Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0098-C0001
Номер на проект: M13-22-99
Наименование: Подобряване работата на администрацията в община Брезник за реализиране на ефективни политики и качествено обслужване на гражданите и бизнеса
Бенефициент: Община Брезник
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 12.08.2014
Дата на приключване: 12.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Брезник
Описание
Описание на проекта: Подобряване работата на администрацията в община Брезник за реализиране на ефективни политики и качествено обслужване на гражданите и бизнеса чрез повишаване на квалификацията на служителите в общината
Дейности: Дейност 1. Управление на проектните дейности В рамките на тази дейност се включва цялостната организация и управление на проектните дейности; функционалното разпределение на задълженията и контролните функции на екипа по проекта; изпълнение на процедурите и спазване на план-графика на дейностите; подготовка и реализация на процедурите за договаряне; осъществяване на мониторинг и отчетност на изпълняваните дейности и извършваните разходи; анализиране на напредъка на проекта и постигането на предвидените резултати; осъществяване на корективни действия при възникване на непредвидени обстоятелства. В рамките на тази дейност се предвижда изпълнението на следните мерки: Сформиране на екипа по проекта За изпълнението на проекта ще бъде определен екип от трима експерти, а именно – Ръководител на проекта, Координатор и Счетоводител. В рамките на тази мярка ще бъдат изготвени съответните вътрешни правила (заповеди) за работата на екипа; Провеждане на регулярни месечни срещи В рамките на тази мярка ще бъдат провеждани месечните срещи на екипа по проекта, на които ще бъдат обсъждани както физическия и финансов напредък по изпълнение на дейностите, така и съответните бъдещи действия за гарантиране спазването на план-графика за изпълнение на проекта; Организиране и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители Екипът по проекта ще изготви график за планираните за изпълнение от външни изпълнители дейности по проекта и ще организира и проведе обществените поръчки в съответствие със Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове. Организиране и изпълнение на задълженията за отчитане на напредъка по проекта Екипът за изпълнение на проекта ще подготвя и изпраща на Договарящия орган изискуемите отчети и доклади за отчитане на техническия и финансов напредък по проекта. В рамките на тази мярка ще бъде осъществявана и цялата кореспонденция с Договарящия орган, свързана с изпълнението на проекта.
Дейност 2. Дейности за повишаване на квалификацията на служителите в общинската администрация чрез участия в специализирани обучения и семинари В рамките на тази дейност се предвижда участието на служители от ОА Брезник в следните семинари и обучения: - Семинар на тема „Роля и политика на администрацията за управление на миграционните процеси“ (ПП–10) от каталог 2014 г. на ИПА за 3 служители - Семинар на тема „Ефективност на системите за финансово управление и контрол“ (ДУО-6) от каталог 2014 г. на ИПА за 4 служители - Семинар на тема „Инициативи за развитие на културни дейности на общината и тяхното финансиране“ (ДУО-8) от каталог 2014 г. на ИПА за 3 служители - Семинар на тема „Административни разпоредби в прилагане на семейния кодекс“ (ЗА-2) от каталог 2014 г. на ИПА за 3 служители - Обучение на тема „Прилагане на комплексно административно обслужване“ (ПП–3) от каталог 2014 г. на ИПА за 5 служители - Обучение на тема „Методи за определяне размерите на местните такси“ (ДУО-5) от каталог 2014 г. на ИПА за 4 служители - Обучение на тема „Приложни въпроси за интеграцията на етническите групи в република България“ (ЗА-5) от каталог 2014 г. на ИПА за 2 служители - Обучение в областта на „Управление на информационната сигурност в Администрацията“ (ЕП-4) от каталог 2014 г. на ИПА за 1 служител - Обучение в областта на „Облачните услуги – иновативен подход за електронно управление“ (ЕП-6) от каталог 2014 г. на ИПА за 1 служител - Обучение "Инструменти и техники за стимулиране на идеи и креативност и техники за вземане на решения" (процедура по ЗОП) за 50 участника за 3 дни, изнесено обучение; - Обучение "Разрешаване на проблеми" (процедура по ЗОП) за 35 участника за 3 дни, изнесено обучение - "Обучение за работа с хора в неравностойно положение и малцинствени групи" (процедура по ЗОП) за 30 участника за 3 дни изнесено обучение Обученията от Каталога на ИПА ще се проведат съгласно графика на Института, след: - Подаване на заявки пред ИПА по съответната форма; - Уточняване на график за провеждане на обученията и участие в семинарите; - Подписване на договор с ИПА по стандартната форма на ИПА; - Организиране на присъствието на служителите на обученията и семинарите: подготвени заповеди за участие, командировъчни, проведен инструктаж на служителите; - Оценка и анализ на резултатите от обученията: ще бъде направена оценка непосредствено след провеждането на обученията и 3 месеца след провеждането им. Специализираните обучения по ключови компетенции ще се извършат от избран след провеждане на процедура по ЗОП изпълнител, след: - Изготвяне на задание по дефинираната тема и подготвяне на документация, съгласно изискванията на ЗОП. - Избор на изпълнител на обучението. - Подписване на договор с избраната обучителна институция – по стандартна форма за договор за услуга по ЗЗД, включващ клаузи, свързани със съдържанието на обучението, графика за провеждане, методиката на провеждане на обученията и тяхното логистично обезпечаване (зали, оборудване, режим на учене и почивки, кафе–паузи, учебни материали, учебни пособия, наръчници и учебници, транспорт и настаняване и др.). - Организиране на присъствието на служителите на обученията: подготвени заповеди за участие в обученията, проведен инструктаж на служителите; - Мониторинг върху протичането на обученията – ще се създаде организация за проверка по време на обученията и за контрол по съдържанието; - Оценка и анализ на резултатите от обученията: ще бъде направена оценка непосредствено след провеждането на обученията и 3 месеца след провеждането им.
Дейност 3. Дейности за информация и публичност В рамките на тази дейност се включват мерки за визуализация и оповестяване на конкретните цели, дейности и резултати на проекта. Съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на ЕК № 1828/2006, в рамките на тази дейност ще бъдат предприети действия за информация и публичност. Община Брезник ще предостави информация и ще осигури публичност на изпълнявания проект в медиите, чрез използване на подходящи комуникационни средства описани по-долу: - Встъпителна и заключителна конференция за по 50 частника – 2 бр. - Изработване на брошури – 300 бр. - Рекламен транспарант – 1 бр. - Рекламни плакати – 10 бр. - Публикации местен печат – 3 бр. - Рекламно каре в местни и регионални медии – 3 бр. - ТV излъчвания в местни и регионални медии – 2 бр. При изготвянето на материалите, осигуряващи публичност и информираност, ще бъдат съобразени специфичните изисквания на донора и ще бъде разпространена подкрепата на ЕС в процеса на финансиране и реализация на проектните дейности. Дейността за информация и публичност на осъществявания проект и финансовия принос на ЕСФ ще бъде възложена на изпълнител с предварително определени детайли от възложителя, в пълно съответствие с процедурите предвидени в ЗОП.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ТЕЗА" ЕООД
"Петро-макс" ООД
"ИВИКО" ЕООД
Кракра АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 121 688 BGN
Общ бюджет: 98 907 BGN
БФП: 98 907 BGN
Общо изплатени средства: 98 907 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 98 907 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 24 338 BGN
2015 74 569 BGN
98 907 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 84 071 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 20 687 BGN
2015 63 384 BGN
84 071 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 836 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 651 BGN
2015 11 185 BGN
14 836 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Брой срещи на екипа по проекта
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Брой сключени договори за екипа на проекта
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Брой осъществени процедури за избор на изпълнител по реда на ЗОП
Индикатор 8 (Д) По дейност 1: Брой анализи за напредъка на проекта
Индикатор 9 (Д) По дейност 1: Брой идентифицирани проблеми и предприети действия
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Брой проведени обучения от ИПА
Индикатор 11 (Д) По дейност 2: Брой проведени обучения от избран изпълнител
Индикатор 12 (Д) По дейност 2: Брой изготвени учебни програми
Индикатор 13 (Д) По дейност 2: Брой получени сертификати за преминато обучение
Индикатор 14 (Д) По дейност 2: Брой осъществени обратни връзки от целевите групи
Индикатор 15 (Д) По дейност 2: Общ брой обучаеми лица
Индикатор 16 (Д) По дейност 2: Брой служители на общинската администрация
Индикатор 17 (Д) По дейност 3: Брой пресконференции
Индикатор 18 (Д) По дейност 3: Брой информационни брошури
Индикатор 19 (Д) По дейност 3: Брой информационни транспаранти
Индикатор 20 (Д) По дейност 3: Брой публикации в местни и регионални медии
Индикатор 21 (Д) По дейност 3: Брой плакати
Индикатор 22 (Д) По дейност 3: Брой рекламни карета в местни и регионални медии
Индикатор 23 (Д) По дейност 3: - ТV излъчвания


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз