Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0162-C0001
Номер на проект: M13-22-167
Наименование: Повишаване на квалификацията на служителите в Общинска администрация Кюстендил, чрез обучение в съответствие със стратегически ориентиран профил на компетентностите
Бенефициент: Община Кюстендил
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 11.08.2014
Дата на приключване: 11.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: Укрепване на организационния и административен капацитет на Общинска администрация Кюстендил, чрез повишаване на квалификацията на служителите, в съответствие със стратегически ориентиран профил на компетентностите за ефективно управление на стратегическото изпълнение.
Дейности: Дейност 2. Повишаване на квалификацията на служителите в общинската администрация чрез организиране и провеждане на специализирани обучения В резултат от изпълнението на дейността ще бъдат удовлетворени нуждите на целевата група и потребностите на Общинска администрация Кюстендил, чрез осъществяване на следните специализирани обучения, предоставяни от ИПА:  СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ГОДИНА, (ЕБ–7) от каталог 2014г. на ИПА  МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРИТЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, /ДУО-5/ от каталог 2014г. на ИПА  РАБОТА С MS WORD /е-курс Преминаване от MS Word 2003 към MS Word 2010/  РАБОТА С MS EXCEL /е-курс Преминаване от MS Excel 2003 към MS Excel 2010/  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК /надграждащ курс ниво В1/  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК /надграждащ курс ниво В2/  МАШИНОПИС (смесен курс: присъствен и онлайн)  ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ КОМУНИКАЦИИ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩИ ЦЕЛИ  ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (обучение за всички нива в администрацията, е-курс)
Дейност 1. Управление на проектните дейности Тази дейност включва - цялостната организация и управление на проектните дейности; функционалното разпределение на задълженията и контролните функции на екипа по проекта; изпълнение на процедурите и спазване на план-графика на дейностите; подготовка и реализация на процедурите за избор на изпълнител; осъществяване на мониторинг и отчетност на изпълняваните дейности и извършваните разходи; анализиране на напредъка на проекта и постигането на предвидените резултати; осъществяване на корективни действия при възникване на непредвидени обстоятелства. Предвидено е в екипа за управление на проекта да влязат представители на ОА Кюстендил. Числеността на екипа ще наброява 2 човека – Ръководител на проекта и счетоводител. Дейността включва изпълнението на следните мерки:  Организиране на екипа по проекта За изпълнението на проекта ще бъде определен екип от 4 експерта, а именно – Ръководител на проекта, счетоводител, координатор и юрист. В рамките на тази мярка ще бъдат изготвени съответните вътрешни правила/заповеди за работата на екипа;  Регулярно провеждане на срещи В рамките на тази мярка ще бъдат провеждани месечните срещи на екипа по проекта, на които ще бъдат обсъждани както физическия и финансов напредък по изпълнение на проекта, така и съответните бъдещи действия за гарантиране спазването на план-графика за изпълнение на дейностите по проекта.  Осъществяване на процедури за избор на външни изпълнители Подготовката на документациите за обществени поръчки ще бъде извършена от екипа на проекта. За избор на изпълнител/и ще бъде съставена комисия, в която ще влизат представители на Общинска администрация Кюстендил. Изборът на изпълнител/и ще бъде базиран на действащото национално законодателство и по-специално от ЗОП и подзаконовите актове по прилагането му.  Отчитане на изпълнението и напредъка по проекта Екипът за изпълнение на проекта ще подготвя и изпраща на Договарящия орган изискуемите по проекта отчети и доклади за отчитане на техническия и финансов напредък по проекта. В рамките на тази мярка ще бъде осъществявана и цялата кореспонденция с Договарящия орган, свързана с изпълнението на проекта.
Дейност 3. Дейности за информация и публичност Проектното предложение предвижда следните мерки за оповестяване приноса на ЕС и изпълнението на проекта:  Листовка с информация за проекта – 400бр.  Плакати - 20бр.  Заключителна пресконференция – 1бр.  Публикации - 3бр. При изпълнение на дейността върху всички материали, свързани с проекта ще бъдат поставени флага на ЕС и думите ,,Европейски съюз”; логото и слогана на ОПАК: ,,ОПАК. Експерти в действие”; логото и слогана на ЕСФ: ,,Европейски социален фонд. Инвестиции в хората.”, в съответствие с приетите стандарти. Във всички подходящи документи по проекта ще бъде включено следното изречение: ,,Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”. При организирането на събития, при интервюта или всякакъв друг вид публични прояви, свързани с реализацията на проекта, ОА Кюстендил изрично ще оповестява, че проектът се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” Дейността за информация и публичност на осъществявания проект и финансовия принос на ЕСФ ще бъде възложена на изпълнител с предварително определени детайли от възложителя, в пълно съответствие с процедурите предвидени в ЗОП.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 181 496 BGN
Общ бюджет: 87 765 BGN
БФП: 87 765 BGN
Общо изплатени средства: 87 765 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 87 765 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 36 299 BGN
2015 51 466 BGN
87 765 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 74 600 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 30 854 BGN
2015 43 746 BGN
74 600 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 165 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 445 BGN
2015 7 720 BGN
13 165 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Брой срещи на екипа по проекта
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Брой сключени договори за екипа на проекта
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Брой осъществени процедури за избор на изпълнител по реда на ЗОП
Индикатор 8 (Д) По дейност 1: Брой анализи за напредъка на проекта
Индикатор 9 (Д) По дейност 1: Брой идентифицирани проблеми и предприети действия
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Брой проведени обучения от ИПА
Индикатор 11 (Д) По дейност 2: Брой проведени обучения от избран изпълнител
Индикатор 12 (Д) По дейност 2: Брой получени сертификати за преминато обучение
Индикатор 13 (Д) По дейност 2: Брой осъществени обратни връзки от целевите групи
Индикатор 14 (Д) По дейност 2: Общ брой обучаеми лица
Индикатор 15 (Д) По дейност 3: Листовки с информация за проекта
Индикатор 16 (Д) По дейност 3: Плакати
Индикатор 17 (Д) По дейност 3: Публикации
Индикатор 18 (Д) По дейност 3: Заключителна пресконференция
Индикатор 19 (Д) По дейност 3: Публикувана информация за проекта на интернет страницата на ОА Кюстендил


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз