Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0107-C0001
Номер на проект: M13-22-108
Наименование: Съвременна и компетента администрация на Община Главиница
Бенефициент: ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 12.08.2014
Дата на приключване: 12.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Главиница
Описание
Описание на проекта: Подобряване на ефективността на работата в община Главиница.
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта Управлението на проекта ще се ръководи от Екип за управление на проекта, който ще се състои от: Ръководител и счетоводител. Екипът е отговорен за цялостното управление и организация на осъществяването на проекта и изпълнява следните функции: определя участниците в проекта и техните роли; обсъжда и оценява резултатите и индикаторите от изпълнението на проекта; изготвя финансови и технически доклади; организира процедурите за избор на изпълнители; координира и следи изпълнението на отделните дейности. Управлението ще се осъществява чрез текущи работни срещи, както и извънредни работни срещи при необходимост. Екипът ще обсъжда и одобрява резултатите от проекта и ще дава насоки за изпълнението на дейностите в проекта. Решенията на екипа относно изпълнението на проекта ще бъдат вземани след съгласуването им с кмета на Община Главиница и при необходимост с УО на ОПАК. Описание на задачите, които ще бъдат извършени за изпълнение на Дейност 1: • Формиране на екип за управление и организация на проекта; • Детайлно описание на правата и отговорностите на членовете на екипа по проекта; • Разработване на детайлен план за проектните дейности; • Организация и управление на цялостната дейност на проекта; • Провеждане на работни срещи на екипа за управление на проекта – в рамките на дейностите, свързани с управлението и координацията на проекта. • Създаване на подходящите условия за мониторинг на проекта; • Поддържане на ясни, толерантни и прозрачни отношения между всички участници в изпълнение на проектните дейности. • Изготвяне на процедура за избор на изпълнители на дейностите, които следва да бъдат изпълнени от външен изпълнител. Тази дейност започва след подписването на споразумението за изпълнение на проекта и завършва след представяне на официалния доклад след приключването на проекта.
Дейност 2 Организиране и провеждане на външни специализирани обучения по Ключови компетентности Провеждане на външни специализирани обучения по Ключови компетентности: 1. " Ефективно общуване и обслужване на специфични групи граждани" – в това обучение ще вземат участие 20 служители на община Главиница. С това обучение ще се надградят вече придобитите умения на общинските служители свързани с тема от предишен проект „ Социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти“, което в крайна сметка ще направи по-ефективна и адекватна работата им със специфични групи граждани, характерни за региона на община Главиница, което ще повиши качеството на административната услуга. 2. " Ефективна работа в екип" – в това обучение участие ще вземат 20 служители на общинската администрация. Това ще подпомогне вече придобитите знания и умения свързани с „ Лидерски умения и екипна ефективност“, получени при предишно обучение и ще направи администрацията по-адекватна при взимането на управленски решения и решения свързани с ежедневната работа с граждани и бизнеса. С това обучение ще се постигне по- ефективна комуникация между отделните служители на общината, като крайният ефект ще бъде по- качествено и гъвкаво административно обслужване. 3. „ Работа с електронно подписани документи и електронен подпис“ - в това обучение участие ще вземат 20 служители на общинската администрация. Това обучение ще модернизира общинската администрация като цяло, като ще намали значително времето за извършването на различни административни дейности. 4. „Привличане на инвестиции за устойчиво развитие“- в това обучение ще вземат участие 20 служители на общинската администрация. Обучаващите се служители на община Главиница ще се запознаят с методи и начини за подобряване на бизнес климата на територията на общината, с цел привличане на инвестиции, което като цяло ще направи по- атрактивен региона и ще бъде постигнат социален ефект при откриване на нови работни места. 5. „ Търсене на информация в Интернет и сигурност на информацията, етика на общуване с електронни средства“ - в това обучение участие ще вземат 20 служители на общинската администрация. Обучението ще доведе до постигане на по-информирана и гъвкава общинска администрация, като в същото време ще увеличи сигурността на предлаганата административна услуга. Това ще даде възможност за по-голяма информираност на общинските служители, което ще повиши качеството на обслужване на граждани и фирми на територията общината. 6. „Комуникативни и презентационни умения“ – в това обучение ще вземат участие 20 служители на общинската администрация. С това обучение ще се допринесе за развиване уменията на общинските служители, в това число ще се повиши ефективността в комуникацията с гражданите и бизнеса, както и ще помогне за по-бързо и лесно предоствяне на административната услуга. 7. „Умения за управление на времето и стреса“ – – в това обучение ще вземат участие 20 служители на общинската администрация. Служителите имат необходимостта да управляват времето си на работното място, за да се усъвършенстват, като използват времето като фактор за успеха. Обучението ще помогне на служителите, които осъзнават, че стресът е пречка в тяхното лично развитие и професионален успех, и желаят да се справят с него.
Дейност 3 Индивидуално обучение в Института по публична администрация Индивидуално обучение в Института по публична администрация ще преминат общо 10 служители на община Главиница, както следва: 1. Обучение (ОПА-6) "Етика и превенция на корупцията в държавната администрация" – за 10 служители Десетима служители ще се обучат в разкриване причините и сферите за наличие на корупцията в административната дейност. Служителите ще усвоят мерки за противодействие и превенция на корупция в централната и териориалната администрация.
Дейност 4 Осигуряване на информация и публичност на проекта Предвижда се по тази дейност да бъдат организирани една входяща пресконференция при стартиране на проекта и една финална пресконференция при завършването му. На тях ще бъдат поканени журналисти от регионални и национални медии, както и представители на широката общественост пред които ще бъде представен проекта. Информация за проекта ще бъде публикувана в печатни издания, като ще бъде публикувано кратко представяне на самия проект, целевите групи, полученото финансиране от ЕСФ чрез ОПАК, целите и резултатите от неговото изпълнение. В допълнение се предвижда да бъдат подготвени и отпечатани 300 брошури, представящи обученията и постигнатите по тях резултати, както и отпечатването на един цветен банер
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"РИВ КОНСУЛТ 2013" ЕООД
Силвър Проджектс ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 83 520 BGN
Общ бюджет: 73 556 BGN
БФП: 73 556 BGN
Общо изплатени средства: 36 325 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 73 556 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 704 BGN
2015 19 621 BGN
36 325 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 62 523 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 198 BGN
2015 16 678 BGN
30 876 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 033 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 506 BGN
2015 2 943 BGN
5 449 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Бр. подписани договори
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Бр. избрани външни ипълнители
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Бр. проведени работни срещи
Индикатор 8 (Д) По дейност 1: Бр. изготвени протоколи
Индикатор 9 (Д) По дейност 1: Бр. изготвени междинни и окончателен доклади
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Обучени служители
Индикатор 11 (Д) По дейност 2: От тях % жени
Индикатор 12 (Д) По дейност 2: Проведени обучения
Индикатор 13 (Д) По дейност 2: Получени сертификати
Индикатор 14 (Д) По дейност 3: Обучени служители
Индикатор 15 (Д) По дейност 3: От тях % жени
Индикатор 16 (Д) По дейност 3: Проведени обучения
Индикатор 17 (Д) По дейност 3: Получени сертификати
Индикатор 18 (Д) По дейност 4: Организирани и проведени пресконференци
Индикатор 19 (Д) По дейност 4: Отпечатани брошури
Индикатор 20 (Д) По дейност 4: Публикувани материали и представяне на проекта в печатни издания
Индикатор 21 (Д) По дейност 4: Изработка банер


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз