Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0004-C0001
Номер на проект: M13-22-4
Наименование: Развитие на Община Борино чрез обучение на общинските служители
Бенефициент: Община Борино
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 12.08.2014
Дата на приключване: 12.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Борино
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията на служителите от общинска администрация Борино чрез обучения в страната.
Дейности: Дейност 1. Управление на проекта В тази дейност ще се извършва непрекъснат контрол за това как, кога и по какъв начин ще се изпълняват предложените в проекта дейности.
Дейност 2. Обучения по теми от каталога на Института по публична администрация (ИПА) за 2014 год. В Дейност 2 са заложени обучения на служителите от общинска администрация Борино по следните теми: 1. Курс: Управление на промяната и организационно развитие. (УА – 7), 14 служители 2. Семинар: Прилагане на Закона за защита на класифицираната информация. (ПП – 9), 4 служители 3. Семинар: Видеоконфериране в административната дейност. (ЕП – 7), 12 служители 4. Курс: Електронни таблици с MS EXCEL (базов). (ИТО – 2), 4 служители 5. Курс: Електронни таблици с MS EXCEL (надграждащ). (ИТО – 3), 14 служители – това са тези служители, които в предходното проектно предложение, което е одобрено, бяха посочили базисния курс. 6. Курс: Презентационни умения: MS POWER POINT (надграждащ). (ЗА – 9), 3 служители – тези служители имат базовия курс, заложен е в предходното проектно предложение. 7. Бързопис по БДС. (ЗА – 10), 13 служители 8. Курс: Комуникативни умения на немски език (надграждащ). (ЧЕО – 5Б), 3 служители – тези служители имат базовия курс, заложен е в предходното проектно предложение.
Дейност 3. Обучения в ключови компетенции извън каталога на Института по публична администрация (ИПА) за 2014 год. В тази дейност са заложени две ключови компетенции: 1. Лична ефективност на служителите 2. Развитие на селски и алтернативен туризъм. Тези обучения не се предлагат от ИПА и са насочени към повишаване ефективността на работата, подобряване на комуникация, надграждане на специфични управленски и организационни умения за работа, единни комуникационни послания при работа с граждани, бизнес и др. И в двете обучения са включени по 37 служители.
Дейност 4. Дейности за информация и публичност. В тази дейност ще се популяризират общата и специфичните цели, дейностите и очакваните резултати от проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕТ "Рабие Джебир"
ДЗЗД "ЕЙС"
Аркадия
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 72 319 BGN
Общ бюджет: 59 153 BGN
БФП: 59 153 BGN
Общо изплатени средства: 56 933 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 59 153 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 464 BGN
2015 42 469 BGN
56 933 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 50 280 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 294 BGN
2015 36 099 BGN
48 393 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 873 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 170 BGN
2015 6 370 BGN
8 540 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Съставени и подписани протоколи от срещи.
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Сключени законосъобразни и целесъобразни договори с изпълнители.
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Сключени договори с екипа по проекта
Индикатор 8 (Д) По Дейност 1 - Технически и финансови отчети, изготвени навреме
Индикатор 9 (Д) По Дейност 1 - Верифицирани разходи по проекта
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2 - Брой обучени служители
Индикатор 11 (Д) По Дейност 2 - Брой обучени жени – от общия брой обучени
Индикатор 12 (Д) По Дейност 2 - Брой теми на обучения
Индикатор 13 (Д) По Дейност 2 - Брой получени сертификата
Индикатор 14 (Д) По Дейност 3 - Брой обучени служители
Индикатор 15 (Д) По Дейност 3 - Брой обучени жени – от общия брой обучени
Индикатор 16 (Д) По Дейност 3 - Брой теми на обучения
Индикатор 17 (Д) По Дейност 3 - Брой получени сертификата
Индикатор 18 (Д) По Дейност 4 - Брой пресконференции
Индикатор 19 (Д) По Дейност 4 - Брой отпечатани и разпространени брошури
Индикатор 20 (Д) По Дейност 4 - Брой публикации в интернет страницата
Индикатор 21 (Д) По Дейност 4 - Брой отпечатани и разпространени работни бележници
Индикатор 22 (Д) По Дейност 4 - Брой изработени и разпространени химикали
Индикатор 23 (Д) По Дейност 4 - Брой отпечатани и разпространени папки
Индикатор 24 (Д) По Дейност 4 - Брой отпечатани плакати
Индикатор 25 (Д) По Дейност 4 - Брой разпространени флашки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз