен изпълнител, който ще поеме организацията и провеждането му. Процедурата за избор на изпълнител ще бъде по ЗОП. Служител на общинска администрация гр. Шабла ще подготви документацията, следвайки чл.14, ал.4, т.2 и чл.101а, ал.1 и ал.2 от ЗОП, съобразявайки се с обекта на поръчката, ЗОП и всички действащи актове в Р.България.
4. Провеждане на обучение „ Прилагане на комплексно административно обслужване „ към ИПА В обучението „Прилагане на комплексно административно обслужване ” ще бъдат включени 7 души. То е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа. След одобрение на проекта, община Шабла ще подаде групова заявка за участие в обучението на ИПА, попълвайки формуляр по Приложение 2, съобразно определения от ИПА график.
5.Информация и публичност. 5.1 Начална презентация на проекта с цел популяризиране на заложените идеи и доказване необходимостта от реализирането им. С тази дейност преките бенефициенти ще имат възможност да се запознаят със заложената по подприоритетит 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” специфична цел, насочена към повишаване квалификацията на служителите в администрацията на общинско ниво чрез обучения в страната. 5.2Информационните материали ще съдържат задължителните: а) емблема на Европейския съюз, в съответствие с графичните стандарти, б) позоваване на ЕСФ: „Европейски социален фонд“; в) послание, избрано от Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” г) Публикациите в медиите ще осигурят достъпна информация до всички, които ще вземат пряко или непряко участие в него. Община Шабла като бенефициент ще предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на обстоятелството, че Европейският съюз съфинансира проекта. Ще се посочи ясно, че операцията е избрана в рамките на ОПАК, съфинансирана от ЕСФ, ще спазва основните правила за създаване на логото на ЕС и определяне на стандартизирани цветове. Ангажира се да организира две информационни събития за местните медии – за старта и завършването на дейностите по проекта. Всички информационни и комуникационни материали (брошури, листовки, информационни бюлетини, дипломи и сертификати от проведени обучения и др.) за безвъзмездната финансова помощ от ЕС ще съдържат: а) логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; б) наименованието на проекта, който се изпълнява; в) спазени технически изисквания за информираност и публичност Оповестяването може да се извърши и чрез поставяне на банери в залите, където се провежда мероприятието. 5.3 Финална презентация, обобщаваща ефекта от обученията. Провеждането на финалната презентация ще обобщи резултатите от проведените обучения и внесе яснота за практическото прилагане на придобитите теоретични знания.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Офис В ООД
БЕА ТРЕЙДИНГ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 932 BGN
Общ бюджет: 78 948 BGN
БФП: 78 948 BGN
Общо изплатени средства: 17 986 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 78 948 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 986 BGN
2015 0 BGN
17 986 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 105 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 288 BGN
2015 0 BGN
15 288 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 842 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 698 BGN
2015 0 BGN
2 698 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Основен индикатор: Издадени сертификати
Индикатор 6 (Д) Основен индикатор: Общ брой на обучените служители в администрацията-обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 7 (Д) По дейност 1 : Проведени срещи на екипа
Индикатор 8 (Д) По дейност 1: Окончателен финансов и технически отчети по проекта
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Участвали в обучението служители
Индикатор 10 (Д) По дейност 3: Участвали в обучението служители
Индикатор 11 (Д) По дейност 4: Проведени обучения
Индикатор 12 (Д) По дейност 4: Обучени служители
Индикатор 13 (Д) По дейност 5: Изработени листовки, брошури, постери, анкетни карти, публикувани статии
Индикатор 14 (Д) По дейност 5: Информационна табела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз