Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0165-C0001
Номер на проект: M13-22-170
Наименование: Повишаване квалификацията на служителите в общинска администрация Момчилград, по отношение използването на модерни технологии и методи за групова работа.
Бенефициент: Община Момчилград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 12.08.2014
Дата на приключване: 12.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Момчилград
Описание
Описание на проекта: Подобряване работата на общинските служители в община Момчилград по отношение на използването на модерни технологии и методи за групова работа, повишение капацитета на полезно действие на администрацията.
Дейности: Дейност 1. Обучения, проведени в Института по публична администрация Дейността по провеждане на обучения на служители на общинската администрация по Каталога на ИПА за 2014 г. се основава на Закон за държавния служител чл. 35б, ал. 1, ал. 2 и ал. 3;. За целта е проведен анализ на нуждите от обучения и предвидените обучения са включени в годишния план за 2014г. • Счетоводно приключване на бюджетната година (ЕБ–7) по 12 учебни часа за 15 лица – за служители във фианансово-счетоводната сфера. За участниците в обученията са предвидени командировъчни съгласно Наредбата за командировки в страната. Успешно преминалите курса на обучение участници ще получат сертификат.
Дейност 2. Обучаване на служителите по ключови компетентности За нуждите от провеждане на обучение по ключови компетенции ще се проведе процедура за избор на изпълнител по реда на глава 8а от ЗОП (Публична покана). С избраният изпълнител ще се сключи договор, след което ще се изготви и одобри график за провеждане на конкретните обучения с квалифициран преподавателски екип. • Обучения за работа със специализирани софтуерни продукти- приложения за споделяне на файлове, календари и др.(работа с приложим софтуер: Dropbox, Google drive, Skydrive, MS Outlook, Google calendar и др.) - 20 лица; • Работа в екип по отношение на общо планиране, изпълнение и отчитане на задачи (методи на взаимодействие по отношение управлението на групови задачи) – 21 лица • Умения за работа с клиенти, при предоставяне на административни и информационни услуги - 11 лица • Гръцки език - 100 учебни часа -20 лица
Дейност 3. Организация и управление на проекта В рамките на дейността ще бъде сформиран тричленен екип – ръководител на проект, координатор и счетоводител. Всеки член на екипа ще има конкретно разписани ангажименти. Ежемесечно ще се провеждат работни срещи на екипа по управление на дейностите по проекта, на които ще се отчита напредъка по изпълнение на проекта, ще се обсъждат евентуалните пропуски и възможностите за избягването им.
Дейност 4. Дейности по информация и публичност Откриваща и закриваща пресконференции по проекта. Публикации в медиите за проекта и полученото финансиране по оперативна програма „Административен капацитет“. Предвижда се разпространение на информационни материали (брошури) за проекта на пресконференциите, обученията, като и публикуване на информация за проекта на Интернет страницата на общината, като на свободен принцип на гражданите и организациите, които се интересуват ще могат да използват документацията за мултиплициране на проекта или за обмен на добри практики. Ще бъде поставена и временна информационна табела. При провеждането на дейностите за информация и публичност ще има банери, посочващи, че събитието се провежда по линията на проект, съфинансиран от ЕСФ чрез ОПАК. На материалите, които ще бъдат разпространявани при провеждането им изрично ще бъде оповестено, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като ще се използват флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и на ОПАК.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 75 710 BGN
Общ бюджет: 71 435 BGN
БФП: 71 435 BGN
Общо изплатени средства: 71 435 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 435 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 142 BGN
2015 56 293 BGN
71 435 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 720 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 871 BGN
2015 47 849 BGN
60 720 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 715 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 271 BGN
2015 8 444 BGN
10 715 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Обучени служители
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Проведени обучения
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Получени сертификати
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Обучени служители
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Получени сертификати
Индикатор 10 (Д) По Дейност 3 - Сключени договори с членовете на екипа
Индикатор 11 (Д) По Дейност 3 - Проведени работни срещи
Индикатор 12 (Д) По Дейност 3 - Проведени тръжни процедури
Индикатор 13 (Д) По Дейност 3 - Изготвени междинни технически доклада
Индикатор 14 (Д) По Дейност 4 - Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 15 (Д) По Дейност 4 - Информационна табела
Индикатор 16 (Д) По Дейност 4 - Отпечатани брошури
Индикатор 17 (Д) По Дейност 4 - Публикувани материали и представяне на проекта на Интернет страницата на община Момчилград
Индикатор 18 (Д) По Дейност 4 - Платени публикации в интернет издания


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз